Ocak 2005 – Aralık 2006

BUGÜMDER YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL KURULA ÇAĞRI

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 13 Ocak 2007 Cumartesi günü saat 11:00’de Uludağ İhracatçı Birliği Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20 Ocak 2007 Cumartesi günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır. Üyelerimizin teşrifini rica ederiz.

Saygılarımızla,

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Yoklama,
2. Dernek Başkanının açılış konuşması ve saygı duruşu,
3. Başkanlık Divanı, Başkan ve üyelerinin seçimi, Olağan Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
4. Yönetim Kurulunun çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması,
5. Denetleme Kurulunun, denetleme raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları üzerinde görüşme, oylama ve Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,
7. 2007 ve 2008 yılları muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kuruluna aktarma yetkisi verilmesi,
8. Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi,
9. Tüzük değişikliği,
10. Derneğe gelir getirmek amacı ile İktisadi İşletme Kurulmasına ilişkin genel kurulda karar alınması,
11. Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının giriş ve yıllık aidatlarının tespiti,
12. Asgari Gümrük Müşavirlik ücretlerinin genel kurulda tespit edilmesi,
13. Dilek ve Temenniler,
14. Kapanış.

I. BÖLÜM

YÖNETİM KURULU SUNUŞ

SUNUŞ

1998 yılında yetki alarak faaliyetine başlayan derneğimiz, ülkemizin en genç Gümrük Müşavirleri Derneklerindendir. Kuruluşumuzdan bu yana Mali Genel Kurullarla birlikte 6 Kongre geçiren derneğimiz, birlik ve beraberliği ile her zaman diğer derneklere örnek olmuştur. 7. Kongremizin Hazirun listesinde görüleceği gibi 98 Gümrük Müşaviri, 183 Gümrük Müşavir Yardımcısı üyemizle, 79 Tüzel kişilik şirketi ile Bursa’mızın ekonomik hayatında çok önemli bir yer tutmaktadır.

Çeşitli basın organlarında “Gümrük Müşavirlerinin prestijli yeni merkezi olarak yer alan dernek merkezimiz; Geçen dönem genel kurulda siz üyelerimize verdiğimiz sözü tutarak derneğimizi sizlere yakışır bir merkeze kavuşturduk.

EDİ sisteminde başından beri Türkiye Şampiyonu olan Bursa Gümrük Müşavirleri, bu kullanımlarıyla Bursa’yı elektronik işlemler tarihine geçirmiş, e-Dönüşüm Türkiye Dış Ticarete e-Belge projesi çalışmalarında Ülkemizde yer almış tek sivil toplum örgütüdür. e-İmza konusunda TÜRKTRUST firmasıyla bir anlaşma imzalayarak e-İmzanın üyelerimiz arasında yaygın bir şekilde uygun şartlarda kullanılmasını sağladık. Bursa ilimizde bu konuda tüm sivil toplum örgütlerinden hatta birçok kamu kuruluşundan önce sanayici ve ihracatçılarımıza hizmet sunduk.

AB’ye uyum yasaları kapsamında bazı yasalar revize edilmekte veya tamamen değiştirilmektedir. Bu kapsamda üyelerimizi doğrudan etkileyen “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” başta olmak üzere bir çok tasarı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısında Dernek Başkanımızın meclis üyesi olma avantajı kullanılarak irdelenmiş ve odamız vasıtasıyla TOBB’ne oradan da ilgili kurumların uyarılmasına imkan sağlanmıştır. Bursa da devlet bakanlarının katılımıyla yapılan girişimcilik platformuna “HİZMET SEKTÖRÜ İÇİNDE ÖNEMLİ BİR YERİ OLAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ “ başlığında bir bildiri sunarak Türkiye genelinde Gümrük Müşavirlerinin sorunlarının ilk defa Türkiyenin en büyük ikinci Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla ülke kamu oyuna duyurduk. Türkiyenin her türlü meselesine kafa yorarak çözüm yolları sunduk. Mesleğimizi Bursa ile ilgili dış ticarete ait her türlü konuda önce danışılan bir prestijli meslek haline getirdik.

Derneğimizi vilayet protol listesi içinde, resmi ve dini bayramlar ve kutlamalar içinde yer alan Bursa ile ilgili her etkinliğe çağrılan saygın bir meslek kolu haline getirdik. Mesleğimizin geleceği ile ilgili olduğuna inandığımız oda yasası ile ilgili olarak kanun teklifimiz başbakanlığa 29 Eylül 2005 tarihinde sevk edildi. O tarihten sonra onlarca kere konunun muhataplarıyla ilgili toplantı yapılarak çağrılarımızın muhataplarımız tarafından kabul görmesi sağlandı. Mesleğimizin geleceği için çok önemli bir gelişme olduğuna inandığımız odalaşma çalışmalarında çok önemli mesafeler kat edildi. Bu konudaki çalışmalarımız, sonuçlanıncaya kadar devam edecek ve her zaman Gümrük Müşavirleri Derneklerinin birinci öncelikli işi olacaktır.
Saygılarımızla,

BUGÜMDER Yönetim Kurulu

II. BÖLÜM

2005 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

4. Olağan Genel Kurul Yapıldı.

Dernek Tüzüğünün 18.maddesi gereği 4. Olağan Genel Kurul 15.01.2005 tarihinde Uludağ İhracatçı
Birlikleri Toplantı salonunda yapılmıştır. Tüzüğün 30.maddesinin a Fıkrası gereği seçimi müteakip 3
gün içerisinde toplanarak görev taksimini yapmıştır.

Kurul üyeleri tarafından yapılan seçimde;

- Ahmet ÖZENALP Başkan,
- Mehmet KAYMAKÇI Başkan Vekili
- Erdal NAMAL Başkan Vekili
- Suat YÜCELEN Genel Sekreter
- Fatih GANİOĞLU Sayman Veznedar
- Rasim ŞENGÜL Üye
- Mehmet Ali TOKUC Üye
- Orhan KATTAS Üye
- Selahattin AKCAN Üye
- Bülent ARSLAN Üye
- Yener YAVUZ Üye

Olarak belirlendi.

Ocak 2005 – Ocak 2007 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

26 Ocak 2005 Dünya Gümrük Günü

Dünya Gümrük Günü dolayısıyla günün önemini belirten bildiriler gazetelere verildi.

Devlet Bakanı Sn. Kürşad TÜZMEN’in “Rakamlarla Gümrük Müsteşarlığı 2004” konulu Basın Toplantısı

2 Şubat 2005 tarihinde Devlet Bakanı Sn. Kürşad TÜZMEN Ankara’da Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda “Rakamlarla Gümrük Müsteşarlığı 2004” konulu bir basın toplantısı düzenledi. Gümrük Müsteşarlığının 2004 yılı çalışmaları hakkında bilgi verilen toplantıya Derneğimizi temsilen Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP katılmıştır. Gümrük Müsteşar Vekili Sn. Rıza Tuna TURAGAY, Gümrük Müsteşar Yardımcısı Sn. Hüseyin Hüsnü GÜLER, TİM Başkanı Sn. Oğuz SATICI, Gümrükler Genel Müdür Vekili Sn. Sezai UÇARMAK, Muhafaza Genel Müdürü Sn. Cihat ANCIN, Teftiş Kurulu Başkanı Sn. Erdener DEMİRAĞ, İstanbul, İzmir ve Ankara Dernek Başkanları katılmıştır.

“Devlet Bakanı Sn. Kürşat TÜZMEN’in Düzenlediği Basın Toplantısı” 2 Şubat 2005

Avrupa Birliği’nde “Gümrük Müşavirliği ve Temsil Hakkı

20 Şubat 2005 Pazar günü İstanbul Ticaret Üniversitesinin Konferans Salonunda İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından düzenlenen “Avrupa Birliğinde Gümrük Müşavirliği ve Temsil Hakkı” konulu toplantıya Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet ÖZENALP katılmıştır. İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sn.F.Nadide ÜNLÜ’nünde katılımıyla gerçekleşen toplantıya 300’ü aşkın üye katılmıştır. Toplantıda CONFIAD (Uluslar arası Gümrük Müşavirleri Konfederasyonu) Başkanı ve Portekiz Gümrük Müşavirleri Başkanı Sn. Dr. Fernando CARMO açılış konuşmasında üyelerin CONFIAD’a güç kattığını belirtmiştir.

“Avrupa Birliği’nde Gümrük Müşavirliği Mesleği ve Temsil Hakkı” 20 Şubat 2005

Türkiye Gümrük Müşavirleri Derneklerin 10.Ortak Toplantı

26 Şubat 2005 tarihinde Ceylan Intercontinantel Otel’de İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin ev sahipliğinde Bursa, Ankara ve İzmir yönetimlerinin katılımıyla Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri 10. Ortak Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya T.C. Gümrük Müsteşarlığından Gümrükler Genel Müdür Vekili Sn. Sezai UÇARMAK, Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sn. Cahit GÖKÇELİK, Daire Başkanı Sn. Mustafa YÜKSEL, Gümrük Uzmanı Sn. Ramazan IŞIK ve İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sn. F. Nadide ÜNLÜ katıldılar.

“10. Ortak Toplantı” 26 Şubat 2005

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 1 Mart 2005 tarih 005129 sayılı yazıları ile 07 – 08 Mayıs 2005 tarihlerinde Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavının yapılacağı duyurulmuştur. Sınava girmeye hak kazanan üyelerimiz tespit edilerek Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Sınava girecek olan arkadaşlarımıza Dernek merkezimizde kurs verilmiştir

Mutat Yemekli Toplantı

26 Mart 2005 tarihinde Holiday Inn Otel’de üyelerimiz için mutat yemekli toplantımız organize edilmiştir. Oda Yasa Tasarısının görüşüldüğü toplantımızda gelinen son nokta üyelere aktarıldı. Toplantımız Bursa Milletvekillerinin, Sivil Toplum örgütlerinin ve basının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

“Mutat Yemekli Toplantımız” 26 Mart 2005

Dünyada ve Avrupa Birliği’nde Gümrük –Ticaret Politikaları konulu Konferans

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri adına İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ve CONFİAD işbirliği ile düzenlenen “Dünyada ve Avrupa Birliği’nde Gümrük–Ticaret Politikaları” konulu Konferans 14 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde yapılmıştır. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı konferansı 50 ye yakın yabancı konuk da takip etti. Konferans sonrasında Devlet Bakanı Sn. Kürşad TÜZMEN’in de katıldığı bir akşam yemeği düzenlendi. Konferansa katılan tüm yabancı konuklar, oturum başkanları, konuşmacılar ile Dernek Yönetim Kurulu üyeleri akşam yemeğinde bir araya geldiler. Derneğimiz Yönetim Kurulu üyelerimizden Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP Sn. Erdal NAMAL, Sn. Suat YÜCELEN, Sn. Fatih GANİOĞLU ve Sn. Mehmet Ali TOKUÇ katılmıştır.

“Dünyada ve Avrupa Birliği’nde Gümrük – Ticaret Politikaları Konferansı” 14 Mayıs 2005


“Konferans sonrası Akşam Yemeği” 14 Mayıs 2005

2. Geleneksel Futbol Turnuvası yapıldı.

20 Mayıs 2005 tarihinde Derneğimiz tarafından organize edilen “2. Geleneksel Futbol Turnuvası” Asya Spor tesislerinde yapıldı

“2. Geleneksel Futbol Turnuvası”

1. Dernekler Arası İstişare Toplantısı yapıldı.

6 Haziran 2005 tarihinde, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinin ev sahipliğinde Ankara İç Kale Otel’de Dernekler arası İstişare toplantısı yapıldı. Oda Yasa Tasarısı ve Gündemdeki konular değerlendirilerek, çalışma gurubu oluşturulmuştur. Derneğimizi temsilen toplantıya Başkan Vekilimiz Sn. Erdal NAMAL katılmıştı

“1.Dernekler Arası İstişare Toplantısı” 06.06.2005

3. Dernekler Arası İstişare Toplantısı yapıldı.

Gündeminde Oda Tasarısı çalışmaların ağırlıkta olduğu 3. Dernekler Arası İstişare Toplantısı İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğinin ev sahipliğinde 06 Ağustos 2005 tarihinde İZMİR’de yapıldı. Toplantıya derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Suat YÜCELEN ve Sn. Orhan KATTAŞ katılmıştır.

“3.Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri Toplantısı” 06 Ağustos 2005

Gümrük Müsteşar Vekili Cihat Ancın ziyaret edildi

15 Ağustos 2005 Pazartesi günü Gümrük Müsteşarlığı’nda Müsteşar Vekili Sn. Cihat ANCIN ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Vekili Sn. Sezai UÇARMAK ziyaret edildi. Derneğimizi temsilen Dernek Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Ali TOKUÇ katılmıştır.

“Gümrük Müsteşar Vekili Cihat ANCIN Ziyaret Edildi” 15 Ağustos 2005

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri Ortak Çalışma Grup Toplantısı

17 Ekim 2005 Pazartesi günü İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Merkezinde ortak çalışma toplantısı yapılmıştır. Derneğimizi temsilen Dernek Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP’in yanı sıra Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Erdal NAMAL, Sn. Suat YÜCELEN, Sn. Orhan KATTAŞ ve Sn. Mehmet Ali TOKUÇ katılmıştır. Türkiye Gümrük Müşavirleri Odaları ve Birliği Yasa Tasarısı ve Gümrük Müşavirlerinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi konularından oluşan toplantı gündeminin akşamında İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin verdiği iftar yemeğine Yönetim Kurulu Üyelerimiz katılmıştır.

2005 yılı Geleneksel İftar Yemeği düzenlendi.

Derneğimiz üyelerinin ve Başmüdürlüğümüz yöneticilerinin de katılımıyla 22 Ekim 2005 günü Arslanlar Clup’te iftar yemeği düzenlenmiştir.

“Geleneksel İftar Yemeği” 22 Ekim 2005


“Geleneksel İftar Yemeği” 22 Ekim 2005

4. Dernekler Arası İstişare Toplantısı yapıldı.

11 Aralık 2005 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği’nde yapılan, mevzuat düzenlemesine ışık tutma, yaşanan sıkıntı ve problemlerin çözümüne yönelik 4. Dernekler Arası İstişare Toplantısına Derneğimizi temsilen Başkan Vekilimiz Sn. Mehmet KAYMAKÇI katılmıştır.

“4.Dernekler Arası İstişare Toplantısı” 11.12.2005

Bowling Turnuvası

24 Kasım 2005 tarihinde As Merkez’de Üyelerimiz, Başmüdürlüğümüz ve bağlantı Gümrük İdarelerinin katıldığı Bowling Turnuvası yapılmıştır.

III. BÖLÜM

2006 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

E- İmza Sertifika Bilgilendirme Semineri Yapıldı.

28.01.2006 tarihinde Derneğimiz tarafından Uludağ İhracatçı Birlikleri salonunda “Elektronik İmza Sertifikası” bilgilendirme semineri düzenlendi. TURKTRUST firması ile ortaklık anlaşması imzalayan Dernek Yönetimi bu seminer ile üyelerine e-İmza ile ilgili ilk bilgilendirme toplantısını yapmış bulunmakta. Toplantıya firma Genel Müdürü Sn. Yüksel SAMAST katılarak üyelere e-İmza Mevzuatı ve Uygulamaları hakkında bilgi verdi

Devlet Bakanı Sn. Kürşad TÜZMEN ziyaret edildi.

06.02.2006 Salı günü Devlet Bakanı Sn. Kürşad TÜZMEN makamında ziyaret edildi. Toplantıya Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet ÖZENALP’in yanı sıra İstanbul ve İzmir Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Başkanları da katıldılar.

TOBB’da Oda Yasa Tasarı Görüşmeleri

“Devlet Bakanı Kürşat TÜZMEN Ziyaret Edildi” 06 Şubat 2006

TOBB Başkanı Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ve TOBB Başkan Vekili Halil METE 07.02.2006 Salı günü Ankara’da ziyaret edildi. Toplantıya Derneğimizi temsilen Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP dışında İstanbul ve İzmir Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanları da katılmıştır. Oda Yasa Tasarısı ile ilgili görüşmeler yapılmıştır. Bu toplantının organizasyonu ve TOBB Başkanından randevu talebi Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP tarafından yapılmıştır.

“TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU Ziyaret Edildi” 07 Şubat 2006

Bursa Gümrük Başmüdürü’ne Veda Yemeği düzenlendi.

24.02.2006 tarihinde Bursa Gümrük Başmüdürü Dr. Cengiz ŞAHİN’e Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla bir veda yemeği düzenlendi.

T.B.M.M’ de Odalar Birliği Yasa Görüşmeleri

06.03.2006 tarihinde Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri T.B.M.M.’nde Türkiye Gümrük Müşavirleri, Türkiye Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Yasa Tasarısı çalışmaları için bir araya geldiler.

Dernek Merkezimiz Yeni Yerine taşındı.

20.03.2006 tarihinde, Derneğimize daha etkin kurumsal bir yapı kazandırmak, üyelerine daha kapsamlı hizmet verebilmek amacıyla Dernek merkezimiz yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca Dernek merkezinde 35 kişi kapasiteli bir eğitim ve Yönetim Kurulu Toplantı Salonu, İdari Büro ve misafirlerin ağırlanabileceği Başkan Odası bulunmaktadır.

 

 

“Dernek Merkezimiz Yeni Yerinde” 20.03.2006

Bursa Gümrük Başmüdürü Tevfik USTA’ya hoş geldiniz yemeği.

Görevine yeni atanan Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Tevfik USTA ve bağlantı Gümrük Müdürlerine hoş geldiniz yemeği 21 Mart 2006 Salı akşamı düzenlenmiştir. Yemeğe Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Gümrük Müşavirleri katılmıştır.

Futbol Turnuvası Düzenlendi.

15.04.2006 – 20.05.2006 tarihleri arasında Asya Spor tesislerinde Futbol turnuvası düzenlenmiştir. Turnuvaya üyelerimizin ve Gümrük Müdürlüklerinin oluşturdukları takımlar katıldı.

“Futbol Turnuvası Düzenlendi” 15 Nisan 2006 -20.05.2006

Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarına hazırlık kursları düzenlendi

22.04.2006 – 02.07.2006 tarihleri arasında 2001 yılında yapılan ve iptal edilen Gümrük Müşavirliği sınavının yerine yapılacak olan yeni sınava yönelik olarak, Dernek merkezindeki tam donanımlı eğitim salonunda Gümrük Müşavir ve Yardımcılarına hazırlık kursu verildi.

Ders Konuları;
- Teslim ve Ödeme Şekilleri,
- İthalat Rejim Kararları,
- İhracat Rejim Kararları,
- Yatırım Teşvik Mevzuatı,
- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri,
- Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Mevzuat,
- Kambiyo Mevzuatı,
- Gümrük Kanunu 1-246 Md.,
- Tarife Mevzuatı,
- Dahilde İşleme Rejim Kararı,
- Hariçte İşleme Rejim Kararı,
- Serbest Bölgeler,
- Uluslararası Anlaşmalar,
- Kaçakçılık Kanunu,

Dernek Merkezi Tanıtım Kokteyli Düzenlendi.

08.05.2006 tarihinde, Derneğimizin yeni yerini üyelerimize ve Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sn. Tevfik USTA ve İdarecilerine tanıtmak amacıyla bir kokteyl düzenlendi. Dernek Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP yaptığı konuşmada Derneğe 2006 yılında kurumsal bir kimlik kazandırmak için söz verdiklerini ve bu vaadi yerine getirdiklerini belirtti.

“Dernek Merkezi Tanıtım Kokteyli” 08 Mayıs 2006

Üyelere aidat ödeme kolaylığı getirildi.

09.05.2006 tarihinde itibaren üyelerin ödeme işlemlerini kolaylaştıracak 2 yeni sistem yürürlüğe girdi. Birincisi Kredi Kartıyla taksitli ödeme kolaylığı, ikincisi Mail Order sistemi.

Mutat yemekli Toplantı

31 Mayıs 2006 tarihinde Holiday Inn Oteli’nde üyelerimiz için düzenlenen mutat yemekli toplantımız yapılmıştır. Toplantıya Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sn. Tevfik USTA ve Yardımcıları ile Gümrük İdarelerinden, Kimyagerlikten ve Muayene Heyetinden temsilcilerde katıldı.

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarı Sn. Mehmet ŞAHİN ziyaret edildi.

13.06.2006 tarihinde Gümrük Müsteşarı Sn. Mehmet ŞAHİN’e nezaket ziyaretinde bulunuldu. Ziyarete Dernek Başkan Vekilimiz Sn. Mehmet KAYMAKÇI, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirliği Dernek Başkanların katılımıyla bölgesel sorunlar dile getirildi.

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tarafından Yemek Düzenlendi.

21.06.2006 tarihinde Gümrük Müsteşarlığı çalışanları tarafından Büyük Anadolu Otelinde yemek düzenlendi. Yemeğe Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Mehmet KAYMAKÇI’da katıldı.

Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sn. Tevfik USTA ve Başmüdür Yardımcısı Sn. Faruk TÖREMİŞ BUGUMDER Eğitim Programı’na Eğitmen olarak katıldı.

Derneğimizin, 2006 yılında açılacak sınava yönelik düzenlediği eğitim programına 24.06.2006 tarihinde, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sn. Tevfik USTA ve Başmüdür Yardımcısı Sn. Faruk TÖREMİŞ eğitmen olarak katıldı.

 

“BUGÜMDER Eğitim Programı” 24 Mayıs 2006

Geleceğin Gümrük İdareleri ve Gümrük Müşavirleri

19 Ağustos 2006 Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde Geleceğin Gümrük İdareleri ve Gümrük Müşavirleri konulu toplantı yapıldı. Toplantıya Devlet Bakanı Sn. Kürşad TÜZMEN, Gümrük Müsteşarlığı Merkez-Taşra Teşkilatı Yetkilileri, Gümrük Müşavirleri Dernekleri Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri katılmıştır. Konferans sonrasında katılımcılar akşam yemeğinde bir araya geldiler.

“Geleceğin Gümrük İdareleri ve Gümrük Müşavirleri Konulu Toplantı” 19 Ağustos 2006

“Konferans Sonrası Akşam Yemeği” 19 Ağustos 2006

Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri 11.Ortak Toplantı

20 Ağustos 2006 tarihinde İstanbul Maslak Prinses Otel’de İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin ev sahipliğinde 11. Ortak Toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Bursa, Ankara, İzmir ve Mersin Yönetimlerinden katılım sağlandı.

“Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri 11. Ortak Toplantısı” 20 Ağustos 2006

Gümrük Müsteşarlığı’nda Toplantı

23 Ağustos 2006 Çarşamba günü Ankara’da Gümrük Müsteşarlığı’nda “Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya Gümrük Müsteşar Vekili Sn. Mehmet ŞAHİN ve yetkilileri, Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 12. maddelik metin görüşüldü.

GÜVAS Protokolü

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müsteşar Vekili Sn. Mehmet ŞAHİN Başkanlığında ve Elektronik ve Muhabere Daire Başkanı Sn. Nurcan ÖZYAZICI’nın da katılımıyla 6 Ekim Cuma günü saat 14:30’da Bilgi Erişim Protokolünü (GÜVAS) imzalamaya Derneğimizi temsilen Başkan Vekilimiz Sn. Mehmet KAYMAKÇI katılmıştı

2006 yılı Geleneksel İftar Yemeği

Derneğimiz tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen ve Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ve bağlantılarının tüm çalışanlarının katılımıyla 18 Ekim 2006 tarihinde iftar yemeği düzenlendi. Dernek Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP’ın yaptığı konuşmada, Gümrük Müsteşarlığı ile Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği arasında imzalanan GUVAS protokolü ve meslek odası çalışmalarında gelinen son durum hakkında üyelerimiz bilgilendirildi.

“2006 Yılı Geleneksel İftar Yemeği” 18 Ekim 2006


“2006 Yılı Geleneksel İftar Yemeği” 18 Ekim 2006

BTSO’da Kaçakçılık Yasa Tasarısı ile ilgili Meclis Toplantısı

28 Kasım 2006’da Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında “Kaçakçılık Yasa Tasarısı” ile ilgili yapılan Meclis toplantısında Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP yeni tasarı ile düşüncelerini aktarmıştır.

IV. BÖLÜM

GENEL FAALİYETLER

e-Belge Projesinin ilk Uygulaması

e-Belge Projesi pilot uygulamasının daha önce planlandığı şekilde Gemlik Serbest Bölgesi’nde e- Dönüşüm Türkiye ve İcra Kurulu’nun katılımı ile başlatılmasına ilişkin e-Dönüşüm Türkiye çalışmalarından sorumlu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına Gümrük Müsteşarlığı tarafından talepte bulunulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, örnek uygulamanın yaygınlaşmasının ihracatçı firmalarımızın önündeki bürokratik engellerin kaldırılması ile dış pazarlarda rekabet güçlerinin artmasına önemli ölçüde katlı sağlayacağı düşüncesiyle söz konusu uygulamanın biran önce Gemlik Serbest Bölgesi’nde hizmete sunulmasının önem arz etmesi sebebi ile 04.01.2006 tarihinde Bursa Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nde “e-Belge Projesi”nin ilk uygulaması Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Sn. Kürşad TÜZMEN’in katılımıyla başlatılmıştır. Törene Gümrük Müsteşarı Sn. Cihat ANCIN ve üst düzey bürokratların yanı sıra çok sayıda Sanayici ve Gümrük Müşaviri katıldı. Devlet Bakanı Sn. Kürşad TÜZMEN ve beraberindeki misafirlere öğle yemeği verildi.

“e-Belge Projesi Pilot Uygulaması Gemlik Serbest Bölgesi” 04.01.2006"

Bursa Tekstil İhtisas Gümrüğü kapandı.

17.03.2006 tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 16-A Meslek Komitesi öncülüğünde Dış Ticaret Müsteşarlığı 01.04.2006 tarihi itibariyle Bursa Tekstil İhtisas Gümrüğü’nün faaliyetlerini durdurarak yetkileri Gemlik Gümrük Müdürlüğü’ne verilmesiyle ilgili olarak basın toplantısı düzenlenmiştir. BTSO Meclis üyesi ve Dernek Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP’in yaptığı konuşmada; Bu uygulamanın Bursa’daki tekstil sanayicilerini, Antrepo işletmecilerini olumsuz etkileyeceğini, ithalatı destekleyeceğini kısacası Bursa’nın ekonomik ve sosyal hayatına olumsuz etki yapacağını belirtti.

Bursa Gümrüğüne Yeni Bir Yer Bulunması.

03.08.2006 Perşembe günü saat 13:30’da Bursa Başmüdürlük Binasının toplantı salonunda Bursa Gümrüğüne yeni bir yer bulunması ile ilgili toplantı düzenlenmiştir. Toplantıya Dernek Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Derneğimize kayıtlı firmalar ile Genel Antrepo işletmecileri katılmıştır

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Çalışma Ofisi

Bursa Gümrük Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda Derneğimiz tarafından üyelerimize daha verimli işlem yapabilmeleri için çalışma ofisi açıldı.


“Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Çalışma Ofisi”

Bayrak Kampanyası

T.S.E.’nin başlatmış olduğu Bayrak Kampanyasına destek amacıyla 300 adet Bayrak Derneğimiz tarafından karşılanarak T.S.E. Bursa Bölge Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Şehit Aileleri Derneğine Destek

Geliri Şehit Aileleri Derneğine bağışlanacak olan ve T.S.E. Bölge Müdürlüğü tarafından Furkan Ofsete bastırılan “Yürekten Sevenlere” isimli kitabın 250 adedi Temmuz 2006’da Derneğimiz tarafından karşılanmıştır.

“Şehit Aileleri Derneğine Destek” Temmuz 2006

Yolcular için Gümrük Rehberi Kitabı

Yurt dışına çıkan veya yurt dışından gelen vatandaşlarımızın beraberlerindeki eşyalardan dolayı gümrük kapılarında herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları için, yolcuların beraberlerinde getirebilecekleri eşyaların neler olduğu konusunda kısa, özlü bilgilendirme yapma ihtiyacı olduğu düşüncesiyle Aralık 2006 tarihinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü tarafından Yolcular için hazırlanan Gümrük Rehberi kitapçığı basılmıştır. Bu kitabın basımı Derneğimiz tarafından karşılanmıştır.

“Yolcular İçin Gümrük Rehberi” Aralık 2006

V. BÖLÜM

2006 YILI ÜYE İSTATİSTİKLERİ

2006 YILI İTİBARİYLE BUGUMDER ÜYE İSTATİSTİKLERİ

KAYITLI ÜYE SAYISI

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ 98
GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCISI 183
_____________________________
TOPLAM 281

TOPLAM 281 ÜYE
KAYITLI FİRMA SAYISI

TÜZEL KİŞİLİK 74
SERBEST GÜMRÜK MÜŞAVİRİ 5
___________________________
TOPLAM 79

TOPLAM 79 FİRMA

VI. BÖLÜM

2005 – 2006 YILLARI BASIN ÇALIŞMALARI

EKO HABER GAZETESİ
( Başkanımız Sn. Ahmet ÖZENALP'ın Konularla ilgili 2006 yılı seçme Köşe Yazıları )

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_1663_1487840085_1.pdf