BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

2011 – 2012 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

GENEL KURULA

DOĞRU

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

9. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Değerli Üyemiz;

Derneğimizin (Seçimli) 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02 Şubat 2013 Cumartesi günü saat 11.00’de Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlik Salonunda (Org. San. Böl. Kahverengi Cad. No:8 BURSA), aşağıdaki gündem maddeleri dâhilinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 09 Şubat 2013 Cumartesi günü saat 11:00’de aynı yerde ve aynı gündem dâhilinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gazete ilanı 17 Ocak 2013 Perşembe günü Bursa Hâkimiyet Gazetesinde yayımlanmıştır.

Dernek tüzüğümüzün 18. Maddesi gereği Olağan Genel Kurul toplantımızı sayın üyelerimize önemle duyurur, Genel Kurulun mesleğimize, üyelerimize ve derneğimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Yoklama,

 2. Dernek Başkanının açılış konuşması, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu,

 3. Başkanlık Divanı, Başkan ve üyelerinin seçimi, Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

 4. Yönetim Kurulunun 2011–2012 yılı çalışma raporunun okunması,

 5. 2011–2012 yılı Dernek Mali Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunması, 2011–2012 yılı Dernek İktisadi İşletmesinin Mali Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunması,

 6. 2011–2012 yılı Denetleme Kurulunun, denetleme raporunun okunması,

 7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları üzerinde görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,

 8. 2013 ve 2014 yılları Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında aktarma yetkisi verilmesi,

 9. Derneğin amacı ve faaliyetleri için taşınır ve taşınmaz mal kiralanması ve satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 10. Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının giriş ve yıllık aidatlarının tespiti,

 11. Asgari Gümrük Müşavirlik ücretlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 12. Yeni Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi, (seçim listeleri kurullara göre ayrı listeler halinde tanzim edilecek ve tek zarf içinde oy kullanılacaktır.)

 13. Dilek ve Temenniler,

 14. Kapanış,

Değerli Meslektaşlarım,

Hatırlayacağınız üzere bir önceki Genel Kurulumuzu, 29 Ocak 2011 Cumartesi günü yine İhracatçı Birliklerinin bu toplantı salonunda gerçekleştirerek, derneğimize yaraşır bir şekilde sonuçlandırmıştık. Görev dağılımdan sonra başkanlığını yaptığım Yönetim Kurulumuz 2011 – 2012 döneminde de mevcut çalışma ve hizmetlerini artırarak devam ettirme yolunda yoğun bir mesai harcayarak, elinden gelen tüm gayreti sarf etmiştir.

Bu dönemde de çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi, ilkelerimizden taviz vermeden, mesleğimizin yüksek menfaatlerini ön planda tutarak, birlik ve beraberlik içerisinde özveri ile sürdürmeye çalıştık.

Sevgili meslektaşlarım, geçmiş yönetimlerimizdeki değerli meslektaşlarımızla birlikte bu günlere getirdiğimiz derneğimizde bayrağı devralarak, Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte mesleğimiz ve meslektaşlarımız için önemli olan konulara hassasiyet göstererek çalışmalarımızı şekillendirdik.

Bölgesel çalışmalarımız arasında önemli olduğunu düşündüğümüz birkaç temel faaliyetin özellikle altını çizmek istiyorum. Bir önceki dönemde Derneğe gelir getirmek amacı ile İktisadi İşletmemizi hayata geçirmiştik. Yıllardır çeşitli mali sorunlarla boğuşan derneğimiz, iktisadi işletmeyi kurmamız sonrasında Bölge Müdürlüğümüzün de destek ve katkıları ile TIR Parkı projesini hayata geçirmiştir. Bu projenin hayata geçirilmesi aşamasında derneğimiz çok yoğun bir emek harcamış ve karşımıza çıkan onlarca sorunla, sabır ve sebatla mücadele ederek, başarılı olmuştur. Esasen bu proje ile ilgili başta yeri ve Milli Emlak Müdürlüğüne ödemeleri dahil olmak üzere sorunlar halen devam etmektedir. Bu aşamada derneğimiz bu projeyi maliyeti daha düşük başka bir alanda devam ettirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Sona gelinen çalışmada bu hizmetimiz daha geniş, ferah ve sağlıklı bir alanda ve daha az maliyetle yapılabilecektir. Söz konusu projemizi hayata geçirmemizle birlikte, derneğimiz finansal açıdan geçmiş yıllara nazaran çok daha rahat bir konuma gelecektir. Bu işletmelerin devamı durumunda da derneğimizin hiçbir dönemde mali sıkıntısı olmayacaktır.

Bunun yanı sıra bağlantı gümrük idarelerinin veri giriş salonlarının iyileştirilmesi için yapılan geri dönüşlerin hepsi karşılanmaya çalışılmaktadır. Yaptığımız çalışmalarda derneğimizin kaynaklarını her zaman doğru harcamaya ve üyelerimizin rahat ve ferah çalışma ortamlarında bulunmasını ön planda tuttuk.

Ayrıca Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan görüşmeler neticesinde Serbest Bölgeye bir irtibat bürosu açılmıştır. Böylelikle bölge çıkışlı işlemlerde düzenlenen menşe şahadatnameleri ve dolaşım belgeleri için her seferinde Gemlik’e gitme sorunu ortadan kalkmıştır.

Dernekler olarak her dönem olduğu gibi bu dönemde en çok emek verilen konulardan biri sizlerinde takip ettiği gibi asgari ücret konusudur. Asgari Ücret, bir mesleğin yaşaması için ihtiyacı olan can suyu demektir. Bir mesleğin asgari kalitesi, yaşam garantisi demektir. Ancak tüm çabalarımıza rağmen asgari ücret istediğimiz düzeye taşınamamıştır ve istediğimiz seviyeye ulaşamayan tarife 2013 yılı için bildiğiniz üzere sadece % 5’lik bir artışla yayınlanmıştı. Tüm derneklerin ortak mücadelesi ile en azından yeniden değerleme oranında revize edilmesini sağladık. Yaptığımız iş ve işlemlerin karşılığı olduğuna inanmasak dahi bu mücadele en azından mevcudu korumak için önemliydi.

Sayın Meslektaşlarım,

Gümrük Müşavirleri Derneklerince düzenlenen ''Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri İkinci Ortak Toplantısı'' 2012 Aralık ayında Abant'ta gerçekleştirildi. Müsteşarımızın da katıldığı bu toplantıda dernekler olarak hazırladığımız etik beyanımızı değerlendirdik. Kabul ve destek gören etik beyanımızı Dünya Gümrük Gününde tüm kamuoyuna duyurduk. Bu beyanımızı sizlerle paylaştık. Zaten siz değerleri meslektaşlarımızın bu beyana uygun bir şekilde iş ve işlemlerini yaptıklarına inancımız sonsuzdur. Bunun yazılı bir hale getirilerek kamuoyuna duyurulmasının mesleğimize ve meslek mensuplarımıza hak etmediği ön yargıların kırılmasını sağlayacağı inancındayız.

Değerli Meslektaşlarımız,

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğinin  kuruluşundan bugüne kadar aldığımız görevlerde öncelikle Bursa olmak üzere Türkiye kamuoyuna Gümrük Kurumunu ve Gümrük Müşavirliği mesleğini mümkün olan en iyi biçimde tanıtmaya çalıştık. Derneğimizi, Bursa’nın ve hatta Türkiye’nin en etkili ve en saygın sivil toplum örgütlerinden biri haline getirmek her zaman önceliklerimizin başında geldi. Ortaya koymaya çalıştığımız derneğimizin etkinliği, saygınlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan başarılı ilişkilerindeki çalışmaları, inanıyorum ki bundan sonra da siz meslektaşlarımızla birlikte aynı heyecanla devam edecektir.

Bu arada bugün aramızda olmayan ve mesleğimize emek vermiş kıymetli büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Mesleğimiz ve camiamız adına yapılacak daha çok işlerin bulunduğunun bilinci içindeyiz. Birlik ve beraberlik içinde bütün zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyor ve bu inançla mesleğimiz ve camiamız adına daha iyi günleri paylaşabilmek ümidiyle 2013 yılı genel kurulumuzun mesleğimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla,

Orhan KATTAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı


 


 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI

Gümrük Müşavirleri olarak…

 • Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

 • Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir.

 • İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.

 • Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.

 • Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.

 • Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.

 • Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummayız.

 • İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

 • Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önler ve denetleriz.

 • Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla hediye vermelerine müsaade etmeyiz.

 • Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

 • İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.

 • Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

 • Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.

 • Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı artırıcı çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.

 • Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.

 • Mesleki saygınlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınırız.

 • Meslek Etik Kurulunun vereceği kararlara saygı duyarız.

 • Meslek unvanımız dışında geçmiş unvanımızı kullanmayacağımızı beyan ve kabul ederiz.


 


 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ YÖNETİM İLKELERİ 


 


 

TEMEL İLKELERİMİZ

DEĞERLERİMİZ

Misyonumuz varlık sebebimizi en yalın biçimiyle anlatırken vizyonumuz toplumsal düzeydeki hedefimizi belirliyor. Bu hedefin bir amaç değil bir yolculuk olduğunun bilincindeyiz. Değerlerimiz, hedefimize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sınırlarımızı çizen rehberimizdir.

Değerlerimiz ise gümrük müşavirliği mesleğinin ve idari kültürünün temel taşı olarak işlerimizi yönetim biçimimize yansır.

İşlerimizi, mesleğimizin bir çözüm üretme mesleği olduğunun ve bunun getirdiği sorumluluklarının bilinciyle yürütürüz. Bu çözümler yoluyla dış ticaretin önünü açar, ülke kalkınmasında önemli bir rol üstleniriz.

Bu sorumlulukları sadece hizmet verdiğimiz mükelleflere karşı değil, ithalat ve ihracat işlemlerinde haklarını temsil ettiğimiz kamuya ve çevresel boyutuyla ülkemizin ve dünyanın geleceğine karşı da hissederiz.

Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile tarafsızlık ilkeleri mesleğimizi tanımlayan en önemli değerler arasındadır.

Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri mesleğimizin tüm kararlar mekanizmalarının özünü oluşturur.

Gümrük Müşavirliği işimizle ilgili olarak; ayıplı, bozuk, çürük, özürlü, kusurlu, defolu, eksik, fazla, hileli, çalıntı, mal, eşya, ürün ve araçların ithal, ihraç, transit gibi dış ticaret işlemlerine aracılık etmekten uzak kalmak ve bu gibi hususlarda örnek davranışlar sergilemek prensibimizdir.

Müşteri, paydaş, meslektaş ve çalışanlarımıza açık ve dürüst davranırız. Mesleğimizin iştigal konusuyla alakalı olarak; iş takiplerinde nüfuz kullanmayı gerçeğe aykırı şikâyet, ihbar, beyan ve vaatte bulunmayı bilgi vermeyi menfaat amaçlı; fiyat düşürmeyi müşteri ve personel transfer etmeyi etik dışı görür ve bu gibi davranışlardan uzak kalmayı derneğimizin temel amacı olarak bilir ve uygularız.

Dolaylı temsil ettiğimiz müşterilerimizin ticari, özel, sır ve bilgilerinin korunmasında, sorumluluk ve duyarlılık gösteririz.

Bilgilerimizi iş dünyası ile açıklıkla paylaşırız. Bu bilgilerin doğruyu yansıtmasına özel bir özen gösteririz. Aktardığımız bilginin arkasında dururuz ve iş dünyasını doğru yönlendiririz.

Ülkemiz ekonomisinin ve dış ticaretimizin geliştirilmesi amacıyla; dünya ekonomisini ve dış ticaretini güncel olarak yakından takip etmek, dernek üye müşteri ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirip yönlendirmek, dış ticaret ve gümrükle ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile bu konularda eğitim veren okullarımıza mesleki alanlarda danışmanlık yaparak katkıda bulunmayı amaç ediniriz.

Sürekli gelişim ve ilerlemeye inanır, kendimizi ve bilgimizi sürekli yeniler güncel tutarız. Bu bilgileri temsil ettiğimiz iş dünyası ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile sürekli paylaşır işlerimizi, rehberlik sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek bilinci ile yönetiriz.

İş etiğinin, gayrı kanuni veya ahlak dışı yollara sapmamanın çok ötesinde, sadece güncel paydaş haklarına saygıyı değil, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde duyarlı ve etkin bir doğal kaynak kullanımı ile gelecekteki paydaşların da haklarına saygıyı kapsayan geniş bir tanımı olduğuna inanıyoruz.

Gümrük Müşavirleri Dernekleri üyeleri, sorumlu iş modelinin özünü teşkil eden gümrük müşavirliği temel etik ilkelerine olan inançlarını beyan eder ve bu ilkelere uymaktaki gönüllülüklerini idari yapıları ve şirket politikalarına yansıtır; iş etiğinin bir kurum kültürü haline gelmesi için azami özeni gösterirler.

ETİK KURALLARIMIZ

Etik kurallarımız, gümrük müşavirliği ofislerinin yönetim organlarının çalışma prensipleri ile paydaş ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.

Gümrük Müşavirleri Derneği ilgili yasaya uygun olarak kurulmuş ve bu özelliği ile bir meslek örgütü kimliği taşıyan tüzel bir kişiliktir.

Bu kurallar derneğimiz üyesi tüm meslektaşlarımız için meslek standartlarını belirleyen temel etik ilkeler niteliğindedir.

BİRBİRİMİZE GÜVEN VE SAYGI

Gümrük müşavirleri adil rekabet ilkelerine sadakatle bağlıdır ve mesleğin gelişimi için ortak çalışmalar yapmak üzere gönüllülük esası, dernek çatısı altında çalışır.

Dernek yönetim organları, komiteleri ve çalışma gruplarındaki çalışmalarımızı karşılıklı güven ve farklı görüşlere saygı ile yürütürüz. Karar ve önerilerimiz uyumlu bir çalışma sonucunda ulaşılmış ortak aklı yansıtır.

Tüm iletişimlerimizde birbirimize saygı ile hareket ederiz, birbirimizin işine, fikrine ve zamanına kıymet veririz.

İletişimim sorumluluğumuzu zamanında, açık ve doğrulukla yerine getiririz. Açık ve doğru geri bildirimleri iyi karşılar, saygı gösterir ve dürüstçe yanıtlarız.

BAŞKALARINA SAYGI, KESİN DÜRÜSTLÜK VE AÇIKLIK

Tüm dış paydaşlarımıza karşı açık ve dürüst davranırız. Yaş, cinsiyet, dil, ırk, inanç, siyasi düşünce ayrımcılığı yapmayız. Çeşitliliği ve çoğulculuğu benimseriz. Düşünce özgürlüğüne inanırız ve destekleriz.

Tüm ticari ilişkilerimizde ve şirket yönetiminde bu çeşitliliği ve çoğulculuğu sağlamaya çaba gösterir, hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşların ve toplumsal çevrelerin faydasını gözetir biçimde hareket ederiz.

Tüm faaliyetlerimizde şeffaflığı, adilliği, sorumluluğu ve hesap verebilirliği temel ilkeler olarak benimseriz.

HUKUKA SAYGI VE YASALARA UYUMLULUK

Başta insan hakları olmak üzere evrensel beyannameleri kendimize rehber edinir ve tüm faaliyetlerimizde yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. İş kararlarını oluştururken ilgili tüm yasal düzenlemeleri göz önüne alarak ve gerektiğinde konu hakkında uzmanlara danışarak karar veririz.

Tüm kurum faaliyetlerimizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tabi bulunduğumuz kanunlar çerçevesinde, tüm kayıtlarımızı ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak tutar, arşivler ve açıkça paylaşırız. İlgili işlemi veya olayın gerçeğini doğru şekilde yansıtacak iş kayıtları oluştururuz. Yalnızca imzalama yetkimiz olan ve doğru ve gerçeğe uygun olduğuna inandığımız dokümanları imzalarız.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK

Tüm faaliyetlerimizde toplum faydasını gözeterek hareket ederiz.

Seçtiğimiz hayır işlerine, sosyal gruplara katılmaları için başkalarına baskı yapmayız. Derneğin, yöneticisi ya da destekçisi olduğumuz bir hayır işi veya başka bir organizasyona ilişkin karar toplantısına, katılmayız. Konu ile ilgili bilgi ve değerlendirmemizi ilgili karar organına sunar, karar mekanizmalarının tarafsız çalışma ortamını etkilemekten kaçınırız.

ÇEVREYE DUYARLILIK

Faaliyetlerimiz ile ilgili olsun veya olmasın doğanın ve kültürel dokunun zarar görmemesine özen gösterir ve koruruz. Sürdürülebilirlik politikalarını tüm idare ve üretim süreçlerimizde etkin bir biçimde uygular, çevreye zarar vermeyen önleyici yaklaşımları destekleriz. Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için çaba gösterir ve bu yöndeki çabalara destek veririz.

ÜST SEVIYEDE SAHİPLENME VE ÖRNEK DAVRANIŞLAR SERGİLEME

Tüm faaliyetlerimizde, misyonumuzu, temel değerlerimizi ve etik kurallarımızı rehber edinerek etik ve itibar yönetimini, içinde bulunduğumuz topluma olumlu örnek oluşturabilecek seviyede sahiplenir ve sergileriz.

Bu anlayışımızı ve kimliğimizi olumsuz etkileyecek fiil ve davranışlardan dikkatle kaçınırız.

GİZLİLİĞE SAYGI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ KORUMA

Paydaşlarımıza ve bizimle iletişime geçen özel ve tüzel şahıslara karşı, kendi gizlilik tercihlerine ilişkin seçenekler sunar ve bu tercihlerine saygı gösteririz. Bu seçenekleri “Gizlilik bildirimi” başlığı ile tüm internet sitelerimizde şeffaflıkla paylaşırız.

Mevcut ve eski çalışanlarımızın, yönetim organları çalışanlarımızın ve müşterilerimizin, faaliyetlerimizi sürdürmek için işbirliği veya çalışma yaptığımız diğer bireylerin kişisel ve özel bilgilerini koruruz.

Kişisel bilgileri yalnızca meşru dernek amaçları için kullanırız.

VARLIKLARIMIZIN AKILCI ŞEKİLDE KULLANIMI

Zaman da dâhil olmak üzere tüm şirket varlıklarını planlı ve etkin biçimde kullanmaya özen gösteririz. Şirket varlıklarını sadece şirket faaliyetleri için kullanırız.

Şirket varlık, sistem ve iletişim araçlarını başkalarının saldırgan bulabileceği içeriği oluşturmak, depolamak veya yaymak için kullanmayız.

Virüs bulaştırma veya bilgi güvenliğimizi ihlal etme de dâhil olmak üzere kayıp veya zarara neden olabilecek tüm kullanımlardan kaçınırız.

ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN KAÇINMA

Tüm faaliyetlerimizde ve katılımlarımızda öncelikle mesleğimizin çıkarına ve itibarının korunmasına en uygun kararları alarak çalışır ve katkıda bulunuruz.

Potansiyel bir çıkar çatışması olarak algılanabilecek her durumu Dernek Yönetim Kurulu ile paylaşırız. Kendimizin veya aile bireylerimizin çıkarlarının dernek ile çatışma ihtimali olan durumları bilinçli ve özenli bir şekilde önlemeye çalışırız.

Asıl veya yedek olarak dernek organlarında yer alan üyeler derneğin kendisi için veya dernek adına faaliyetlerden gelir elde edici çalışmalarda bulunamazlar.

Dernek üyeleri, derneğe veya dernek organlarına üyeliklerini, gümrük müşavirliği alanında kendi işlerinin tanıtılması, pazarlanması veya satışında bir araç veya destekleyici unsur olarak kullanamazlar.

TEMSİL AKTİVİTELERİ, HEDİYE, RÜŞVET

Temsil aktivitelerini (kutlama, ziyafet, ağırlama) yalnızca yasalara, tüzüğümüzde yer alan faaliyetlerimize ve etik kurallarımıza uygun olduğunda sunar veya kabul ederiz.

Herhangi bir işi almak veya bir iş kararını etkilemek için hiçbir yerde hiçbir şekilde hediye, rüşvet veya komisyon teklif etmeyiz veya vermeyiz.

ÇEVREMİZLE VE MEDYAYLA DÜRÜST İLİŞKİ VE İLETİŞİM

Derneğimizin sitesinden üyelerimiz ve kamuoyu ile mesleki faaliyetlerimizi paylaşır, yerel ve ulusal medya ile bu konuda işbirliği yaparız.

İş ve sosyal çevremizde mesleğimizin etik değerlerini tanıtmaya ve bilinirliğini artırmaya çalışırız.

İş ve sosyal çevremizden veya medyadan gelen tüm talep ve istekleri Dernek Yönetim Kurulu’na ve Genel Sekreterine yönlendiririz. Meslek grubumuzun tamamını etkileyecek demeçler vermekten kaçınır, meslek itibarımızı en önemli değerlerimiz arasında kabul eder ve koruruz.

Derneğimiz nam ve hesabına kamuya yapılan tüm açıklamaların tam, doğru, anlaşılabilir ve zamanında olmasına; dikkat ederiz.

Tüm iletişimlerimizde üçüncü şahıs ve kurumların kişilik ve ticari haklarını ihlal etmemeye özen gösteririz.

Kendi kurum ve işlerimizde, organizasyonlarımızda, internet üzerinden kullanıcı forumları, bloglar, sohbet odaları dâhil herhangi bir kişisel iletişimimizde veya sosyal medyada veya medyaya açıklama ve röportajlarda veya makale, görüş benzeri yazı ve yayımlarda dernek Yönetim Kurulundan o konuda özel bir görev, iletişim veya paylaşım yetkisi verilmedikçe dernek adına konuşuyormuş veya dernek nam ve hesabına hareket ediyormuş izlenimi vermeyiz.

Kişisel sosyal ve politik görüşlerimizin ve faaliyetlerimizin meslek grubumuzun tamamına aitmiş gibi algılanmasına veya görünmesine engel olacak biçimde davranırız.

DERNEĞİMİZİN İLKELERİ

 • ETİK DEĞERLERE VE İŞ AHLAKINA SAHİP ÇIKMAK

 • ŞEFFAFLIK

 • HESAP VEREBİLİRLİK

 • HESAP SORABİLİRLİK

 • SORUMLULUK

 • ETKİNLİK

 • UZLAŞMA ARAYIŞI

 • EŞİTLİK

 • KATILIMCI DEMOKRASİ

 • HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

 • STRATEJİK VİZYON

MİSYONUMUZ

 • Gümrük Müşavirliği İle İlgili Faaliyetlerin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak

 

 • Müşavirlik Yönetimi Alanında Mesleki Formasyon İle Profesyonelliği Geliştirmek

 

 • Gümrük Müşavirliği Mesleğinin ve Hizmetlerinin Ülkemizin Stratejik Konumuna Sahip Gümrük İdarelerimiz İçin Ne Kadar Önemi Olduğunu Vurgulamak

 

 • Ülkemizin Kısa ve Uzun Vadeli Yararları Doğrultusunda Önemine Değinmek, Bu Alanda da Bir Standardizasyon ve Sertifikasyon Oluşturarak Yüksek Güven, Verimlilik ve Kalite Düzeyini Yakalamak

 

 • Gümrük Müşavirliği Mesleğini Olması Gereken Saygınlığa Kavuşturmak

VİZYONUMUZ

Gümrük Müşavirliği, Gümrük Hizmetleri ve Düzenlemeleri Konusunda İlk Danışılacak Kurum Olmaktır.

2011 YILI

GENEL

KURULU

VE

SEÇİM SONUÇLARI 

29 Ocak 2011 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Dernek Tüzüğümüzün 18. maddesi gereği Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 8. Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Ocak 2011 tarihinde Uludağ İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonunda saat 11:00’de Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı üyelerimizin katılımıyla ve Müsteşarlık gözlemcisi Sayın Tevfik USTA’nın gözleminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan 2009–2011 dönemi Yön. Kur. Başkanı Sayın Suat YÜCELEN’in ardından Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Tevfik USTA, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın İsmail BAYKAL, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın A. Cihangir ONGER, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Taşkın DALAY konuşmalarını tamamlamış ve kendilerine 8. Olağan Genel Kuruluna katılımlarından dolayı Bursa Gümrük Camiası adına plaket takdim edilmiştir.

Gümrük Müşavirliği mesleğine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilen Genel Kurul sonunda 8. dönem Yönetim Kurulu Başkan adayı Sayın Orhan KATTAŞ kısa bir konuşma yaparak Genel Kurulun Bursa Gümrük Müşavirlerine yaraşır medeni bir şekilde geçmesinden dolayı şahsı ve Yönetim Kurulunda bulunan arkadaşları adına Genel Kurula katılan herkese güvenlerinden dolayı teşekkür etmiş ve çalışmalarının ve hizmetlerinin 2011–2013 döneminde de artarak devam edeceğini, çalışmalarımızın ilkelerimizden taviz vermeden mesleğimizin yüksek menfaatlerini ön planda tutarak, birlik ve beraberlik içerisinde özveri ile sürdüreceklerini belirtmiştir.

Ayrıca, 2009–2011 döneminde Yönetim Kurulunda görev almış 2011–2013 döneminde görevde olmayacak Yönetim Kurulu üyelerine görevde bulundukları süre boyunca derneğimizi en iyi şekilde temsil etmelerinden, mesleğin saygınlığı ve gelişimi ile meslektaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek konusundaki katkılarından ve başarılı çalışmalarından dolayı Bursa Gümrük Camiası adına plaket takdim edilmiştir. 2009–2011 yılları arasında Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak Bursa Kamuoyuna Gümrük Kurumunu ve Gümrük Müşavirliği mesleğini mümkün olan en iyi biçimde tanıttığı, Derneğimizi gelişim süreci içinde Bursa’nın ve Türkiye’nin en etkin ve saygın Sivil Toplum Örgütlerinden biri haline getirdiği, mesleğimizin saygınlığı, gelişimi ve derneğimizin diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde başarılı çalışmalarından, mesleğimize katkılarından dolayı Sayın Suat YÜCELEN’e Bursa Gümrük camiası adına plaket ve çiçek takdim edilmiştir.

 

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU (ASIL) YÖNETİM KURULU (YEDEK)

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

1- ORHAN KATTAŞ 1- EVENUR SARIBAŞLI

2- ÖMER ÖZDEMİR 2- ATİLLA ÖZTOPRAK

3- SELÇUK ŞAHİNOĞULLARI 3- ÖZCAN EREN

4- MÜCAHİT ARUN 4- OLCAY ÜLKER

5- MUSTAFA KIR 5- KIYMET AYTAN

6- İRFAN AYAN 6- FAHRETTİN TAYFUR

7- BÜLENT ARSLAN 7- MUSTAFA YAŞAR

8- TURGAY ŞAHİN 8- RECEP ÜMİT TAŞKAPI

9- OSMAN KILIÇKIRAN 9- GÜRKAN YAVUZ

10- MURAT İNAY 10-ÇİĞDEM KOCAGER

GÜMRÜK MÜŞAVİR YRD. GÜMRÜK MÜŞAVİR YRD.

1- RASİM ŞENGÜL 1- K. FAHRETTİN İPEKÇİOĞLU

DİSİPLİN KURULU

DİSİPLİN KURULU (ASIL) DİSİPLİN KURULU (YEDEK)

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

1- MEHMET KAYMAKÇI 1- NEŞE YILDIRIM

2- MEHMET ALİ DEMİREL 2- ALTAN ERTEKİN

3- NURETTİN USLU 3- MUSTAFA DEMİRKOL

4- AHMET HIZ 4- EMİRHAN KIRATLI

 

GÜMRÜK MÜŞAVİR YRD. GÜMRÜK MÜŞAVİR YRD.

1- MEHMET KANTAR 1- CANIBEY ÇOLAKLAR

DENETLEME KURULU

DENETLEME KURULU (ASIL) DENETLEME KURULU (YEDEK)

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

1- MEHMET ALİ TOKUÇ 1- MURAT GÜLEÇAL

2- FATİH GANİOĞLU 2- NALAN EMLİER

3- SELAHATTİN ÖZGENÇ 3- HÜLYA BARBAROS

DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU (ASIL) DANIŞMA KURULU (YEDEK)

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

1- MUSTAFA GÜMÜŞ 1- AHMET GANİOĞLU

2- SELİM DİNÇER ÜNVER 2- YÜCEL FİLDİŞİ

3- EROL TAMER

GÜMRÜK MÜŞAVİR YRD. GÜMRÜK MÜŞAVİR YRD.

1- COŞKUN YILDIRIM 1- CENGİZ ÜNER

31 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu 8. Olağan Genel Kurul Sonrası İlk Toplantısını Yaptı;

Yönetim Kurulunun 31.01.2011 Pazartesi günü saat 17:00’de Dernek Merkezimizde yaptığı Olağan Genel Kurul sonrası 1. toplantısında, Tüzüğümüzün 30. maddesi a) bendi gereği görev taksimi Başkan, iki Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar Kurul üyelerinin seçimi oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Başkan Orhan KATTAŞ

Başkan Vekili Ömer ÖZDEMİR

Başkan Vekili Selçuk ŞAHİNOĞULLARI

Genel Sekreter Mücahit ARUN

Sayman Mustafa KIR

Veznedar Rasim ŞENGÜL

Üye Bülent ARSLAN

Üye İrfan AYAN

Üye Murat İNAY

Üye Osman KILIÇKIRAN

Üye Turgay ŞAHİN

 

resimler

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

BAŞKAN
 

 
ORHAN KATTAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
BAŞKAN VEKİLİ
 

 
ÖMER ÖZDEMİR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
BAŞKAN VEİLİ
 

 
TURGAY ŞAHİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
GENEL SEKRETER
 

 
SELÇUK ŞAHİNOĞULLARI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
SAYMAN ÜYE
 

 
MÜCAHİT ARUN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
VEZNEDAR ÜYE
 

 
RASİM ŞENGÜL
GÜM. MÜŞ. YARD.
 
ÜYE
 

 
BULENT ARSLAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
MURAT İNAY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
MUSTAFA KIR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
OSMAN KILIÇKIRAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
ORHAN KATTAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ


 
ÇİĞDEM KOCAGER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EVENUR SARIBAŞLI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
K.FAHRETTİN İPEKCİOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
GÜRKAN YAVUZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
OLCAY ÜLKER
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FAHRETTİN TAYFUR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA YAŞAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZCAN EREN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
KIYMET AYTAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ATİLLA ÖZTOPRAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
RECEP ÜMİT TAŞKAPI
GÜM. MÜŞ. YARD.
 

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ


 
MEHMET ALİ DEMİREL
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET KANTAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NURETTİN USLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET HIZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET KAYMAKÇI
GÜM. MÜŞ. YARD.
 

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ


 
NESE YİLDİRİM
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
Altan Ertekin
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA DEMİRKOL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EMİRHAN KIRATLI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CANIBEY ÇOLAKLAR
GÜMRÜK MÜŞ. YARD.
 

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ


 
MEHMET ALİ TOKUÇ
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FATİH GANİOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SELAHATTİN ÖZGENÇ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ


 
MURAT GÜLEÇAL
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HÜLYA BARBAROS
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NALAN EMLİER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

DANIŞMA KURULU ASİL ÜYELERİ


 
SELİM DİNÇER ÜNVER
GÜM. MÜŞ. YARD.
 

 
EROL TAMER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA GÜMÜŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
COŞKUN YILDIRIM
GÜMRÜK MÜŞ. YARD.
 

DANIŞMA KURULU YEDEK ÜYELERİ


 
AHMET GANİOĞLU
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YÜCEL FİLDİŞİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CENGİZ ÜNER
GÜMRÜK MÜŞ. YARD.
 

2011 YILI
FAALİYETLERİMİZ

05 Ocak 2011 tarihinde TSE İl Koordinatörü Sayın Mustafa KARAMAN’a ve Ürün Belgelendirme Müdürü Sayın Hakan KARAÇENGEL’e Yönetim Kurulu olarak ziyaret gerçekleştirilmiştir;

05 Ocak 2011 tarihinde TSE İl Koordinatörü Sayın Mustafa KARAMAN ve Ürün Belgelendirme Müdürü Sayın Hakan KARAÇENGEL’e Yönetim Kurulu olarak ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyarette; TSE İl Koordinatörü Sayın Mustafa Karaman, ithalat görevlerine gidecek memurlarının kurumun imkanlarıyla sevk ettirilmeye başlandığına ve bu uygulamanın Türkiye’de ilk olduğunu ve pilot olarak Bursa’da başladığına dikkat çekmiştir. Ayrıca camiamızın kurumlarındaki işleyişe ilişkin beklentiler dile getirilmiş, görüş ve önerilerde bulunulmuştur. TSE Bölge Müdürlüğünde Kalite, Kalibrasyon ve Ürün Belgelendirme olarak üçlü bir yapının mevcut olduğu ve burada çalışan memurların tümünden istifade etmek adına bu yapının birleşeceği belirtilmiştir. TSE Ürün Belgelendirme Müdürü Sayın Hakan Karaçengel tarafından yeni başlayan TSE Belge Yönetim Sistemi Belgenet üzerinden yapılan başvurularda, TSE nin cevaplarına dönülmüyor olmasının mükelleflerin işlemlerinde gecikmelere yol açabileceği vurgulanmıştır. Bu sorunun kaynağının başvuru sahibi e-imza yetkilisi ile başvuruyu sisteme giren gümrük müşaviri çalışanın aynı kişi olmamasından kaynaklanmaktadır. TSE den gelen cevaplar e-imza sahibinin mail adresine yönlendirilmekte, işlemi yapan personel ise bu durumdan vaktinde haberdar olmamaktadır. Sorunun çözümü ise imza yetkilisinin mail adresinde belgenet@tse.org.tr gelen maillerin otomatik olarak işlemi yapan personelin mail adresine yönlendirilmesi olacaktır. Yapılan görüşmeler değerlendirilerek üyelerimize bilgilendirme yapılmıştır.

08 Ocak 2011 tarihinde İstanbul Dedeman Otel’de Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Üyelerimizin de öneri ve görüşleri dikkate alınarak 4 (dört) aylık bölgesel tarama toplantıları sonrasında yoğun emek ve zaman harcanarak gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması, işlemlerin sağlıklı yürütülmesi ve ülkemizin vergisel kayıplarının önlenmesine olanak sağlayacak şekilde almış olduğumuz mesleki risk, sorumluluk ve maliyetlerimiz de dikkate alınarak hazırlanmış olan Asgari Ücret Tarifesi 13.12.2010 tarih ve İK-BŞK/107 sayılı yazımız ile Müsteşarlık makamına sunulmuştur.

Müsteşarlığımız yapmış olduğumuz düzenleme çalışmalarımızı dikkate almaksızın ve kanuni hakkımızı hiçe saymış, köle zihniyeti dahilinde çalıştırmak isteyen kesimlerin görüş ve önerilerini dikkate alarak yürürlüğe koymuş olduğu düzenlemelerin tümünü (2010/4, 2010/8, 2010/26, 2010/59 ve 2010/60 sayılı genelgeleri) kabul etmemiz mümkün bulunmamaktadır. Hiçbir kurumun ve kuruluşun böylesine önem arz eden mesleği icra edenlere sıradan davranmaları ve yok sayıp küçültmeleri ve sabrımızı sınamaları yönetimler olarak bizleri ve bu mesleği ilkeli doğru ve seviyeli bir şekilde yürüten siz değerli meslektaşlarımızı derinden üzdüğünün bilincindeyiz.

Gümrük Müşavirleri İcra Kurulu olarak, aylarca çalışıp, bizlerin müşterileri olan tüm tarafları da (hiçbir mecburiyetimiz olmadığı halde, sırf, Müsteşarlığımıza gelen müracaatları değerlendirmek ve olası sıkıntıları önceden anlaşarak bir konsensüs halinde sonuçlandırmak için) defalarca toplantılara dahil ederek bir fiyat listesi oluşturduk.

Müsteşarlığımızda yapılan son toplantıda, İcra Kurulumuzun önerdiği listeyle uzaktan-yakından ilgisi olmayan ve son derece düşük miktarları içeren bir liste bizlere sunulmuştur. Gümrük Müsteşarlığımızın Bürokratlarının yapılan ve davet edildiğimiz toplantıya ilgileri ve mesleğimize olan alakaları İcra Kurulumuzca takdire şayan bulunmuştur. Kurumlardan almış oldukları görüşleri bize bir pazarlıkmış gibi sunmaları bizi derinden üzmüş, bu meyanda kendilerinin mesleğimize bakış açılarını ortaya koyması bakımından manidar bulunmuştur.

Yıllardır mesleğimizin çektiği sıkıntıları, yaptığımız işin ülke ekonomisi için  ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar mesuliyetlerle dolu bir meslek icra ettiğimizi her kesime anlattık ve anlatmaya gayret ettik. Yaklaşık 100.000 kişilik bir çalışan insan gurubunu barındıran sektörümüz artık isyan etmektedir. Maliyetlerimizi en ince noktalarına kadar hesaplayıp, olmazsa-olmaz ücretleri belirledik. Bir ihracatta 120–140 TL civarında nispi aidat alınırken, bir ihracat antrepo girdi-çıktısı 80.- TL seviyesindeyken, hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde ordino ücreti, stikır ücreti, terminal ücreti adı altında 150.—200.- USD ücretler alınırken, otoparkçı bile 20.-TL’yi beğenmezken, bize reva görülen bu davranışı kabul etmiyoruz. Ücretimizin başka kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda yayımlanmasını kabul edilebilir bulmuyoruz.

Kanunun derneklerimize tanıdığı bu yetkiyi bonkörce başka kurumlara kullandırma eğilimini anlamsız ve yersiz buluyoruz.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası ile Derneklerimizin verilen yetkiye dayanarak hazırlanan taslak metinle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan; bilgimiz dahilinde ve tarafımızdan hazırlanmayan, Kanunun amir hükmü ihlal edilerek başka kurum, kuruluş ve firmaların görüş ve önerileri dahilinde resen hazırlanan 31.12.2010 tarihinde yayınlanan ilgi (a) ve (b)’de kayıtlı Genelgelerin Kanuna aykırı olması sebebiyle Derneklerimizce ve üyelerimizce kabul edilebilmesi söz konusu değildir.

Gümrük Müsteşarlığı tarafından 31.12.2010 tarihinde yayınlanmış olan Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi, piyasa gerçeklerinin uzağında olması ve sektörümüzün gerçek maliyetlerini yansıtmaması dolayısı ile kayıt altında çalışmak isteyen Gümrük Müşavirlerince uygulama kabiliyeti olmayan bir tarifedir. Söz konusu tarife önüne geçmek istediğimiz kayıt dışılığı körükleyecek olan bir fiyat tarifesidir.

Belirtilen bu durum çerçevesinde; 5911 sayılı Kanun ile değişik 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası hükmü uyarınca Gümrük Müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren Asgari Ücret Tarifesinin her takvim yılı bazında belirleme yetkisinin Gümrük Müşavirleri Derneklerinde olduğu, Müsteşarlığın Derneklerce hazırlanan bu Asgari Ücret Tarifesini onaylama ya da onaylamama yetkisi dışında başka bir yetkisinin bulunmadığı dikkate alınarak; başka kurum, kuruluş ve firmaların önerdiği, Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak bilgimiz dahilinde ve mutabakatımızın olmadığı ilgili Genelgeler hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılması amacıyla İstanbul Derneği Avukatı Şeref TEKELİOĞLU’na Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili dava açılmak üzere vekaletname verilmiştir.


12 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilen 1. SİADLAR ARASI BOWLİNG Turnuvasına katıldık;
Bursa’da örgütlü Siadlar arasında dayanışmayı artırmak amacıyla ilki RUMELİSİAD tarafından organize edilen Siadlar arası Bowling turnuvası 12 Ocak tarihinde Raınbowl Bowling Salonunda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Turnuvada Derneğimizi en iyi şekilde temsil eden ve BUGÜMDER takımı olarak toplamda 1107 puan alarak 2. olmamızı sağlayan takım oyuncularımız Yardımcı Gümrük firmasından İrfan AYAN’a, ÜÇ-EN Gümrük firmasından Enver ÜÇÜNCÜ’ye, RA-ŞEN Gümrük firmasından Burak GÜLTEKİN ve Osman TÜRKYILMAZ’a, ayrıca turnuvada destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları çerçevesinde Gümrükte Uzlaşma Platformu konulu panele katıldık;
Ülkemizinde kurucu üyesi olduğu ve halen 177 üyesi bulunan Dünya Gümrük Örgütünün (DGÖ) temellerini oluşturan Gümrük İşbirliği Konseyi Sözleşmesi Türkiye’nin de aralarında bulunduğu kurucu üyeler tarafından 1950 yılında imzalanmış ve 1952 yılında yürürlüğe girmiştir. Anılan Konsey ilk toplantısını 26 Ocak 1953 tarihinde 17 Avrupa ülkesinin katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirmiştir. Örgütün ilk Toplantısını yaptığı 26 Ocak günü üye ülkelerde ve DGÖ merkezinde “Dünya Gümrük Günü” olarak belirlenmiştir. 26 Ocak Dünya Gümrük Günü her yıl farklı bir tema belirlenerek kutlanmakta olup 2011 yılı için “Mükemmel Gümrüğün Katalizörü; Bilgi” teması belirlenmiştir. Bilgi temasını her yönüyle daha ileriye taşıyarak, DGÖ üyesi ülke gümrük idareleri ve gümrük camiasının tüm paylaşımlarını yaratıcı ve yenilikçi olmaya davet etmiştir. Dünya Gümrük Günü etkinlikleri çerçevesinde, 26 Ocak 2011 tarihinde İstanbul Ticaret Odasında, Müsteşarlığımız ilgili birimlerinin, gümrük müşavirleri derneklerimizin, ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarımızın ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla “Gümrükte Uzlaşma Platformu” konulu Panele katıldık.


Yeni Yönetim Kurulu olarak, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Tevfik USTA ve Başmüdür Yardımcısı Sayın Ragibe COŞKUN’a 04 Şubat 2011 tarihinde ziyarette bulunduk;
BUGÜMDER 8. Olağan Genel Kurul sonrası oluşan yeni Yönetim Kurulu olarak, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü görevine yeni atanan Sayın Tevfik USTA’ya Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü süresince mesleğimiz ve meslektaşlarımıza göstermiş oldukları anlayış, Derneğimiz ve kurumları arasındaki işbirliği, sorunların çözümüne yönelik yaklaşımlarından dolayı Bursa Gümrük Müşavirleri tarafından her zaman şükranla anılacakları ve bu duygularla İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü görevine atanmasından dolayı kendileri kutlamak amacıyla ve başarılarının artarak devamları temennisi ile yeni yönetim kurulu olarak 04 Şubat 2011 tarihinde ziyarette bulunulmuş ve kendilerine plaket takdim edilmiştir. Aynı gün Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü görevine atanan Başmüdür Yardımcımız Sayın Ragibe COŞKUN’a da ziyarette bulunulmuş ve başarılarının artarak devamları temennisi ile kendilerine plaket takdim edilmiştir.


11 Şubat 2011 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve devamında Müsteşarlık ziyaretleri yapıldı;
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 11 Şubat 2011 tarihinde İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı devamında Bakanlığımızda Gümrük Müsteşarımız Sayın Ziya ALTUNYALDIZ, Gümrükler Genel Müdürümüz Sayın Remzi AKÇİN, Gümrükler Genel Müdür Yardımcımız Sayın Halit HANOĞLU, Daire Başkanımız Sayın Erdal KARAHİSAR, Müsteşar Danışmanı ve Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulumuzun katılımları ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.


Yaklaşık iki saat süren toplantıda Sayın Müsteşarımız, Gümrük İdareleri olarak mevzuat dahilinde Gümrük işlemlerinde çözüme, herkesin hakkını hukukunu koruyan ve gereğini yapan bir zihniyete sahip olduklarını belirterek, olası yaşanan ve yaşanacak sorunların çözümlenmesi noktasında her aşamada gerekli düzenleme ve düzeltmeleri yaparak çağdaş, hızlı, etkili ve vizyoner gümrük idarelerinin oluşumunda özellikle paydaş olarak gördüğü Gümrük Müşavirleri ile birlikte çalışma yürütülmesinin yararlı olacağını bildirmişlerdir. Bu bağlamda; 1) 1 inci Gümrük Şurası Çalıştayı yapılması noktasında İcra Kurulumuzun teklifi olumlu karşılanarak, Nisan ayı içerisinde iki günlük 1 inci Gümrük Şurasını geniş kapsamlı katılımla gerçekleştirilmesi noktasında görüş birliğine varılmıştır. 2) Uzun bir zamandır sınav açılmamasından dolayı mağdur olan, Gümrük Müşavir yardımcıları ve stajyer personellerimiz için sınav açılması noktasında İcra Kurulumuzca yazılan yazımızın sonucu alınması noktasında 2011 yılı içerisinde sınav açılmasını, sınav tarihinin belirlenmesi hususunda çalışmaların başlatılmasını ve makul bir zaman öncesinden açıklama yapılması noktasında mutabakat sağlanmıştır. 3) Stajyer personellerimiz ile SGK bordrolu personellerin, Gümrük İdarelerinde sadece Giriş-Çıkışlarını sağlayacak bir düzenleme hususunda gerekli değerlendirmeler yapılmak koşuluyla mutabakat sağlanmıştır. 4) Bilge sisteminde son dönemde yaşanan kırmızı hat uygulamasının sistem arızasından kaynaklandığı, arızanın giderilmesi noktasında çalışmaların sonuna gelindiği, 5) E-Beyanname(Kağıtsız) ortamda özellikle Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde yaşanan sıkıntıların giderilmesi noktasında ivedilikle çözümleneceğini ve gereğinin yapılacağını, kesinlikle E-Beyanname uygulamasının ülkemiz açısından önemli olduğunu, Gümrük Müşavirlerinin sisteme destek olmaları gerektiği ve uygulamanın tüm ülke genelinde kısa bir sürede gerçekleşeceği bildirilmiştir. Sayın Müsteşarımızın, her türlü sorunun diyalog içerisinde çözümlenmesi ve tüm iletişim kanallarının açık olduğu, Gümrük Müşavirliği mesleğinin Dış ticaret ve ülke açısından son derece önemli olduğu, Gümrük idarelerinin ve gümrük müşavirliği mesleğinin dünya standartlarının üzerinde bir yapıya ulaştırılması konusunda hep birlikte daha fazla çalışmamızın gerektiği konusunda görüşlerini bildirerek toplantı sonlandırılmıştır.


23 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi;
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 23 Şubat 2011 tarihinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya derneğimizi temsilen Sayın Orhan KATTAŞ ve Sayın Mücahit ARUN katılmıştır. Toplantıda; 1. Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları 2011’in 2. maddesinde “Özellik Arz Eden İşlemler” baslıklı is ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler (.) oranında indirim yapılarak uygulanabilir.” hükmünün serbest bölge işlem formları bölümünde tereddüt hasıl olduğundan konunun İcra Kurulu tarafından değerlendirilmesi, 2. 2011/5 sayılı Genelge uyarınca; KKDF matrahına esas alınacak tutarın serbest bölgedeki firmaya yapılmayan bedel mi, yoksa serbest bölgeden asıl ihracatçıya yapılmayan bedel mi olduğu konusunda tereddütler hasıl olduğundan konu ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne İcra Kurulu olarak ortak yazı yazılması konusunun görüşülmesi, 3. Eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek maddelere iliskin tebliğin uygulanmasına yönelik bazı gümrük idarelerinde tereddütler hasıl olduğundan konu ile ilgili, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne İcra Kurulu olarak ortak yazı yazılması konusunun görüşülmesi, 4. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2010/1) kapsamında referans fiyatlarının İthalat Genel Müdürlüğünce veya başka kurumlarca kamuya acık hale getirilmesi konusunda İcra Kurulu olarak ilgili kurumlara yazı yazılması konusunun görüşülmesi, 5. Bölgemizde teminat mektuplarının malmüdürlükleri tarafından kabul edilmesinden dolayı yaşanan sıkıntı nedeniyle Türkiye genelinde teminat mektuplarını kendi bünyelerinde alan gümrük idareleri varsa hangi gümrük idareleri olduğunun belirlenmesine yönelik bir çalışma yapılması konusunun görüşülmesi, 6. Doğrudan temsil yöntemiyle is takibi yapanların görüşülmesi, 7. Geçici is takibinin tanımlanması ve mevzuata eklenmesi konusunda çalışma yapılması, Konuları değerlendirilmiştir.


24 Şubat 2011 tarihinde görevine yeni başlayan Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Süleyman TOSUN’a ve Bağlantı Gümrük Müdürlerine Yönetim Kurulu olarak ziyarette bulunduk;
Yönetim Kurulu olarak görevine yeni başlayan Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Süleyman TOSUN’a ve devamında Bursa Gümrük Müdürü Sayın Melahat ÖZDEMİR’e, Mudanya Gümrük Müdürü Sayın Ayfer SARIYILDIZ’a, Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Kenan ERDİNÇ’e 24 Şubat 2011 tarihinde ziyaretlerde bulunduk. Ziyaretlerde, Bursa Gümrüklerinin değerli çalışma arkadaşlarından şimdiye kadar gördüğümüz yakın ilgi ve çalışma ortamının önümüzdeki günlerde de aynı duygularla devam edilmesi yönünde karşılıklı temennilerde bulunulmuştur.


26 Şubat 2011 tarihinde Sayın Bakanımız Hayati YAZICI’nın daveti üzerine NUSAYBİN Gümrük Kapısı Temel Atma Törenine Katıldık; Dünya da sınırlı sayıda bulunun Ortak Gümrük Kapısı uygulaması Ülkemiz ve Suriye hükümeti ile imzalanan bir protokol ile Nusaybınde temeli atıldı. Gümrük Müsteşarlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin işbirliğinde Yap-İşlet-Devret modeliyle modernizasyonu gerçekleştirilecek olan NUSAYBİN Gümrük Kapısı Tesisleri’nin Temel Atma Töreni Devlet Bakanı Sayın Hayati YAZICI, Suriye Arap Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sayın Mouhammed Al HUSSEIN, TOBB Başkanı Sayın M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Gümrük Müsteşarı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ’ın konuşmacı olarak katılımları ve çok sayıda üst düzey davetlinin katılımıyla 26 Şubat 2011 tarihinde Nusaybin Gümrük Kapısı Mardin’de gerçekleştirilmiştir. Törene derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ katılmıştır. Yatırımları 1 yıl içerisinde tamamlanacak olan Nusaybin Gümrük Kapısının yeniden inşası ve işletilmesine ilişkin uygulama sözleşmesi 02 Eylül 2010 tarihinde imzalanmıştır. Gümrük kapısı projesinde toplam 77.834 m² gümrüklü alan, 6.130 m² kapalı alan ve 11 yapı grubu bulunmaktadır. Modernizasyon sonrası Nusaybin Gümrük Kapısı; x-ray araç tarama sitemleri, araç plaka okuma sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, kapalı devre kamera sistemi, elektronik kantarlar vb. yenilikleri içeren modern teknik altyapıya ve yiyecek-içecek mekanları, gümrüksüz eşya satış mağazaları ile banka, sigorta, triptik vb hizmetlerin sunulduğu, yolcuların her türlü ihtiyacının karşılanacağı tesislere kavuşacaktır. Modernizasyonun tamamlanmasıyla birlikte Nusaybin Gümrük Kapısı yıllık 500.000 araç ve 2.000.000 yolcuya hizmet verebilir hale gelecektir. Böylece, Nusaybin Gümrük Kapısı hem bölge ekonomisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak hem de Türkiye’nin Suriye’ye ve oradan Irak’a açılan önemli bir kapısı haline gelecektir.


02 Mart 2011 tarihinde Yönetim Kurulu olarak Resmi Kurumlara ziyaretler gerçekleştirdik; Dış ticarette büyük önem arz eden kurumlarımızda iş ve işlemlerimizin daha sağlıklı, süratli ve mümkün olan en kısa sürede yapılabiliyor olması gerek üyelerimizin gerekse bölgemiz sanayici ve dış ticaret erbabının maliyetlerini önemli bir oranda etkilemektedir. Bu anlamda uygulamalar ile ilgili Derneğimize iletilen iyileştirme önerileri her platformda yazılı ve sözlü olarak dile getirilmektedir. Yönetim Kurulu olarak 02 Mart 2011 tarihinde Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Sayın Mümin KARACAKAYALILAR’a, Türk Standardları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Müdürü Sayın Dilara YENİKALE’ye, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Müdürü Sayın İlhan EKEN’e ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sayın Nihat BALKAN’a ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

UİB Genel Sekreteri Sayın Mümin KARACAKAYALILAR ziyareti

UİB Genel Sekreteri Sayın Mümin KARACAKAYALILAR ziyareti

UİB Genel Sekreteri Sayın Mümin KARACAKAYALILAR ziyareti14 Mart 2011 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili Eğitim ve Bilgilendirme Seminerine katıldık;
Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu organizasyonunda ve İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İstanbul’da meslektaşlarımızın katılımı ve Eski Gelir İdaresi Başkanı Sayın Osman ARIOĞLU’nun sunumuyla 14 Mart 2011 tarihinde İstanbul’da “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili Eğitim ve Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmiştir. Bu önemli eğitim ve bilgilendirme seminerine tüm gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcıları davet edilmiştir.


15–21 Mart 2011 tarihinde Bursa’nın haftalık EKOHABER Gazetesinin EKOpartner ekinde “BUGÜMDER’den 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi’ne tepki” başlıklı haber yayınlanmıştır;
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu Başkan Vekili olan Sayın Orhan KATTAŞ’ın, Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili basında yer alan “BUGÜMDER’den 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi’ne tepki” başlıklı haber haftalık yayınlanan Ekohaber gazetesinin Ekopartner ekinde yer almıştır.


22 Mart 2011 tarihinde Bursa Gümrük Müdürü Sayın Melahat ÖZDEMİR Yönetim Kuruluna iade-i ziyarette bulunmuştur;
Bursa Gümrük Müdürü Sayın Melahat ÖZDEMİR, Müdür Yardımcıları Sayın Adem DÖLEK ve Sayın Şahin YÖRÜK’ün de katılımlarıyla 22 Mart 2011 tarihinde Yönetim Kuruluna iade-i ziyarette bulunmuşlardır. Ziyaretlerinde firma dosyalarının elektronik ortamda tekrar verilmesi ile ilgili olarak yeni yayınlanan 81 seri nolu tebliğ değerlendirilmiş ve uygulamanın aksaklıklara sebebiyet vermemesi açısından alınması gereken tedbirler dile getirilmiştir.


Bursa Gümrük Müdürü Sayın Melahat ÖZDEMİR ile Müdür Yardımcıları Sayın Adem DÖLEK ve Sayın Şahin YÖRÜK’ün Yönetim Kurulu ziyaretleri22 Mart 2011 tarihinde BPR Tanıtım-YAKOMOZ Danışmanlık Eğitim Tic. ve San. Ltd. Şti. Genel Müdürü Kenan KİBAR ve Muhasebe Müdürü Çetin ŞEYHAN Yönetim Kuruluna ziyarette bulunmuştur;
BPR Tanıtım-YAKOMOZ Danışmanlık Eğitim Tic. ve San. Lltd. Şti. Genel Müdürü Kenan KİBAR ve Muhasebe Müdürü Çetin ŞEYHAN 8. devrede oluşan Yönetim Kurulumuza nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyarette camiamız, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve Derneğimiz için nasıl bir işbirliği yapabileceğimiz konuları görüşülmüştür. Derneğimiz faaliyetlerinin, resmi kurumlara ziyaretlerimizin basında yer alması için gerekli desteği verebileceklerini ifade etmişlerdir.Mart 2011 tarihinde İcra Kurulunu temsilen Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ TİM Lojistik Konseyinin 3. Toplantısına katılmıştır;
Türkiye İhracatçılar Meclisi Lojistik Konseyinin 23 Mart 2011 tarihinde Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirdiği 3. toplantısına İcra Kurulunu temsilen Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ katılmıştır. Toplantıda; 1. Lojistik Köy mevzuatının (Standartların belirlenmesi, eğitim standardı, master plan) görüşülmesi, 2. Lojistik Sektörü için Ödeme vadelerinin sınırlandırılması ve geç ödemelere karşı yaptırım içeren düzenlemelerin uygulamaya koyulmasının görüşülmesi, 3. AB ile uyum kapsamında Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğinin uygulanması hususunun görüşülmesi, 4. Lojistik Sektöründe Demiryolu taşımacılığının önemi hakkında bilgi sunumu, konuları değerlendirilmiştir.


05 Nisan 2011 tarihinde Bursa’mızın yerel gazetesi EKOHABER’İN kuruluşunun 16. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı ilanı verildi;


09 Nisan 2011 tarihinde 8. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvamız başlamıştır;

Derneğimiz tarafından organize edilen ve bu yıl 8.’sini düzenlediğimiz Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasının açılışı 09 Nisan 2011 Cumartesi günü Asya Halı Saha Tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Turnuvanın açılışında konuşan Derneğimiz Başkanı Orhan Kattaş, sporun birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren yanına atıfta bulunarak, “Bu turnuva sayesinde BUGÜMDER çatısı altında faaliyet gösteren firmalarımızın takımları ile Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı gümrük müdürlüklerinin takımları centilmenlik çerçevesi içerisinde mücadele edecekler. 16 takımın katıldığı bu etkinlikle çalışanlarımız ve gümrük camiamız arasındaki dayanışmayı arttırmayı hedefliyoruz diyerek turnuvaya katılan takımlarımıza başarılar dilemiştir. Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ile müştereken yapılan turnuvanın açılışında konuşan Başmüdür Yardımcımız Sayın Ayhan Yazıcı, Bugümder ile ortak olarak Futbol’un yanı sıra birçok sosyal alanda faaliyet ve etkinlikler tertiplediklerini belirterek turnuva yapmalarındaki amacın gümrük camiasının, sporun birlik, beraberlik ve yarışma heyecanıyla, birbirleriyle kaynaşmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek Futbol Turnuva’sının dostluk havası içerisinde geçmesi dileğinde bulunmuş ve takımlara başarılar dilemiştir.   Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ile müştereken yapılan turnuvanın açılışında konuşan Başmüdür Yardımcımız Sayın Ayhan Yazıcı, Bugümder ile ortak olarak Futbol’un yanı sıra birçok sosyal alanda faaliyet ve etkinlikler tertiplediklerini belirterek turnuva yapmalarındaki amacın gümrük camiasının, sporun birlik, beraberlik ve yarışma heyecanıyla, birbirleriyle kaynaşmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek Futbol Turnuva’sının dostluk havası içerisinde geçmesi dileğinde bulunmuş ve takımlara başarılar dilemiştir.  

8. BUGÜMDER HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI TAKIMLARI

NEVRUZ GÜMRÜK, BORGÜM&BANDIRMA GÜMRÜK BİRLİĞİ, GMR GÜMRÜK, BAŞMÜDÜRLÜK, BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, SANER GÜMRÜK, SYK GÜMRÜK, ÖZ BUGİMEKS GÜMRÜK, SOLMAZ GÜMRÜK, MUDANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, MIZRAK GÜMRÜK, A-C BADIRMA BİRLİĞİ, ÜÇEN &SEMBOL GÜMRÜK, GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, CNC GÜMRÜK, DERİN GÜMRÜK


07–08 Mayıs 2011 tarihinde Sapanca’da gerçekleştirilen Gümrükler 2023 Vizyonu Arama Konferansına katıldık;
Gümrük Müsteşarlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin (İTKİB) işbirliğiyle düzenlenen Gümrükler 2023 Vizyonu 1. Arama Konferansı, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin 2023 vizyonunun masaya yatırıldığı arama konferansında; Türkiye'nin hep birlikte, 2023'ü bir vizyon olarak ortaya koymasının son derece önemli olduğu belirtilmiştir. Hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasında gümrüklerin önemine işaret edilerek, bütün kamu kuruluşları, ticaret erbabı ve ticaret erbabının meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının paydaş konumunda olduklarını vurgulandı. 2011-2013 dönemini kapsayacak stratejinin belirlenmesi sağlayacağını belirtilerek Türkiye'de gümrüklerin, mevzuat ve altyapı olarak yenilendiğini ve bu deneyimlerin komşu ülkelerle de paylaşıldığı bildirdi. Arama konferansı çerçevesinde, ''Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Ticaretin Kolaylaştırılması'', ''Yolcu Beraberi Satış- İhracatın Yol Haritasının Belirlenmesi'' başlıklarıyla çalıştaylar da gerçekleştirildi. Konferansa derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katıldı.  Konferans Gündem Konuları: 1. Kağıtsız Beyanname 2. Tek Pencere Sistemi ve Tek Durakta Kontrol 3. Basitleştirilmiş Gümrük İşlemleri 4. Eşyanın İlgili Rejime Kayıt Yolu ile Girişi 5. Bilgisayarlaştırılmış Yeni Transit Sistemi-NCTS 6. Firma Danışma Birimleri, Firmalara Yönelik Bilgilendirme ve Eğitim Programları 7. Gümrük Konseyi ve Politika Ağları Oluşturulması 8. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması (AEO)


Turnuvamızda Şampiyonluk kupasını “BORGÜM&BANDIRMA GÜMRÜK BİRLİĞİ” takımı kaldırırken, ikinci “GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ” takımı, üçüncü “NEVRUZ GÜMRÜK” takımı ve dördüncü “ÜÇ-EN&SEMBOL GÜMRÜK” takımı olmuştur. Turnuvamızın en centilmen takımı “SYK GÜMRÜK”, en iyi performans ve onur ödülünü “NEVRUZ GÜMRÜK” takımı almıştır. BORGÜM&BANDIRMA Gümrük Birliği takımından İbrahim DENİZ Gol Kralı olmuştur.

Kazanan takımlarımızı tebrik eder, turnuvamıza katılan tüm takımlara ve izleyicilere katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

GOL KRALI “İbrahim DENİZ”

 
EN CENTİLMEN TAKIM “SYK GÜMRÜK”

 
EN CENTİLMEN TAKIM “SYK GÜMRÜK”

 
EN İYİ PERFORMANS VE ONUR ÖDÜLÜ NEVRUZ GÜMRÜK”

 
EN İYİ PERFORMANS VE ONUR ÖDÜLÜ “NEVRUZ GÜMRÜK”

 
TURNUVANIN ÜÇÜNCÜ TAKIMI “NEVRUZ GÜMRÜK”

 
RNUVANIN İKİNCİ TAKIMI “GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ”

 
TURNUVANIN ŞAMPİYONU BORGÜM & BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

 
TURNUVANIN ŞAMPİYONU BORGÜM & BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

 
TURNUVANIN ŞAMPİYONU BORGÜM & BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

 
TURNUVANIN ÜÇÜNCÜ TAKIMI “NEVRUZ GÜMRÜK”

 

18 Mayıs 2011 tarihinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Sayın M. Latif DENİZ’e Yönetim Kurulu olarak ziyaret gerçekleştirdik;
Yönetim Kurulu olarak 18 Mayıs 2011 tarihinde iş ve işlemlerimizin daha sağlıklı, süratli ve mümkün olan en kısa sürede yapılabiliyor olması ve uygulamalar ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmak üzere Sanayi ve Ticaret İl Müdürü M. Latif DENİZ’e ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Sanayi ve Ticaret İl Müdürü M. Latif DENİZ ziyareti


24 Mayıs 2011 tarihinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile birlikte Dernek Merkezinde toplantı gerçekleştirildi;
05.05.2011 tarih 27925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No’lu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Gümrük Genel Tebliği ve T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2011 tarih 11387 sayılı yazıları ile ilgili ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliğinin daha etkin ve sağlıklı uygulanmasını teminen değerlendirmeler yapılmak üzere Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin katılımıyla 24 Mayıs 2011 tarihinde Dernek Merkezinde bir toplantı düzenlenmiştir.

Toplantı neticesinde;
A)GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin tespit işlemleri 60 seri no.lu Tebliğ (Gümrük İşlemleri) ile 1 seri no.lu Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) kapsamında 31/12/2011 tarihine kadar sonlandırılır.
Yukarıdaki madde hükmünden; mevcut, 60 ve 1 Seri No.lu tebliğler uyarınca yapılmış tespit sözleşmelerin süresi daha uzun olsa dahi 31.12.2011 tarihinde sona ereceği anlaşılmaktadır.
a)31.12.2011 tarihinden sonra; 60 ve 1 Seri No.lu tebliğler uyarınca evvelce yapılmış tespit sözleşmelerinin geçerli olup olmayacağı, b)Eski sözleşmelerimizin geçerli olmaması durumunda, yeniden yapılacak sözleşmelerde tekrar bir damga vergisi ödemenin ek bir külfet olduğu göz önüne alınarak maddenin buna göre bir kez daha değerlendirilmesi,

B) MADDE 11- 9) AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini, f) Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin tespit işlemleri; OK1, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,. Yukarıdaki maddede elleçleme ve onaylanmış kişi statü belgesi başvuru işlemlerinin tespiti yapılacağı belirtilmesine rağmen 2011-32 sayılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi Genelgesinde söz konusu tespit işlemlerinin ne şekilde yapılacağına dair detaylar ve ücret tarifesi bulunmamaktadır.

C)MADDE 21-(9) Bu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerinde kaşe kullanılması ve bu kaşenin yetki no.su, adı, soyadı ve varsa tüzel kişi unvanını içermesini, Yukarıdaki maddeden kaşe kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır. Mülga GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ) (SERI NO:1)’de Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine gerçekleştireceği tespit işlemlerinde kullanmak üzere; örneği Ek-9’da yer alan, dikdörtgen şeklinde, "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri" ifadesi ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine ait yetki numarasını ihtiva eden kaşe verilir, hükmü yer almakta idi. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ) (SERI NO: 2) uyarınca tespit işlemlerinde kullanılacak kaşe yetki no.su, adı, soyadı ve varsa tüzel kişi unvanını içeren kaşeler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından mı yaptırılacak, yoksa Müsteşarlığınızca mı yaptırılıp teslim edilecektir?

D) MADDE 21-(11) Birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesi imzalanması durumunda her bir antrepo için en az bir kişiyi görevlendirmek, maddesinden her genel antrepo için en az bir kişi görevlendirilmesi anlaşılmaktadır. Oysa birçok genel antrepo bölgemizde farklı gümrüklerin denetiminde olmasına rağmen birbirine çok yakın mesafede hatta bazen aynı bina içerisinde yer almaktadır ve aynı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından tespit sözleşmesi yapılmıştır. Bu sebeple söz konusu maddenin birden fazla genel antrepo ile tespit sözleşmesinin antrepoların farklı Başmüdürlük alanlarında olması durumunda her bir antrepo için en az bir kişiyi görevlendirmek şeklinde düzenlenmesinin gereksiz bir maliyet ve atıl işgücünün önlenmesi adına önemli olduğu düşünülmektedir.

E)a)Bölgemizde aynı Gümrüğün denetimindeki geçici depolama yerlerinden antrepolara eşyanın hareketi antrepo beyannamesi ile yapılmaktadır. (Aynı gümrüğün denetimindeki bir limandan eşya aynı gümrüğün denetimindeki bir genel veya özel antrepoya antrepo beyannamesi ile taşınmaktadır.) Özellikle bazı eşyaların (dökme hurda veya çok fazla sayıda konteyner içerisindeki eşya gibi) limandan bu şekilde antrepolara taşınması günlerce sürebilmektedir. Antrepo beyannamesi, firmanın Onaylanmış Kişi Statü Belgesi olması durumunda mavi hatta düşmektedir ve beyanname onaylandığı an eşyanın tamamı sistem üzerinde antrepo stok kayıtlarında gözükmektedir. Oysa fiili olarak beyanname muhteviyatı eşyanın antrepoya tamamen boşalması bazen bir haftayı bulabilmektedir. Böyle durumlarda eşya sistem üzerinde antrepo gözüküyor olmasına rağmen fiili olarak daha tahliyesi tamamlanmadığından yapılacak herhangi bir denetimde cezai bir duruma düşmemek için bir düzenleme yapılması, b)Mavi hatta düşmüş bir antrepo beyannamesinde redrese gümrük idarelerince yapılamakta veya Genel Müdürlükten düzeltme alındıktan sonra-ki bu süreç aylarca sürebilmektedir- yapılabilmektedir. Mavi hatta düşmüş bir antrepo beyannamesinin, antrepoya boşaltılmasından sonra tespit edilebilecek bir hata (kap sayısı gibi) olması durumunda redrese yapılamamaktadır. Bu konuda bir düzenleme yapılması,

G)Tebliğin 17/2 maddesi ile “ Eşyanın G. Y. 181. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alıp almadığı ile eşyanın gümrük gözetimin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığı ile ilgili olarak aynı gün yapılan tespitlere ilişkin ay sonlarında yapılan raporun bir örneği tespit işlemlerinin yapıldığı ayı takip eden ilk 3 işgünü içinde gümrüğe ve yükümlüye sunulur hükmüne yer vermekle birlikte bu hususta rapor düzenlenip düzenlenmeyeceği açık değildir. Hangi işlemler için rapor düzenleneceği tebliğin 11. Maddesinde belirtilmiş olmasına karşın eşya üzerinde gözetimin kalkmasıyla ilgili bir tespit koduna 11. Maddede yer verilmemiştir. Ayrıca 11. Maddedeki bu hususun AN6 ve AN8 raporları içerisinde gösterileceği belirtilmektedir.AN6 ve AN8 raporlarının ise  tebliğin 17/2-b maddesinde aylık genel bir rapora bağlanarak 7 işgünü içerinde gümrük müdürlüğüne sunulacağı belirtildiğinden 2 aylık rapor düzenlenmesinin çelişkili bir husus olduğu ve bunlara  açıklık getirilmesi amacıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verilmiştir.

08–09 Haziran 2011 tarihinde İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde Bodrum’da İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi; İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 08–09 Haziran 2011 tarihlerinde Bodrum’da İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya derneğimizi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Selçuk ŞAHİNOĞULLARI katılmıştır. Toplantıda;
1. Asgari ücreti altında işlem gören Gümrük Müşavirliği firmaları ile yapılan müracaatın akıbetinin araştırılması hususunun görüşülmesi,
2. Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili açılan davanın akıbetinin görüşülmesi ve izlenecek yol haritasının belirlenmesi,
3. 21.03.2011 tarih ve 07617 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Yönetmelik çalışmaları konulu yazısının görüşülmesi( 08.04.2011 tarih İK-GS /87 sayılı İcra Kurulu yazısı),
4. Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2011 tarih 07741 sayılı Referans Kıymet Belgesi konulu yazımıza cevaben yazılan yazının görüşülmesi (07.03.2011 tarih İK-GS /50 sayılı İcra Kurulu yazısı), 5. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 31.03.2011 tarih 12956 sayılı eski makine ile ilgili yazısının görüşülmesi (07.03.2011 tarih İK-GS /51 sayılı İcra Kurulu yazısı),
6. Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2) ve 2011/32 sayılı YGM Genelgesi ile ilgili yazının değerlendirilmesi,
7. 2011 yılı sınav takviminin kesin belirlenmesi hususunda, Gümrük Müsteşarlığı nezdinde yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi,
8. Gümrük İdarelerinde gerek aynı Başmüdürlük bağlantıları arasında gerekse diğer Başmüdürlük bağlantıları arasında mesai, yolluk uygulamaları konusunda çok büyük farklılıklar bulunmaktadır. Aynı işlem için Kapıkule Gümrüğünde alınan fazla çalışma ücreti ile Bursa Gümrük Müdürlüğünde alınan fazla çalışma ücreti arasında yaklaşık 10 kat fark bulunmaktadır. Bu durum bölgeler arası haksız rekabete, haksız kazanca, gümrük idarelerinde olağan dışı yoğunlaşmaya sebebiyet vermektedir. Bu sebeple konunun bir an önce standartlaşması gerekmektedir. Gümrük İdarelerindeki farklı mesai uygulaması konusunun görüşülmesi, 9. Eşyanın tahlil raporları ile ilgili Gümrük Müsteşarlığına ve Başmüdürlüğe yazılan yazılar hakkında; İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün Gümrük Müsteşarlığına yazmış olduğu 30 Ekim 2009 tarih 93038 sayılı “Eşyanın Tahlil Raporları” konulu yazıya istinaden, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne 03.11.2009 tarihinde 2009/763 sayılı yazımız ile “Gerek Gümrük Yönetmeliği’nin 194’üncü maddesinde, gerekse konuya ilişkin diğer mevzuat düzenlemelerinde gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine bağlı laboratuvarlarda düzenlenmiş olan tahlil raporlarının diğer başmüdürlük gümrük idarelerinde geçerli olamayacağına ilişkin hüküm bulunmadığı hususu göz önünde bulundurularak, bağlantı gümrük idarelerinin uyarılmasının yararlı olacağı” konusunda bir yazı yazılmıştır. Başmüdürlük yazımıza herhangi bir cevap alınamamıştır. Konunun İcra Kurulu aracılığıyla tekrar değerlendirilmesi,
10. Bölgelerde Mesleki sorun ve problemlerin çözümüne yönelik tarama çalışmaları ve toplantıların düzenlenmesi, Bilgilendirme ve İstişare toplantılarının organizasyonunun görüşülmesi,
11. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğince proje haline getirilen Birleşik Antrepo ve Lojistik Hizmetleri projesi hakkında İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yöneticileri tarafından İcra Kurulu’na bilgi sunulması, 12. ODA Kanunu ile ilgili lobi çalışması oluşturulması, yasanın yürürlüğe girmesi için çalışmalara hız verilmesi, 13. İcra Kurulu’nun kurumsal yapısının dikkate alınması noktasında Gümrük Müsteşarlığı nezdinde yazılı ve sözlü girişimlerde bulunulması hususunun görüşülmesi,
14. İcra Kurulu’nun yapısal şeması, kuruluş amacı, görev ve yetkilerinin yeniden belirlenerek. Protokol metni haline getirilip imza altına alınması,
15. İcra Kurulu’nun ortak logosunun görüşülmesi,
16. İcra Kurulu Dönem Başkanlığı’nın görev değişikliğinin görüşülmesi,
Konuları değerlendirilmiştir.

Haziran ayı içerisinde “Gümrük Müşavirleri Özerklik İstiyor”, “Gümrük Müşavirleri Özerklikte Kararlı”, BUGÜMDER Özerk Yapı İstiyor” başlıklı haberler basında yer aldı;

30 Haziran 2011 tarihinde Uludağ İhracatçı Birliklerinde gerçekleştirilen “DTVS Eğitim Semineri”ne katıldık;
Piyasaların liberalleşmesi ve globalleşmeyle birlikte ticaret işlemlerinin elektronik ortama taşınması da her geçen gün önemli hale gelmektedir. İthalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak olan Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS), ihracatçıların işlemlerinde daha güvenli, daha hızlı ve daha sağlıklı bir alt yapı olarak yerini almaya hazırlanmaktadır.

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müstearlığı Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin 29.06.2011 tarih 0006121 sayılı yazıları doğrultusunda, 30 Haziran 2011 Perşembe günü UİB’de gerçekleştirilen ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Muhammed Tahir YEŞİLOVA’nın eğitmen olarak katıldığı “Dış Ticaret Veri Sistemi Uygulamaları” konulu Eğitim Seminerine Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Üyesi Rasim ŞENGÜL katılmıştır.

Seminerde DTVS uygulamalarından firma tanımlama, yetkilendirme başvurusu, bilgi güncelleme, şube kaydı, ihracat başvurusu, devir/ifraz işlemleri, süre uzatımı, sorgulama, kredi yükleme ve belge yükleme konuları detaylarıyla ele alınmıştır. DTVS uygulaması güvenlik, kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketici ve üreticileri korumak amacıyla, ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasına imkan veren web tabanlı bir yazılımdır. İhracat ve ithalat aşamalarında uygulanan denetimlerin, ekonomik ve ticaret koşullarına uygun, son teknolojinin imkanlarından yararlanarak çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilmesi, dış ticaret politikalarının etkinleştirilmesi, kaliteli ve güvenli ürünlerin sunulması, kontrol işlemlerinin elektronik ortamda yerine getirilerek bunlara ait ulusal bir veri tabanı oluşturulması hedeflenmiştir. Riskli ürünlerin ve firmaların daha iyi takibi ve denetimi hedeflenmekte, üretici ve ihracatçıların gümrüklerde bekleme sürelerinin azaltılması amaçlanmıştır. Dış ticarette hızlı ve etkin bir denetim yapısı öngören, ürün takibi ile piyasa denetimlerine katkı sağlamayı amaçlayan ve DTVS uygulamasıyla, dış ticarette kalite, güvenlik ve standartlara uygunluk kontrolüne tabi her ürün yerine, sadece riskli olanlar denetlenerek, ülkemizin ekonomik kaynakları daha etkin kullanılmış olacaktır.

Haziran ayı içerisinde BUSEB A.Ş. idari binası içerisinde Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası irtibat bürosunun açılması sağlanmıştır;
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden yapılacak ihracat işlemlerinde; A.TR, EUR.1, FORM A, Menşe Şahadatnamesi gibi evraklarımızın onay işlemi Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasınca (GTSO) yapılmaktadır. Ancak GTSO’nun Gümrük İdaresine uzaklığı sebebiyle bu tür işlemler üyelerimizin zaman kaybı ve maliyetine sebep olmaktaydı. Derneğimiz ve BUSBİAD’ın müşterek girişimi ile GTSO ile görüşmeler yapılarak BUSEB A.Ş idari binası içerisine GTSO irtibat bürosu açılması sağlanmıştır. Bundan sonraki süreçte söz konusu evrakların BUSEB A.Ş idari binası içerisindeki GTSO irtibat bürosunda onaylanması mümkün olacaktır.


11 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi;
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 11 Temmuz 2011 tarihinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin 26 Haziran 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni oluşan Yönetim Kuruluna İcra Kurulunun tanıtımı yapılmıştır. Söz konusu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ömer ÖZDEMİR katılmıştır.

20 Temmuz 2011 tarihinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile birlikte Dernek Merkezinde yeniden toplantı gerçekleştirildi;
2 Seri No’lu Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Gümrük Genel Tebliği, 2011/38 sayılı Genelge (Rehber) ve 2011/37 sayılı Genelge (YGM Asgari Ücret Tarifesi) ile ilgili değerlendirmeler yapılmak üzere Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin katılımıyla 20 Temmuz 2011 tarihinde Dernek Merkezinde toplantı gerçekleştirilmiştir.

21 Temmuz 2011 tarihinde İcra Kurulu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratlarına ziyaretler gerçekleştirildi;
21 Temmuz 2011 tarihinde İcra Kurulu olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratları Gümrükler Genel Müdürü V. Sayın Remzi AKÇİN ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü V. Sayın Haydar GÖÇER makamlarında ziyaret edilmiştir. Ziyaretlere derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ömer ÖZDEMİR katılmıştır. Ziyaretlerde; Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarının tahminen 26 Eylül 2011 tarihinde yapılması planlandığı, yazılı sınavların Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacağı, Gümrük Müşavirliği ön eleme sınavında başarılı olan adayların ise ikinci sınavının sözlü olarak Gümrük Müsteşarlığı tarafından yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Ayrıca Gümrük Müsteşarlığı’nın teşkilat yapısında olan değişiklikler ile “T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” adı altında yapılan yeni oluşumdan dolayı Oda Kanun Tasarısı Taslağı Gümrük Müsteşarlığı’na tekrar görüşülmek üzere iade edilmiştir.

Zaman zaman ithalat, ihracat ve transit işlemlerinizin Gümrük Müsteşarlığı’nın sistemi tarafından kırmızı hatta yönlendirilmesinden dolayı sıkıntıların yaşandığı ve bu nedenle de iş sahipleri ile çıkan ihtilafların iş kaybına neden olduğu bildirilmiştir. Gümrük Müsteşarlığı ile yapılan görüşmelerde sistem tarafından yönlendirilen kırmızı hat uygulamasının asla keyfi nedenlerle yapılmadığı mutlaka somut bir bilgi ve belgeye dayandığı açıklanmıştır. Gümrük Müsteşarlığı ile yapmış olduğumuz görüşmelerde kırmızı hat yönlendirme işlemlerini az da olsa imzasız ihbar mektuplarına ya da telefon ihbarlarına dayanabileceği İcra Kurulumuz tarafından kendilerine ısrarla bildirilmesi üzerine, konunun mutlaka inceleneceği ancak gerekli incelemenin yapılabilmesi için mağdur durumda olduğunu bildiren tüzel kişi veya serbest meslek erbabı üyelerimizin bir ay içerisinde kaç adet beyanname yaptıklarının ve bu beyannamelerinin kaç adedinin kırmızı hatta yönlendirildiğinin beyanname fotokopileri ile beraber İcra Kurulumuz tarafından bir rapora bağlanarak Gümrük Müsteşarlığa periyodik olarak gönderilmesi istenilmiştir.

muz 2011 tarihinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Süleyman TOSUN Yönetim Kuruluna iade-i ziyarette bulunmuştur;
Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Süleyman TOSUN 27 Temmuz 2011 tarihinde Yönetim Kuruluna iade-i ziyarette bulunmuştur. Gümrüklerimizdeki uygulamalar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.


3 Ağustos 2011 tarihinde Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına hazırlık amacıyla kursumuz başlamıştır;
Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursu ders programının tamamlanması ve kurs ile ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla eğitim komitesi oluşturulmuş ve eğitim komitesince yapılan çalışmalar doğrultusunda sınava hazırlık kursuna 43 kişi kesin kayıt yaptırmıştır. Kursumuz 13 Ağustos 2011 Cumartesi günü başlamış ve 7 hafta sonu gerçekleştirilerek 25 Eylül 2011 tarihinde sona ermiştir. BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonunda Cumartesi günleri 09:00–13:00, Pazar günleri 10:00–17:00 saatleri arasında gerçekleştirilen kursumuz Murat BİRCAN, Ersel YÜKSEK, Osman ERDOĞAN, Mecit YELKOVAN, İrfan AYAN, Yalçın ÖZYAVUZ ve Halettin TOK gibi konularında uzman kişiler tarafından verilmiş ve Gümrük Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Dolaşım Belgeleri Mevzuatı, Gümrük Yönetmeliği ve ikincil düzenlemelere genel bakış, Teslim ve ödeme şekilleri, Serbest Bölgeler, konuları program dahilinde işlenmiştir.

13 Eylül 2011 tarihinde Gümrük Müdürlüklerine Bayram ziyaretleri gerçekleştirildi;
13 Eylül 2011 tarihinde Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Şiri DİLİK’e, Mudanya Gümrük Müdürü Sayın Ayfer SARIYILDIZ’a ve Bursa Gümrük Müdürü Sayın Altan SARIYILDIZ’a Yönetim Kurulu olarak Bayram ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bursa Gümmrük Müdürü Sayın Şiri DİLİK’e ziyaret
 
Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Ayfer SARIYILDIZ’a ziyaret
 
Mudanya Gümrük Müdürü Sayın Altan SARIYILDIZ’a ziyaret
 

14 Eylül 2011 tarihinde Bursa Gümrük Müdürü Sayın Melahat ÖZDEMİR Dernek Merkezine ziyarette bulundu
Tayini nedeniyle bölgemizden ayrılacak olan Bursa Gümrük Müdürü Sayın Melahat ÖZDEMİR 14 Eylül 2011 tarihinde Yönetim Kuruluna ziyarette bulunmuştur. Bursa Gümrük Müdürlüğü görevi süresince mesleğimize ve meslektaşlarımıza gösterdikleri olumlu ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı Sayın Melehat ÖZDEMİR’e plaket takdim edilmiş yeni görevleri kutlanarak, başarılarının artarak devamı temenni edilmiştir.

27 Eylül 2011 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen İcra Kurulu Toplantısına katıldık;
7-8 Ekim 2011 tarihinde yapılması planlanan Dernekler Ortak Toplantısı gündemini oluşturmak üzere, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 27 Eylül 2011 tarihinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KATTAŞ ve Başkan Vekili Ömer Özdemir katılmıştır.

8–9 Ekim 2011 tarihinde Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri 17. Ortak Toplantısı gerçekleştirildi;
8 – 9 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerimizin Yönetim Kurullarının katılımı ile Antalya’da Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri 17. Ortak Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda mesleğimiz açısından son derece önemli aşağıda özetlenen şekilde kararlar alınmıştır.


1. Mesleğimiz açısından son derece önem arz eden Gümrük Müşavirleri Odaları ve Odalar Birliği(GÜMOB) Yasa tasarısı ile ilgili etkin bir şekilde lobi çalışmaları yapmak ve bu çalışmaların daha etkin bir şekilde icra edilebilmesi için dernek yönetimlerince bütçe oluşturulması;

Başbakan ve Bakan nezdinde görüşmeler yapılmasının sağlanması,
Mesleğimizin kamuoyunda tanıtılması konusunda projeler oluşturulması,
2. Teşkilat Yasasında belirtilen Gümrük ve Ticaret Konseyi çalışma gruplarında muhakkak surette Gümrük Müşavirleri Dernek temsilcilerinin, konseyin oluşumunda yer almasının sağlanması,
3. Bakanlık Disiplin Kurullarında Dernek temsilcilerinin görev almasının sağlanması,
4. Gümrük Müsteşarlığı’nın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değişmesi nedeniyle; mevcut Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı izin belgelerinin değiştirilmesi esnasında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2000 yılında yapılan izin belge değişimlerinde harç alınmadığı ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan şifai görüşme neticesinde de harç alınmayacağı konusunda bilgi alınmıştır. Gerek görülmesi halinde Bakanlığa yazı yazılması gerektiği kararı alınmıştır, 5. GÜVAS sisteminin Gümrük Müşavirlerinin kullanımına açılmasının konusunda Bakanlığa müracaat edilmesi kararlaştırılmıştır, 6. 2012 yılında uygulanacak Asgari ücret tarifesi hususunda, her dernek yönetiminin bir çalışma yürütmesi, yönetimlerce hazırlanan çalışmanın İcra Kurulumuza iletilmesi, İcra Kurulunca da tüm yönetimlerden alınan çalışmalar doğrultusunda ortak bir tarife hazırlanıp, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilerek bu konu hakkında tüm yetkililerle görüşmeler yapılması, ayrıca Asgari Ücretin mesleğimiz ve meslektaşlarımızın genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesinin sağlanması, meslek mensuplarımızın birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere Asgari ücret tarifesinin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması için ilgili Kamu Kurumlarının denetim yapmalarının sağlanması,
7. Gümrük Uzlaşma Komisyonlarında Gümrük Müşavirleri Dernek temsilcilerinin, Uzlaşma Komisyonlarında görev almaları konusunda Bakanlık nezdinde girişimde bulunulması,
8. Kırmızı hat ve riskli işlemler konusunda Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne daha önce İcra Kurulunca iletilen sorunların çözümü ve kırmızı hat uygulamasının somut verilere göre objektif bir şekilde uygulanmasının sağlanması,
9. Gümrük Müşavirliği mesleğini özellikle ücret politikası başta olmak üzere mesleğimize hak ettiği saygınlığı kazandırmak, birlik ve beraberlik içerisinde mesleğimizin çıtasını daha yükseklere taşımak, kalite ve devamlılığın sağlanması konusunda derneklerimizce yapılan çalışmaları sürekli kılmak ve yapılan çalışmalara dernek üyelerimizin de desteklerinin sağlanması konuları değerlendirilmiştir.

14 Ekim 2011 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı yapıldı ve devamında Gümrükler Genel Müdürlüğüne ziyaretler gerçekleştirildi;
14 Ekim 2011 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş ve devamında İcra Kurulu olarak, Gümrük Müsteşarımız Sayın Ziya ALTUNYALDIZ ve Gümrükler Genel Müdürümüz Sayın Remzi AKÇİN makamlarında ziyaret edilmiştir.


Ziyaretlerde mesleğimiz açısından önem arz eden aşağıdaki konular görüşülmüş, yaşanan sorunlar hakkında bilgi verilmiştir.
Gümrük Müşavirleri Odaları ve Odalar Birliği(GÜMOB) Yasa tasarısı,
2012 yılında uygulanacak Asgari ücret tarifesi,
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği,
Gümrük Uzlaşma Komisyonları,
Kırmızı hat ve riskli işlemler konusunda yaşanan sıkıntılar,
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yeniden revize edilmesi,2011 yılı Kasım ayı içerisinde Gemlik Gümrük Müdürlüğü Veri Giriş Salonunda tadilat gerçekleştirildi;
Gemlik Gümrük Müdürlüğü Veri Giriş Salonu, üyelerimizin işlemlerini yaparken daha temiz, ferah ve düzenli bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla tadilattan geçirilmiştir. Elektrik ve aydınlatma arızaları giderilmiş, yeni aydınlatmalar alınmış, boya-badana işleri yapılmış ve temizlik için bir kişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Gemlik Gümrük Müdürlüğü vezne işlemlerinde kullanılmak üzere aylık sınırsız paket halinde cihazı ile birlikte WINN alınmıştır.

26 Kasım 2011 tarihinde İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi;
26 Kasım 2011 tarihinde İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KATTAŞ, Başkan Vekili Ömer ÖZDEMİR ve Genel Sekreter Mücahit ARUN katılmıştır. İcra Kurulu toplantısında;
2012 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi,
2012 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi,
4458 Sayılı Gümrük Kanunu Tasarısı,
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı
Konuları değerlendirilmiş ve görüşmeler neticesinde; Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerinin bölgelerinde yapmış oldukları 2012 yılı Asgari Ücret Tarifesi tespiti konusunda mutabakat sağlanmıştır.
İcra Kurulumuzca belirlenen 2012 yılı Asgari Ücret Tarifesi taslağı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne sunulmak üzere hazırlanmıştır.

01 Aralık 2011 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi;
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 01 Aralık 2011 tarihinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KATTAŞ katılmıştır. Toplantıda 2012 yılı Asgari Ücret Tarifesi değerlendirilmiştir. 02 Aralık 2011 tarihinde TSE Ürün Belgelendirme Müdür V. Aydal KAÇMAZ’a ziyaret gerçekleştirildi;
TSE’de yaşanan sıkıntılar ile ilgili 02 Aralık 2011 tarihinde TSE Ürün Belgelendirme Müdür V. Aydal KAÇMAZ’a Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Selçuk ŞAHİNOĞULLARI ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan AYAN tarafından ziyaret gerçekleştirilmiştir. Yapılan ziyarette üyelerimiz tarafından dile getirilen sıkıntılar değerlendirilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.


21 Aralık 2011 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar V. Sayın Mehmet GÜZEL başkanlığında “2012 yılı Asgari Ücret Tespiti” ile ilgili toplantı gerçekleştirildi;
01.01.2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemlerinde uygulanacak asgari ücret tarifesinin belirlenmesi ve asgari ücret tarifesine ilişkin görüşlerin edinilmesi amacıyla 21 Aralık 2011 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Vekili Sayın Mehmet GÜZEL başkanlığında toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.


29 Aralık 2011 tarihinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nde gerçekleştirilen “Yeni Özet Beyan ve NCTS Uygulaması” Eğitim Toplantısına katıldık;
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından “Yeni Özet Beyan ve NCTS Uygulaması” ile ilgili bir toplantı gerçekleştirilmiş ve uygulamaların yaygınlaştırılması çalışmaları neticesinde NCTS (Ortak Transit) Programının Bölge Müdürlükleri ve bağlantılarında başlatılması bir takvime bağlanmıştır.
26 Aralık 2011 tarihinden başlayarak aşamalı olarak Gümrük İdarelerinde yeni özet beyan sistemine geçilmeye ve transit özet beyan devreden çıkartılmaya başlanmıştır. Gümrük İdarelerinde transit rejimi kapsamında işlem gören eşyaya ilişkin işlemler sadece NCTS üzerinden yapılacak olup, bu beyannamelere ilişkin varış/çıkış gümrük idaresince yapılacak, işlemlerde yine NCTS üzerinden gerçekleştirilecektir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen iki uzman tarafından 29 Aralık 2011 tarihinde Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda üyelerimize yönelik uygulamalı eğitim verilmiştir.

2011 YILI
İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTI SAYISI : 25
ALINAN KARAR SAYISI : 301
GELEN EVRAK SAYISI : 1099
GİDEN EVRAK SAYISI : 1379

TÜRKİYE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ :13
DERNEKLERİ İCRA KURULU VE
ORTAK TOPLANTISI SAYISI

2012 YILI
FAALİYETLERİMİZ

 


 

04 Ocak 2012 tarihinde İcra Kurulu olarak Asgari Ücret Tarifesinin uygulanmasına karşı çıktık


18 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen SİADLAR ARASI BOWLİNG Turnuvasına katıldık;
BALKANSİAD ve Rainbowl Bowling'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Geleneksel SİADLAR  arası Bowling Turnuvası 18 Ocak 2012 tarihinde Raınbowl Bowling Salonunda gerçekleştirilmiştir. Turnuvaya TOSYÖV, GÖRSİAD, MUSİAD, ARSİAD, ANASİAD, BUGÜMDER, MUSİAD, MODSİAD, KSİAD, BURSAGİAD takımları katılmıştır. İşadamlarını sosyal ve sportif aktivitelerde bir araya getirerek SİADLAR arasında kaynaşma ve dayanışmayı arttırmayı hedefleyen turnuva da birinciliği TOSYÖV alırken, ikinciliği GÖRSİAD üçüncülüğü ise MUSİAD takımları kazanmıştır. Derneğimizi Turnuvada Mustafa KIR, İrfan AYAN, Enver ÜÇÜNCÜ ve Necdet ÖZTÜRK BUGÜMDER Takımı olarak temsil etmişlerdir. Takım olarak turnuvada 6. olunmuştur.


26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları çerçevesinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nde Dünya Gümrük Günü kutlaması gerçekleştirildi;
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 26 Ocak 2012 tarihinde Dünya Gümrük Günü ve Türkiye ile Hollanda arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 400. Yıldönümü Kutlamaları Kapsamında gerçekleştirdiği etkinliğe Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nün düzenlediği Dünya Gümrük Günü kutlamaları nedeniyle katılım sağlanamamıştır. Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğümüz ve Derneğimiz aracılığıyla Dünya Gümrük Günü kutlamaları çerçevesinde Başmüdürlüğümüzde bir program gerçekleştirilmiştir. Programa tüm Yönetim Kurulu Üyeleri olarak katılım sağlanmıştır. Programın devamında Başmüdürlüğümüzde kokteyl verilmiştir.


27 Ocak 2012 tarihinde İcra Kurulu olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne “Yük teslim alma formu” ile ilgili yazı yazıldı;
Denizyoluyla ithal edilen malların teslimi ile ilgili acenteler tarafından gelen keyfi talepler değerlendirilmiş ve konu ile ilgili bir çalışma yapılarak İcra Kurulu olarak gereği için T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne, bilgi için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne ve TOBB’a yazılar yazılmıştır.


ahabettin Harput, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin katılmıştır.
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı’nın yapmış olduğu konuşmada; ''Bizim hükümet ve bakanlık olarak hedefimiz, Türkiye'yi ticaretin en kolay yapıldığı ülke haline getirmek. Ama bu yetmez aynı zamanda ticaretin en güvenli yapıldığı ülke haline getirmeyi hedefliyoruz'' dedi. Bakanlığın bir süre önce yeniden yapılandırılması sürecinde çıkartılan kararnamede potansiyeli azalan yerlerdeki gümrük müdürlüklerini kapattıklarını söyledi. 12 ila 20 milyon dolar arasında dış ticaret hacmi olan yerler bulunduğunu anlatan Yazıcı, ''Oralarda bir gümrük müdürlüğünün fonksiyon icra etmesi, getirisi ve götürüsüyle karşılamayacak bir durumdaydı. Oraları kapattık. Ama böylesine potansiyeli olan yerlere yeniden gümrük müdürlüğü kurduk'' dedi. Chicago'da 1890 yılında sanayi ve ticaret fuarı düzenlendiğinde Türkiye'den 4 odanın davet edildiğini ve bunlardan bir tanesinin de İnegöl Ticaret ve Ziraat Odası olduğunu belirten Yazıcı, şöyle konuştu: ''Dolayısıyla İnegöl'de ticari aktivite çok eski. Eminim bugünkü Sanayi ve Ticaret Odası'nın geçmişi de o odadır. Avrupa'ya, Asya'ya ve Afrika'ya adalet dağıtan, medeniyet götüren ve 600 yılı aşkın süre dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğunun bu yüce çınarının dikildiği ilk topraklar İnegöl. Bu ticari özelliği itibariyle İnegöl bugün bu önemini etkinliğini koruyor. Rakamlara baktığımızda İnegöl'ün 2011 ticaret hacmi 1 milyar doları aşkın. İhracatta, mobilya ürününü dikkate aldığımızda bütün toplam ihracatımızın yüzde 15'ini İnegöl karşılıyor. Dış ticaret büyüklüğü itibariyle bir kıyaslama yaptığımızda 60 ilimizden daha fazla dış ticaret gerçekleştiriyor. Üstelik 100 dünya ülkesine ihracat yapan bir ilçe İnegöl. Bu anlamda da bütün müteşebbislerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.''
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde bütün kadroların adeta odaklandığını belirten Yazıcı, ''Türkiye'nin imkanlarını en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu anlamda da merkeze insanı oturmak suretiyle insanımızın huzur, güvenlik ve esenliğini sağlama noktasında her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi.
Güven ve istikrarın kendilerini motive ettiğini, edinilen sinerjiyle güven ve istikrarın katlanarak devam ettiğini ifade eden Yazıcı, ''Birbirimizle etkileşerek o çalışmamızı ve tempomuzu sürdürüyoruz. Bu açıdan da baktığımızda 2002 sonunda 36 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracatı, bu sene 135 milyar dolardır'' diye konuştu.
Başarmanın en önemli unsurlarından birisinin hedef koymak olduğunu ifade eden Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Hedefiniz yoksa bir yerde değişik faktörler devreye girer orada duraklarsınız ve durursunuz veya sapma gösterirsiniz. Ama hedefiniz varsa hep oraya erişmek için çabalarsınız, gayret edersiniz. Gücünüz yetmediği yerde takviye alırsınız. Biz çalışmalarımızı böyle yürütüyoruz. Rakamlara baktığımızda Türkiye gerçekten doğru bir yolda gidiyor. Büyüme rakamları itibariyle kıyasladığımızda 2011 yılının ilk 3 çeyreğinde 9,6 oranında büyüme gerçekleştirmişiz. Mart ayında da 2012 yılının ilk 3 ayı açıklanacak. O da eminim ki yüzde 8'in üzerinde gerçekleşecek. Bu çok gerçekçidir. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi olan istihdam sorunuyla büyümeyi kıyasladığımızda işsizlik oranının 8,2'ye düşmüş olması büyümenin gerçek yönünü gösteren önemli unsurlardan bir tanesidir.''
''Bizim amacımız müteşebbisimizin önündeki engelleri kaldırmak'' diyen Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Birincisi gümrük işlemlerinin çok seri ve zaman kaybına yol açmadan kısa zamanda bitirmesini sağlamaktır. İkincisi gümrükteki her türlü kaçağı önlemektir. Hem seri yapacaksınız, zaman kaybına yol açmayacaksınız. Birikime meydan vermeyeceksiniz. Çünkü gümrüklerde bir günlük fazla bekletme o ürünün gümrük dolayısıyla yükleneceği maliyete 4'te bir oranında ek maliyet getiriyor. Demek ki 4 gün fazla bekleme olursa, o gümrük işleminden kaynaklanan maliyete ek bir maliyeti siz ihracatçıya yüklüyorsunuz. Bu açıdan bir hesap yapmanız halinde, gümrüklerimize kazandırdığımız teknolojik araç ve gereçlerle ticaret erbabımıza özellikle ihracatçımıza 2010 yılında TOBB'un yaptığı hesaba göre 450 milyon doların üzerinde gümrük uygulamalarının bu seri işleyişi dolayısıyla katma değer sağlamışız. Diğer bir işlevi de kaçağın her türlüsünü önlemektir. İnsan, eşya, esrar, uyuşturucu ne varsa aklınızda bunları önlemektir. Gümrük bunları çok seri şekilde elbette ki mülkiyet hukukunu koruyarak kaçağın her türüyle etkin mücadele edecek. Bu anlamda biz son derece modern teknik araç ve gereçlerle gümrüklerimizi donattık, donatmaya devam ediyoruz. Bir yandan da elemanlarımızı takviye ediyor, eğitimlerini gerçekleştiriyoruz.''
Yazıcı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek Ticaret Kanunu'na da değinerek, ''Bizim hükümet ve bakanlık olarak hedefimiz Türkiye'yi ticaretin en kolay yapıldığı ülke haline getirmek. Ama bu yetmez, aynı zamanda ticaretin en güvenli yapıldığı ülke haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda yürüyoruz. Kanunlar insanların hayatlarını kolaylaştırmak, faaliyetlerin önündeki engelleri kaldırmak için yapılır'' dedi.
Bakan Yazıcı, daha sonra İnegöl Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının açılışını ve ilk ihracat işlemini yaptı.


23 Şubat 2012 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen İcra Kurulu Toplantısına katıldık;
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 23 Şubat 2012 tarihinde İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Derneklerin yapısının ve Oda Kanun Tasarısının görüşüldüğü toplantıya derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ömer ÖZDEMİR katılmıştır.

29 Mart 2012 tarihinde görevine yeni başlayan Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Temel Sıtkı EYÜPOĞLU’na ve Bursa Gümrük Müdürü Sayın Abdullah SÜZER’e Yönetim Kurulu olarak ziyarette bulunduk;
Yönetim Kurulu olarak görevine yeni başlayan Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Temel Sıtkı EYÜPOĞLU’na ve devamında Bursa Gümrük Müdürü Sayın Abdullah SÜZER’e 29 Mart 2012 tarihinde ziyaretlerde bulunduk. Ziyaretlerde, gümrüklerde yaşanan sıkıntılar değerlendirilmiş olup; Bursa Gümrüğünde Mesai sorunu, beyannamenin sarı nüshalarının nakliyecilere verilmesinin kayıplara neden olması, Cuma günleri tescil işlemlerini 1 kişinin yapmasının yaşattığı yoğunluk, faks fatura ile ihracat yaptırılmasında yaşanan sıkıntılar, gibi benzeri sorunlar dile getirilmiştir.

01 Mart 2012 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi;
Gümrük Müşavirleri Oda Kanun Tasarısı’nın görüşüldüğü İcra Kurulu Toplantısı 01 Mart 2012 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde Ankara’da yapılmıştır. Toplantıda değerlendirilen taslak kanun üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 09 Mart 2012 tarihinde İstanbul’da ortak toplantı yapılmasına karar verilmiştir. İcra Kurulu toplantısına derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.

09 Mart 2012 tarihinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi;
Gümrük Müşavirleri Oda Kanun Tasarısı’nı görüşmek üzere 09 Mart 2012 tarihinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Oda Kanun Tasarısı ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ömer ÖZDEMİR katılmıştır. Oda Kanun Tasarısının son şekli hazırlanarak Sayın Bakanımıza sunulmuştur.


14 Nisan 2012 tarihinde 9. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvamız başlamıştır;
Gümrük camiamızın kaynaşmasını sağlamak üzere düzenlemiş olduğumuz 9. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvamızın açılışı 14 Nisan 2012 Cumartesi günü Olimpik Marmara Halı Saha Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.
Her yıl olduğu gibi Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ile müştereken yapılan turnuvamız bu yıl ÜÇ-EN GÜMRÜK, TASİŞ, BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, SANER GÜMRÜK, BANDIRMA GÜMRÜK BİRLİĞİ, ERHAS GÜMRÜK, SYK GÜMRÜK, NEVRUZ GÜMRÜK, BARSAN GÜMRÜK, DERİN GÜMRÜK, GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ve CNC GÜMRÜK olmak üzere 12 takımın katılımıyla başlamıştır.


15 Nisan 2012 tarihinde 8. Geleneksel Bowling Turnuvamız gerçekleştirildi;
Meslektaşlarımız ve camiamız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla 15 Nisan 2012 Pazar günü Anatolıum Alışveriş Merkezi Raınbowl Bowling Salonunda kahvaltılı olarak organize edilen “BUGÜMDER 8. Geleneksel Bowling Turnuvası” CFR (Bor Gümrük), A&C (A&C Gümrük), DERİN (Derin Gümrük), H.M. (H.M. Gümrük), ÜÇ-EN (Üç-En Gümrük), SYK TENET (SYK Gümrük), NEVRUZ GEMLİK (Nevruz Gümrük), YARDIMCI (Yardımcı Gümrük), SIR (Sır Gümrük), GEMLİK GÜMRÜK (Gemlik Gümrük Müdürlüğü), RA-ŞEN (Ra-Şen Gümrük), SEMBOL (Sembol Gümrük), SYK (SYK Gümrük) ve BARAKUDA (Barsan Global) olmak üzere 14 takımın katılımı ve misafirlerimiz eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

Bowling Turnuvamızda takım halinde başarı göstererek ilk 3’e giren takımlarımıza kupa ve çeşitli hediyeler verilmiştir. En yüksek skor yapan bayan oyuncuya ve en yüksek skor yapan bay oyuncuya madalyaları takdim edilmiştir.

Turnuvamızın Şampiyonu toplamda 1557 puan alarak ÜÇ-EN takımı, 2.’si 1323 puan alarak BARAKUDA takımı, 3.’sü 1281 puan alarak SIR takımı olmuştur. En yüksek skor yapan bay oyuncumuz ÜÇ-EN takımından 328 puan alarak Engin ŞAŞ, Bayanlarda en yüksek skor yapan oyuncumuz 326 puan alarak BARAKUDA takımından Başak ÇALIŞKAN olmuştur.

Turnuvamıza katılan tüm takımlara ve misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.


27 Nisan 2012 tarihinde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri Ortak Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Remzi AKÇİN, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Halit HANOĞLU, Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Kadir TURSUN, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Sayın Tevfik USTA, Müsteşar Danışmanı ve Daire Başkanı Sayın Ramazan IŞIK katılmıştır. Gümrük Müşavirleri Derneklerini temsilen; Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atilla ŞAHİN, Derneğimiz adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ömer ÖZDEMİR, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turhan GÜNDÜZ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serdar KESKİN, Genel Sekreter Sayın Mümin GÜNLER, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taşkın DALAY, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nihat KOBAŞ, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği adına Genel Sekreter Sayın Ramazan SEDİR, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fisun AYDOĞAN katılmıştır.
Toplantıda özetle;
Gümrük Müşavirleri odası ve odaları birliği kanunu tasarısı taslağı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışma konseyi yönetmeliği taslağı,
Gümrük ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu değişiklik taslağı,

GÜVAS sorgulamada yaşanan sorunlar ver protokolünün yenilenmesi,
Ortak Transit Yönetmeliği ve NCTS sistemi konusunda eğitim talebimiz,
65 yaş üstü meslektaşlarımızın karşılaştığı riskli kişi uygulaması ve rapor talebi
Ortak imaj ve etik değerler çalışmasının yapılması,
Geçmişte olduğu gibi dernekler ve Müsteşarlığın altı ayda bir hafta sonu gündemli olarak yaşanan sorunlar ve ortak çözüm önerilerinin görüşüldüğü bölgesel toplantılar düzenlenmesi,
Yeni TTK nin GK 229 maddesi ortaklık hükümleri için GK da değişiklik çalışması ve şirket ana sözleşmeleri,
YGM 2 Seri No.lu Gümrükler Genel Tebliğinin, 8nci maddesindeki yetki belgelerinin 5 yıllık süresi bitimindeki sözleşme yenilenmesi,
YGM 2 Seri No.lu Gümrükler Genel Tebliğinin, 13/1-b maddesi gereğince bir YGM için öngörülen antrepo limitinin genel – özel olarak ayrıca tasnif edilmemesi,
Mevzuat duyurularında derneklerimizin dağıtıma doğrudan eklenmesi,
konuları ile mesleğimizde yaşadığımız sorunlar Müsteşarımıza aktarılmış, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

02 Mayıs 2012 tarihinde Gümrükler Genel Müdürü Sayın Remzi AKÇİN’e ve Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN’e İcra Kurulu olarak ziyaret gerçekleştirilmiştir;
İcra Kurulu olarak 02 Mayıs 2012 tarihinde Gümrükler Genel Müdürü Sayın Remzi AKÇİN’e taziye ziyaretinde bulunulmuştur. Yine aynı gün Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN’e ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler başkanlar düzeyinde olup derneğimizi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KATTAŞ temsil etmiştir.

19 Mayıs 2012 tarihinde 9. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvamızın final maçları ve kupa töreni gerçekleştirilmiştir;
Gümrük camiamızın kaynaşmasını sağlamak üzere Bölge Müdürlüğümüz ile müştereken yapılan “Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 9. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası”nın final maçlarını ve kupa törenini 19 Mayıs Cumartesi akşamı Bölge Müdürümüzün katılımıyla Olimpik Marmara Halı Saha Tesislerinde gerçekleştirdik.  
Turnuvamızda Şampiyonluk kupasını “ÜÇ-EN GÜMRÜKLEME” takımı kaldırırken, ikinci “BARSAN GÜMRÜKLEME” takımı ve üçüncü “GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ” takımı olmuştur. Turnuvamızın en centilmen takımı ödülünü “CNC GÜMRÜKLEME”, performans ve onur ödülünü “BANDIRMA GÜMRÜK BİRLİĞİ” takımı almıştır. ÜÇ-EN GÜMRÜKLEME takımından “Ümit AYDIN” Gol Kralı olmuştur.   
Kazanan takımlarımızı tebrik eder, turnuvamıza katılan tüm takımlara ve izleyicilere katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.


12 Haziran 2012 tarihinde İnegöl Gümrük Müdürü Sayın Halil GÖZELLER’e ve Eskişehir Gümrük Müdürü Sayın Sadık TOPRAK’a Yönetim Kurulu olarak ziyaretler gerçekleştirildi;
Yönetim Kurulu olarak İnegöl Gümrük Müdürü Sayın Halil GÖZELLER’e ve devamında Eskişehir Gümrük Müdürü Sayın Sadık TOPRAK’a 12 Haziran 2012 tarihinde ziyaretlerde bulunduk. Ziyaretlerde, şimdiye kadar yaşanılan karşılıklı yakın ilgi ve çalışma ortamının önümüzdeki günlerde de aynı duygularla devam edilmesi yönünde temennilerde bulunulmuştur.


13 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Dernekte yapılan Etik Değerler toplantısına katıldık;
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinde 13 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen Etik Değerler ve Etik Kod’ları Çalışmaları konulu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır. Toplantı neticesinde TEİD Genel Müdürü Sayın Tayfun Zaman’ın hazırladığı “Etik Kurul Yönetmeliği” incelenmiştir.

19 Temmuz 2012 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi devamında Gümrükler Genel Müdürü Sayın Remzi AKÇİN ziyaret edildi ve Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı ile ilgili bilgi alındı;
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 19 Temmuz 2012 tarihinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katıldı. Toplantıda 12 Temmuz 2008 tarihinde oluşturulan İcra Kurulumuzun 4. Dönem Başkanlığına İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taşkın DALAY’ın gelmesi yönünde karar alındı. 3. Dönem İcra Kurulu Başkanı Sayın A. Baki ŞİMŞEK’e dönem başkanlığında vermiş olduğu katkı ve emeklerden dolayı şükran ve teşekkürlerimizi sunarız.
İcra Kurulu toplantısı devamında Gümrükler Genel Müdürü Sayın Remzi AKÇİN’e ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret neticesinde Gümrük Müşavirliği ön eleme sınavı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 20 Ekim 2012 tarihinde yapılmasının planlandığı yönünde bilgi alınmıştır.

21 Temmuz 2012 tarihinde Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına hazırlık amacıyla kursumuz başlamıştır;
2012 yılı içerisinde yapılması ihtimal Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursu açılması yönünde gerekli çalışmalar eğitim komitesi tarafından yürütülmüş ve 21 Temmuz 2012 tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında eğitimlerimiz başlamıştır. Eğitimler hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00–14:00 arasında yapılmış ve 14 Ekim Pazar günü sona ermiştir. Kursumuz İrfan AYAN, Mücahit ARUN, Turgay ŞAHİN, Osman KILIÇKIRAN ve Murat İNAY gibi konularında uzman kişiler tarafından verilmiş ve Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Sair Mevzuat Konuları program dahilinde işlenmiştir.

11 Eylül 2012 tarihinde TSE İl Koordinatörlüğünde Gümrük Müşavirleri ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi;
Türk Standardları Enstitüsü Bursa Ürün Belgelendirme Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde 11 Eylül 2012 tarihinde Bursa İl Koordinatörlüğü’nde Gümrük Müşavirleri ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıda TSE’de iş ve işlemlerimizde yaşanan aksaklıklar değerlendirilmiş, görüş ve önerilerimiz dile getirilmiştir.


19–20 Eylül 2012 tarihlerinde Otomotiv sektörünün önemli bir ihtiyacı olan “Otomotiv Test Merkezinin Bursa’da kurulması” gerektiği ile ilgili basında yer aldık;
Türkiye’deki otomotiv üretiminin tamamı neredeyse bölgemiz havzasında gerçekleşmektedir. Otomotiv sektörü testlerini yurtdışında yapmak zorunda kalmaktadır. Bunun maliyeti proje bazında yaklaşık 15 milyon Euro civarındadır. Test merkezinin Türkiye’de olması ülke menfaatleri açısından çok önemlidir. Bursa’mız test merkezi kurulumu için teknik şartlara sahiptir. Otomotiv test merkezi gibi önemli bir yatırımın Bursa'ya kazandırılması için sivil toplum örgütü olarak kamu kurum ve kuruluşları ile bir bütün halinde hareket edilmesi gerekmektedir. Otomotiv sektörünün önemli bir ihtiyacı olan otomobil test merkezinin Bursa’da açılması gerektiği ile ilgili görüşlerimiz basında yer aldı.

06 Kasım 2012 tarihinde Bursa Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürü Sayın Erdal KUZUCU ile yapılan görüşme neticesinde Kontrol Şube Müdürlüğünde yaşanılan aksaklıklar, görüş ve önerilerimiz bildirilmiştir;
Bursa İl Tarım Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürü Sayın Erdal KUZUCU ile yapılan görüşme doğrultusunda; 19–23 Kasım 2012 tarihlerinde Antalya’da İl Müdürlükleri düzeyinde toplantılar gerçekleştirileceği tarafımıza bildirilmiş ve söz konusu toplantılarda değerlendirilmek üzere, Tarım Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürlüğü’nde yaşanılan aksaklıklar ile ilgili üyelerimizden gelen görüş ve öneriler hazırlanarak Kontrol Şube Müdürü Sayın Erdal KUZUCU’ya;
1. Her il müdürü değişiminden sonra, il müdürüne giden imzalarda beklemeler yaşanmaktadır. İl müdürü makamında değilse, özellikle vali adına imzalanan ön izinleri, müdür yardımcısı veya şube müdürü, il müdürü adına imzalamak istemiyor. Bu durum beklemeye ve gün kaybına sebebiyet vermektedir. İmza sıkıntısının giderilmesi,
2. Geri gelen dondurulmuş gıdanın kontrolü için Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Kontrol müracaatı yapıldığında, geri gelen eşya ile ilgili olarak Tarım Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe bağlı olarak yayınlanan tamim gereği kontrol ile görevliler ilgili gümrük yazısı, fatura aslı, mücbir sebep yazısı aslı, etiket taahhütnamesi vb. gibi belgeleri talep ediyorlar.  İbraz edilen belgelerde fatura fotokopisi ve fatura fotokopisinde eşyanın geri iade edilmesine sebep mücbir sebep kalibre bozukluğu olarak belirtiliyor. Gümrük yazısı alındığında, faturanın kaşe ve imzalı ve asıl fatura olması talep ediliyor. Ayrıca faturada mücbir sebep yazılı olarak belirtilmesine rağmen ayrıca imzalı asıl mücbir sebep yazısı talep ediliyor. Bu bilgiler ışığında, İthalatta asıl fatura bir adet gönderilmişse firma bu durumda ne yapmalı? Faturayı gümrükte mi, yoksa Tarım İl Müdürlüğünde mi kullanmalı? Dünya ekonomisinde imzalı fatura tarih olmak üzereyken, birçok imzasız veya elektronik imzalı fatura kullanılmakta iken, halen imza ve kaşeli fatura ve mücbir sebep yazısı istenilmektedir. Bu durumda, geri gelen eşya ile ilgili yayınlanan yönetmeliğe bağlı tamimde gerekli düzeltmenin yapılması hususunun görüşülmesi,
3. 5101.30.00.00.00 GTİP karbonize edilmiş yün ve yapağı cinsi eşya Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrolüne tabi olup, Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ 2012-12 ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik doğrultusunda gerekli izinler alınırken söz konusu tebliğ ve yönetmelikte istenilen taahhünmamenin, İl Tarım Müdürlüğünce noter tasdikli olması istenmektedir. Mevzuatta  noter tasdiki aranır diye bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hususunda noter tasdikinin neye göre istendiğine açıklık getirilmesi gerektiği,
konuları bildirilmiştir.

10 Kasım 2012 tarihinde İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi;
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 10 Kasım 2012 tarihinde “2013 yılında uygulanacak Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” nin belirlenmesine yönelik İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Mücahit ARUN’un katılmıştır.
 
19 Kasım 2012 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN’e İcra Kurulu olarak makamında ziyaret gerçekleştirilmiştir;
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN İcra Kurulu olarak 19 Kasım 2012 tarihinde makamında ziyaret edilmiştir. Ziyarette Oda Kanunu konusunda beklentilerimiz iletilmiştir. Ziyarete derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.

27–28 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da “2013 yılı Asgari Ücret Tarifesi” ile ilgili toplantılar gerçekleştirildi;
2013 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifelerinin tespiti ile ilgili İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 27 Kasım 2012 tarihinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Devamında 28 Kasım 2012 tarihinde TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED gibi kurumların davet edildiği ve Asgari Ücret tespiti ile ilgili çalışmaların yapıldığı bir toplantı daha gerçekleştirilmiştir. Toplantılara derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ömer ÖZDEMİR katılmıştır.

29–30 Kasım 2012 tarihinde AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu “5. İpek Yolu Forumu”na katıldık;
İpek Yolu Gümrük İdareleri İşbirliği Girişimi, İpek Yolu Ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması hususunda Gümrük İdarelerinin onayladığı rolün etkinleştirilmesi için uluslararası bir platform oluşturulması, bu vesile ile İpek Yolu üzerine taşımacılığın ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik bir proje çerçevesinde çalışmalar yapılması amacı ile Bakanlığımız insiyatifinde başlatılmıştır. Bu çerçevede, bir yandan hudut kapılarının altyapılarının iyileştirilmesi, diğer yandan ise ticaretin ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin temel uluslar arası sözleşmelere taraf olunması sayesinde hudut geçişlerinde bekleme sürelerinin azaltılması, hudut geçiş işlemlerinin uyumlu hale getirilmesi ve gümrük uygulamalarında ortak bir anlayış getirilmesi hedeflenmektedir. Böylece Avrupa ile Çin arasındaki ve bu iki nokta arasındaki ülkelerin kendi içlerindeki ticaret ve taşımacılık geliştirilerek tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması planlanmaktadır.
Bu çalışma kapsamında “İpek Yolu Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Konusunda Gümrük İdarelerinin Rolü Hakkında 1. Uluslararası Forum” 24-25 Ekim 2008 tarihlerinde Antalya’da, 2. Uluslar arası Forum 11-12 Kasım 2009 tarihlerinde Bakü/Azerbeycan’da, 3. Uluslararası Forum 19-20 Kasım 2010 tarihlerinde Tahran/İran’da, 4. Uluslararası Forum 26-28 Ekim 2011 tarihlerinde Batum/Gürcistan’da gerçekleştirilmiştir.
5. İpek Yolu Forumu ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI’nın himayelerinde Bakanlığımız ev sahipliğinde 29–30 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmalar paylaşılmış ve sınır geçişlerinin hızlandırılması yoluyla ticaretin kolaylaştırılması konularında bilgi alışverişi yapılan foruma derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.


05 Aralık 2012 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Personel Kıyafet Tanıtımı davetine katıldık;
05 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Kıyafet Tanıtımı” ile ilgili Sayın Bakanımız Hayati YAZICI’nın davetleri üzerine Tanıtıma Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bakanımız Hayati Yazıcı’nın açılışta yapmış olduğu konuşmada ''Gümrük personelimizin kıyafetinde yaptığımız yenilik, gümrüklerde yeni dönemin dışa yansıma biçimidir'' demiştir. Grand Cevahir Otel'de düzenlenen ''Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Kıyafeti Tanıtımı'' defile ve toplantısında gümrüklerin devlet politikalarında önemli ve etkin rollerinin bulunduğu belirtilerek, Türk gümrüklerinin tarihi hakkında bilgi verilmiştir. Gümrüklerin kolay ve güvenli ticaret anlayışıyla yeniden şekillendirildiği ifade edilerek, gümrük personelinin kıyafetinin de bu değişimin simgesel bir parçası olduğunu belirtilmiştir. Kıyafetin sözlü olmayan iletişim aracı olduğuna değinilerek, ülkemize gelen yabancıların ilk karşılaştıkları kişilerin gümrük çalışanları olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle gümrük kapılarında görevli personelin kıyafetinden, davranış biçimine ve duruşuna kadar her ayrıntının son derece önemli olduğu, artık gümrüklerin taşra teşkilatında çalışan tüm personelinin bundan sonra takdimi yapılan kıyafetleri giyerek hizmetlerini sunacakları belirtilmiştir.
Personelin, görevini yerine getirirken örneğin sahada çalışırken kıyafetin bozulacağı kaygısını taşımadan giyilebilecek kumaş ve tasarımlar tercih edildiği, kıyafet giyen personelin teşkilata olan aidiyet duygusunun gelişeceği, gümrük personelinin kıyafetinde yapılan yeniliklerin gümrüklerde yeni dönemin dışa yansıma biçimi olduğu belirtilmiştir. Gümrüklerimizin baştan aşağı yenilendiği, tüm iş ve işlemleri daha kolay ve güvenli hale getirileceği, yasal ticaretin kolaylaştırılarak ülkelerde teşebbüs ve rekabet gücünü arttırıldığı, bunun için tüm iş ve işlemlerin standardize edildiği, şeffaflık ve takip edilebilirliğin sağlanarak gümrüklerin başta olmak üzere hizmet verilen tüm alanlarda bilgi teknolojilerinin sağladığı avantajlı imkan ve üstünlüklerin peyderpey hizmete sunulacağı belirtilmiştir.


08-09 Aralık 2012 tarihlerinde Abant’ta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri İkinci Ortak Toplantısı gerçekleştirildi;
Gümrük Müşavirleri Derneklerince düzenlenen ''Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri İkinci Ortak Toplantısı'' 08-09 Aralık 2012 tarihinde Abant'ta gerçekleştirildi.
Bakanlığımızı temsilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Remzi AKÇİN, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Sayın Yusuf GÜNEY, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Halit HANOĞLU ve Sayın Harun USLU, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali TOKSÖZ, Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Kadir TURSUN ve Bölge Müdürlerimiz Sayın Faruk TÖREMİŞ, Sayın Kaptan KILIÇ, Sayın Murat KAHRAMAN, Sayın Mustafa IŞIK ve Sayın Süleyman TOSUN, Sayın Tevfik USTA ve Müsteşarımızın Danışmanı Sayın Ramazan IŞIK ile Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanı Sayın Döndü Esra ATASAYAR’IN katıldığı toplantıya, Derneklerimizi temsilen Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Atilla ŞAHİN, Derneğimiz Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Turhan GÜNDÜZ, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Sayın Taşkın DALAY, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın A.Baki ŞİMŞEK ile birlikte Derneklerimiz adına çok sayıda meslektaşımız katılmıştır.


Toplantının birinci günü;
* Gümrük Müşavirleri Etik Değerler Çalışma Taslağı,
* Etik Değerler Çalışma Taslağı Hakkında Değerlendirme ve Uygulamaya Dönük Öneriler,
* Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğinin Üye Sicil Programı Tanıtımı,
Toplantının ikinci gün ise;
* Gümrük Müşavirleri Derneklerince Hazırlanan Oda Yasası Taslağı,
* Risk kriterleri uygulaması,
* 65 yaş üstü rapor uygulaması,
* Mesleki ağır sorumluluklarımız üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.


18 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde “Üye Takip Programı” ile ilgili İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi ve devamında İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin “Oda Yasası ve Etik Değerler Toplantısı”na katıldık;
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin 18 Aralık 2012 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde üyeleriyle  yapacağı Oda Yasası ve Etik Değerler konulu toplantı öncesi Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından hazırlanan üye sicil programının tanıtımı yapılmak ve değerlendirilmek üzere İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinde İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı devamında İstanbul Derneğinin Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirdiği toplantıya derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ömer ÖZDEMİR katılmıştır.


21 Aralık 2012 tarihinde Uludağ İhracatçı Birlikleri Bandırma ve Eskişehir irtibat bürolarının kapatılması nedeniyle Türkiye İhracatçılar Meclisine yazı yazılmıştır;
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden yapılan 05.12.2012 tarihli duyuruda; Birlik işlemlerinin büyük bir kısmının hâlihazırda E-Birlik sistemi içerisinde elektronik ortamda yapılıyor olması nedeniyle Eskişehir ve Bandırma İrtibat Büroları'nın faaliyetlerine 31.12.2012 tarihi itibariyle son verileceği bildirilmiştir. Bandırma Gümrük Müdürlüğü ve Eskişehir Gümrük Müdürlüğü’nde gerçekleşen ihracat işlemlerine ilişkin üyelerimizden Uludağ İhracatçı Birlikleri Bandırma ve Eskişehir’deki irtibat bürolarının kapatılması durumunda yaşanabilecek sorunlara ilişkin çok yoğun bildirimler alınmıştır.
Dış ticaret işlemleri açısından hizmet verilen bölgeler olarak ele alırsak; UİB Bandırma temsilciliğinde Bandırma, Balıkesir, Susurluk, Karacabey, Manyas, Gönen, Biga ve Çanakkale yakın çevrelerindeki firmaların İhracat işlemleri, UİB Eskişehir temsilciliğinde ise Eskişehir, Bilecik, Bozhöyük, Afyonkarahisar çevresindeki firmaların ihracat işlemleri yıllardır sorunsuz şekilde, birer personel ile yürütülmektedir. Söz konusu bölgelerden yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmektedir. Son yıllar içinde Derneğimize kayıtlı Gümrük Müşavirliği firmaları E-Birlik sistemine geçerek, yapılan otomasyon sistemine destek vermişlerdir. Ancak E-Birlik sisteminde yaşanan aksaklıklar sırasında yapılan otomasyon harici başvurularda, mesai harici işlemlerde, kayıt belgesi başvurularında, diğer tüm birliklere ilişkin işlemlerde ve yeni bir firmanın hızlı bir şekilde ihracatını yapabilmesi için yapılacak tanıtım ve başvurularda, üyelerimiz tarafından sürekli Bandırma ve Eskişehir irtibat büroları ile koordinasyon kurulmaktadır. Buna benzer otomasyon sistemi dışındaki işlemlerde devamlı destek alınan UİB temsilcilikleri sayesinde ihracat işlemleri başarılı bir şekilde tamamlanmaktadır.
UİB irtibat bürolarının kapatılması halinde;
1. Gümrük Beyannamelerinde düzeltme yapılmasının gerektiği durumlar;
Gümrük işlemleri sırasında talep halinde veya ilgili beyannamede sehven bir hata olması sebebiyle; değişiklik ve düzeltme yapılmak istendiği zaman, beyanname şu aşamalardan geçer;
Üyelerimiz gümrük sisteminden gerekli değişikliği yaptıktan sonra, gümrük işlemlerine devam edebilmek için ilgili birlikten onayını (kripto kodu) almış olduğu beyanname için İhracatçılar Birlikleri Sistemine düzeltilmiş beyannamenin doğru bilgilerini işleyerek tekrardan ihracatçı birliklerinden onay (kripto kodu) almak durumundadır. Ancak bu işlem otomasyon sistemi yerine ilgililerin sisteme müdahil olmasıyla mümkündür.
İhracatçı birlikleri bu düzeltme talebine onay vermezse ihracat işlemi beklemede kalır veya durur. Bu değişiklik için UİB veya ilgili diğer birliklerin merkezindeki ilgililere telefonla ulaşılamaması durumunda UİB irtibat bürosu devreye girer ve düzeltme işlemimiz dakikalar içinde sonuçlandırılır. (Genelde hafta sonu ve saat 18:00’den sonra telefonla işlem yapmak imkânsızdır.) 2. Elektronik ortamda otomasyon harici birlik işlemlerinin yapıldığı durumlar;
a) İlk kez ihracat yapacak olan firmalar mevcut durumda, önce U.İ.B. irtibat bürolarına gidip ön görüşmelerini ve hangi sektör kapsamında hangi birliğe kayıt yaptırması gerektiğini, üyelik işlemleri ile diğer cari işlemlerini bulunduğu mahalden yaptırabilmektedirler. İrtibat büroları kapandıktan sonra sözü edilen işlemleri yaptırabilmek için ihracatçılarımız Bursa’ya UİB merkezine gitmek zorunda kalacaktır. Bu durum ihracatçıya bir külfet ve maliyet getirecektir.
b)Öte yandan sözü edilen bölgelerde mevcut ihracatçı firmalar otomasyon sisteminde işlem yapmalarına rağmen, halen otomasyon sistemine geçmemiş ihracatçıların da UİB temsilcilikleri aracılığıyla bulundukları mahalden cari işlemleri yapamaz duruma geleceklerdir.
c)Bölgede işlemleri olan ihracatçı firmaların çoğu ve üyelerimiz olan müşavirlik şirketleri; otomasyon kapsamında e-birlik sisteminde olmasına rağmen, tahsilât sorunları yüzünden zaman zaman otomasyon harici işlemleri kullanmak zorunda kalabilmektedir.

E-birlik sisteminde hesaplara yatırılan bedeller, aniden yapılan bir ihracatın nisbi aidatını karşılamayabilmektedir. Örneğin yüksek kıymette bir ihracat bedeline sahip olan bir ihracat beyannamesi aniden yapılmak durumunda kalınırsa, buna isabet eden nisbi aidat ödemeleri de yüksek olacağından, Birlik Onayı işleminin otomasyon sisteminde yapılabilmesini sağlayacak hesapta bulunan bakiyeler yeterli olmayabilmektedir. Söz konusu ihracat mesai harici olursa ilgili hesap bakiyelerine EFT yapılamamaktadır. Bu tip durumlarda UİB irtibat büroları aracılığı ile nispi aidat bedelleri ödenerek ihracat işlemlerine devam edilebilmektedir. Ancak bu büroların kapanması halinde çok acil ihracat işlemi olan ihracatçılarımıza “ihracatını beklet” mesajı verilecektir.
DFİF kesintisine tabi olan ürünlerin ihracatında tahsilât işlemleri otomasyon sisteminin dışında yapılabildiğinden, bu tip ürünlerin ihracatı anılan bölgelerden yapılamaz hale gelecektir.
3. Maliyet yönünden karşılaşılacak sorunlar;
a)Bilindiği gibi gemi ve tır ile yapılacak ihracat çıkışlarında E-Birlik sistemi üzerinde oluşabilecek aksaklıklar sebebiyle, programlı sefer yapan gemilerde demuraj ücretleri, tırlar da ise bekleme ücretleri oluşarak ihracat yapan firmalara büyük maliyetler oluşturacaktır.

b)İhracat işlemlerinin gecikmesi nedeniyle ihracatçılarımızın yaşayacağı müşteri kayıplarının neden olacağı maliyet kayıpları oluşacaktır.
c)İhracatçılarımızın ve üyemiz gümrük müşavirliği şirketlerinin cari işlemlerini Bursa’ya gidip gelerek yaşayacakları zaman ve maliyet kayıpları.
gibi muhtemelen yaşanacak sorunları belirtmek ve sanayi alanında gelişmekte olan bölgelerimizin yapacağı ihracat işlemlerine destek olması amacıyla, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin Bandırma ve Eskişehir İrtibat Bürolarının faaliyetlerine devam etmesi için Türkiye İhracatçılar Meclisine yazı yazılmıştır. Konu ile ilgili ayrıca Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne bilgilendirme yazıları yazılmıştır.28 Aralık 2012 tarihinde İcra Kurulu olarak Asgari Ücret Tarifesinin uygulanmasına karşı çıktık;

2012 YILI
İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTI SAYISI : 27
ALINAN KARAR SAYISI : 440
GELEN EVRAK SAYISI : 1411
GİDEN EVRAK SAYISI : 1694

TÜRKİYE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ :14
DERNEKLERİ İCRA KURULU VE
ORTAK TOPLANTISI SAYISI

BUGÜMDER ÜYE BİLGİLERİ VE ALBÜMÜ

 

 
AHMET ÖZENALP
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
S. AHMET NEVRUZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EROL TAMER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET KAYMAKÇI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YENER YAVUZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET ALİ TOKUÇ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YÜCEL FİLDİŞİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA DEMİRKOL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET GANİOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SELAHATTİN AKCAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA GÜMÜŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ZEKİ ÖZEL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SELİM DİNÇER ÜNVER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HAYATİ MIZRAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÇELEBİ SÜRÜCÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HÜSEYİN MUZAFFER ERCAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ZEKİ BİÇEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BURHAN LEVENT GÜNAY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MURAT GÜNYÜZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZGÜR KESKİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ABİDİN PEMİK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FATİH GANİOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EMİRHAN KIRATLI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YARULLAH ÇALIŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İSMAİL CENGİZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SÜLEYMAN ULUÇ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NEJLA ÖĞRETMEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
DURMUŞ KORKMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NURETTİN USLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SELÇUK ŞAHİNOĞULLARI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SUAT YÜCELEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA KIR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SÜLEYMAN ŞİMŞEK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA YAŞAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ORHAN KATTAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TURGAY ARABACI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALİ UYAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BÜLENT ARSLAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HÜLYA BARBAROS
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NALAN EMLİER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÇİĞDEM KOCAGER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET GÖRAL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET GÖRAL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALİ OSMAN AVŞAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SERDAR SEVGİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HALİL ŞİMŞEK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERDİNÇ KELEŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
OLCAY ÜLKER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA GAZİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TURABİ SÜRÜCÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AYHAN OKUMUŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BÜLENT İLDEŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ABDULLAH YÜCEL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET SARAÇOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HASAN ERTAN DOĞRUER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET KUT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERDAL NAMAL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SECAATTİN ÖLMEZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALİ CENGİZ ÖZAYDIN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YILDIRIM BEYAZIT KORKMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İRFAN AYAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FUNDA BOZKURT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
POLAT ÜNLÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
PINAR ERCAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
OSMAN KILIÇKIRAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET AĞCA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CEVDET GÜLÜMSER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MURAT İLKER TEZCAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖMER ÖZDEMİR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FERHAT TOPÇUOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERDAL DAĞIDIR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TACETTİN ÖZERMAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YEŞİM YEŞİLDAĞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HAMZA PARLAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MÜCAHİT ARUN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
KADİR KÜTÜK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SELAHATTİN ÖZGENÇ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NEŞE YILDIRIM
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MESUT KÜÇÜKKKAYA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET HIZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET KILIÇARSLAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HİDAYET SEVİNÇ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
RECEP ÜMİT TAŞKAPI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ŞEREF UYMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ENGÜL YAVUZARSLAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EVENUR SARIBAŞLI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZCAN EREN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
GÜRKAN YAVUZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SERKAN ÖZGÜR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HATİCE EBRU ERMUTLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
METİN MALİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İRFAN ÇAKIR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YAKUP ATAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TURGAY ŞAHİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İSMET GÖĞERÇİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ATİLLA ÖZTOPRAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ZAFER YAŞAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MİTHAT BOLAT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
KIYMET AYTAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BAHADIR ÜNLÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AYHAN GÖKTEKİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CENGİZ ŞAHİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MESUT GÖNÜL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
RECEP BAYSAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İHSAN ERDAY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SUPHİ ERUN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FAHRETTİN TAYFUR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MURAT İNAY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÜMİT ÖZÇELİK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET SEMERCİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
OSMAN ENİS AY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALİ SÖYLER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HAKAN YAMAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA ÜRGEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BÜLENT TÜRK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
DİLEK BARIŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
OĞUZ ARABACI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MİTHAT ŞANLI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
OKAN YILDIZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TURGAY SİNANOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TANER ATAKAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BÜLENT ÇALIŞKAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALPARSLAN GÜZEL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZVER ÇOLAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İLHAN BULUT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ŞİRİ DİLİK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET KILIÇKESMEZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERSİN MADENOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
METTİN ALACA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SİNEM KAYA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MÜRSEL YABALAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
  
CAFER SADIK GÜNEL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HATİCE HATİPOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CENGİZ ÜNER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
COŞKUN YILDIRIM
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İLHAN BOYRA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NİHAT VARLIK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALİ GEÇKEL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TANJU ARDA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CEYHAN YÜCELEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALİ YAVUZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İLYAS YAVUZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YAŞAR TAHTACI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
KORHAN FAHRETTİN İPEKÇİOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
RASİM ŞENGÜL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AYKUT BARUT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TAMER ERYEŞİL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EMİN BAYKAL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA EĞRİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NACİ ALTINTAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERGÜN UYSAL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HATİCE ŞENGÜL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MURAT ÖZDEMİR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
LEVENT TAŞPOLAT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SİBEL YILMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SÜLEYMAN UNCU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SERHAT GERÇEKLER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
VEYSEL TEKÇAM
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AYHAN AŞIK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
RIZA BİÇEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖNDER ÜNAL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TAMER AKPINAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ENVER ÜÇÜNCÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZCAN YILMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BÜLENT BAYIRLI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
KEVSER BAŞTÜRK SERBEST
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
LEVENT CAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TÜLAY TEKKELİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
KEREM ÜSTÜNER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA GÜRBÜZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET ÖZTÜRK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET ÖZKAN ATALIK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET TATLICILAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HAYDAR ÜÇÜNCÜOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CELİL ÖZDEMİR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZGÜR ECE
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
RECEP YILMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ESER UÇAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HAKAN HACIZADE
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALPER ŞAHİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MELİH ERTEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BURCU ONUR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET BOYAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SANCAR ÇELİKÖZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ADEM ÇAĞLAR ÖZDEMİR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
UĞUR ATASOY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET İNCE
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZCAN ÖZPOLAT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALİ NİHAT GÖRAL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ZİYA YEĞEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BAYRAM GÜNGÖRDÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SANİYE GÜNEŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
OKTAY BUZCU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SAVAŞ EREN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZCAN HACIOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERGUN KUYUMCU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HALE KARAASLAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MURAT DEMİRCİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
GÜLSÜM EFE(ÖZDEMİR)
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MURAT ERDOĞAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HAKAN KOŞMA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
DUYGU YAVUZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NİZMETTİN GÜRHAN TUTLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BURAK TÜRKKAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÇİĞDEM TUNALI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ZİVER TAYLAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EMİN ANTEKİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERTUĞRUL ALTUNER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA KOÇAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EDİP ÖZDEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
GÜVEN AKTAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AYHAN KIRIMLI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZKAN KABRAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUHAMMER ÇAMOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
M.ENDER MAAŞOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MURAT BAYRAM
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZLEM TOKTAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERDEM ALKIŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FETHİYE BİNGÖL ÇELİKKALELİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MÜMİN KARACAKAYALILAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALİ PULAT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NİLÜFER GÖRMEZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FATİH ŞAHİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HÜSNÜ AKDAĞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CANIBEY ÇOLAKLAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ARİF DAĞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SERDAR TOK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İLYAS ÇAKIR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EMİNE İDER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÇETİN TOK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ONUR AYDIN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SERKAN DABAĞCILAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ATAHAN CAN DOĞAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MURAT ZORLU SÖNMEZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SERPİL COŞKUN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NECLA ŞEN ÖZCAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÜLKÜ AVUNCA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ASLI TAŞOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SEVDA AKŞEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ELİF ANTER KANLICI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZGÜR VARLIBAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HANDAN ŞEKER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BEKİR CİHAT TOMBAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FİKRİYE KİRİKÇİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA YILDIRIM
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SEFER DURMUŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
VELİ ÇAĞLAR ANIL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
GÜRCAN ÖZARAS
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERCAN AKBABA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BÜLENT BİBER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ZİVER PAKSOY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FEVZİ EFE
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
METİN ÇAKIR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET OĞUZ İPEK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BEDRİ İNCE
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FATİH MEHMET AKIN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
UĞUR KARATEPE
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YAHYA TEMEL TATLISU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ŞAHİNDE PARLAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ABDULLAH YILMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ENGİN CEYLAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YUSUF ÖZDEMİR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET ALKAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EKREM DİCLE
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖMER AKŞEHİRLİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BERKAY FEVZİ TUNCER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NİYAZİ YAŞA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUZAFFER VARDAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZER ÇAPAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ARİF YAĞIZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
KORAY TOĞRU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NEDİM LAMA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FERİDE BALCI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TAMER UYĞUN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NİLÜFER ÇELİK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BİRCAN YAVUZARSLAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BAHAR ÜLKER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALTAN ÖZAKIN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BÜLENT BÜYÜKBAŞICI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
GÜLAY ÖZDEMİR AKKURT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ARZU BOZACI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERKAN ÇELİK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ADEM DEMİRBAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MURAT ÇERİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET ÖZTÜRK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZCAN ÖZGEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZLEM ESRA ATAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MİNE GİRGİNER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
KAAN AKŞAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALİ TURAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
DENİZ VARDAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FEYZA BİLGE ÖZAKIN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SAMİ ALKAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YILDIZ YAPAR HANÇER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
IŞIL AKCAN GÜNAYDIN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BOLUBEY KARABUĞA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NURAY SÖĞÜT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERGUN KALAY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SABRİ ÖZBAY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NAHİM UZUN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CENGİZ ÜNAL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
DERYA DİLEK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YÜKSEL YILMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CAHİT BÜYÜKETİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
OSMAN TÜRKYILMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET ÜZÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ENVER ANAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA EMİROĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BARIŞ KESİM
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA BAYRAM
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EMRE KOLBEY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET VEYSİOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HASAN KOÇ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
RECEP SAPMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SERKAN BÜTÜNER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SERDAL YALÇIN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SERAT YALÇIN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HALİL İBRAHİM YÖRÜK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FARUK KİBAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ŞANSAL KIRAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YILMAZ ALTUNAY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İLKNUR ALEV
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FUNDA KAYA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET TUFAN GÜNÜÇ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HÜSEYİN EFE
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EVREN BARIŞ BAYRAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AŞKIN MUTLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HANDE TURAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EMRE KARACA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NUTFİYE KARAGÖZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ZEKİ YALÇIN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
RECEP KAYA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SEMİH ŞEVKİ SEVGİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CANDAN BURCU SONAT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALP AYDINLIALP
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
OSMAN PARLAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ZAFER CANDAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TANER ÖRS
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EMRAH CEBECİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ORÇUN BALKAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YALÇIN BOZKURT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BURCU KILIÇ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CİHAN BOLCAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BURHAN AYAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZGÜR YENİÇERİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
RIDVAN UĞURLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NURAY BARİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HANİDE YÜKSEL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
VOLKAN TURHAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SERHAT MERİÇ NAMAL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
RECEP BUZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ŞEVKİ TOKER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SİBEL İÇÖZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ABDURRAHMAN BEYAZELMA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ŞENAY YILMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HATİCE YILMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FATİH YILMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SİNAN YAVUZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YAVUZ ÖZTÜRKCAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
VİLDAN KADER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
OSMAN SACAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ABDLLAH AKDEMİR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MELAHAT IRMAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MURUT ULU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
KENAN ERGİNOL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
TEFİK ÖZGÜR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ANIL TOKUÇ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FERHAT BOZKURT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FERHAT KURTUL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ZAKİR ACAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
GÜLÇİN EKMEKÇİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ABDULLAH SONAYAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SEMRA TOPUZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
RUKİYE CAFEROĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BATUHAN OKANDAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SİBEL ÜÇER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BURCU ÇAKAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MÜCAHİT ÇALIŞKAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CELAL CAN KARA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALAATTİN AKGÜN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖMER KOÇAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
DAVUT KUZU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALİ GALİP ÜÇÜNCÜOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AYKUT KARAYEL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SANER YAVUZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
UMUT BEĞDEŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BURAK GÜLTEKİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET MERCAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÇAĞLAR KÖKÇÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SERKAN EBUBEKİR ÇETİNER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İBRAHİM BAYKUŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İSMAİL UTKU ERTEKİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ZELİHA ÖZLEM ERTEKİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERCAN KAAN EREN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YETER CANKURT KAHRAMAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SİNAN ÖZÜN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HAYRİYE ELBİR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FIRAT YILDIRIM
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
GÖKHAN HAYIRLI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CÜNEYT MALATYA
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ENİS ÜNER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET GENCER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZGE GÜRSEL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BAYRAM ALEMDAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
İSMAİL ATEŞLİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
DENİZ ÜÇÜNCÜOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ERCAN DURMAZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
PELİN TATLISÖZLÜLER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 


 

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER


DERNEĞİN KURULUŞ AMACI VE NİTELİĞİ:

MADDE 1 - Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 838 inci maddesi hükümlerine istinaden görev yapmak ve mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Gümrük Müşavirliğinin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, mesleki disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekküldür.

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2 - Derneğin merkezi Bursa’dır.

TABİRLER VE TANIMLAR:

MADDE 3 - Bu tüzükte geçen;
a) Müsteşarlık deyimi, Gümrük Müsteşarlığını,
b) Başmüdürlük deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi gereğince gümrük müşavirlerinin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğünü,
c) İdare deyimi, Başmüdürlüğe bağlı gümrük birimlerini,
d) Kanun deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
e) Yönetmelik deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre çıkarılan Gümrük Yönetmeliğini, İfade eder.

ÜYELİK:

MADDE 4 - Derneğin üyeleri Gümrük Kanunu’nun 225 ve 226 ncı maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini takip etme yetkisini haiz olan ve gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olan Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavirleri yanında çalışıp onun adına iş takip eden ve gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip Gümrük Müşavir Yardımcılarıdır.
Tüm dernek üyeleri, 12 maddeden oluşan Gümrük Müşavirleri Etik Değerler Ulusal Bildirge’nde yazan, etik değerlerle ilgili kurallar manzumesini kabul etmiş sayılır. Yeni üye olan herkese Gümrük Müşavirleri Etik Değerler Ulusal Bildirgesi verilir. Üyelerin Görev ve Sorumlulukları;
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelik, yürürlükteki mevzuat ve yapılan değişiklikler doğrultusunda hareket etmek,
Genel Kurul toplantılarına katılmak,
Dernek tarafından tertip edilen sosyal ve mesleki toplantılara katılım sağlamak,
Üye aidatlarını her yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar iki eşit taksitte ya da aylık eşit taksitlerle ödemek (Her yılın sonunda ödenmesi gereken aidat borcunu ödemeyenler hakkında Dikkati Çekme cezası uygulanır. İkinci Mali Yılsonuna kadar üyelik aidat borçlarının tamamını ödemeyenler hakkında üyelikten çıkarılmasına yönelik gerekli yasal işlem başlatılır.)

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN TANIMI VE GÖREVİ:

MADDE 5 - Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Gümrük Müsteşarlığınca gümrük müşavirliği izin belgeleri verilen kişilere “Gümrük Müşaviri” denir. Gümrük Müşaviri, görevini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yürütür.
GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN HAKLARI, GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI:

MADDE 6 - Gümrük Müşavirleri, 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtildiği şekilde gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırır. Gümrük Müşavirleri vekaletnameleri bulunmadıkça mal sahipleri adına beyanda bulunamayacakları gibi diğer gümrük işlemlerini de takip edemezler.

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARININ TANIMI VE GÖREVİ:

MADDE 7 - Gümrük Müşavir Yardımcıları, bir Gümrük Müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrükte iş takip eder. Kendilerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi verilir.

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARINI BİLDİRME ZORUNLULUĞU:

MADDE 8 - Gümrük Müşavirleri, yanlarında çalışan Müşavir Yardımcıları ile staj amacıyla çalışan personelin yanlarından ayrılmaları halinde bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa çalışmaya başlayacaklar için bu şart aranmaz. Müşavir Yardımcılarının ve staj amacıyla çalışan personelin yanlarında çalışmaya başlama ve ayrılmaları ilgili Gümrük Müşaviri tarafından ertesi gün Gümrük Müşavirleri Derneğine, Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından da Gümrükler Başmüdürlüğüne bir hafta içinde yazı ile bildirilir.

İZİN BELGESİ VERİLMESİ:

MADDE 9 – a) Gümrük Kanunu gereğince Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarına Gümrük Müsteşarlığı tarafından izin belgesi verilir. Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ancak izin belgelerini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilir.
b) Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgeleri alan üyelere Dernek tarafından üyelikleri belirleyen bir kimlik kartı verilir.
c) Müsteşarlıkça verilen ve ilgili Derneklere gönderilen Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgeleri, adayların Derneğe üyeliklerini müteakip Derneklerce imza karşılığı teslim edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ HÜKÜMLER

ÇALIŞMA YERİ VE VERGİ DAİRESİ HESAP NUMARASI BİLDİRME MÜKELLEFİYETİ:
MADDE 10 - Her Gümrük Müşaviri, Derneğe kayıt olduğu tarihte Dernek bölgesinde çalışma merkezi ittihaz ettikleri yeri, bu yerin değiştirilmesi halinde de yeni adresi ve vergi kimlik numarasını en geç 15 gün içinde, yazılı olarak Gümrükler Başmüdürlüğüne ve Derneğe bildirmek zorundadır.
Gümrük Müşavirliği mesleğinin tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde de durumun tüzel kişilik ortaklarınca aynı şekilde Başmüdürlüğe ve Derneğe bildirilmesi zorunludur.
SİCİL DOSYASI:
MADDE 11 - Derneğe kayıtlı bulunan her Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı için Dernekte bir sicil dosyası açılır. Bu dosyaya üye hakkındaki bütün yazışmalar konulur.
Üye gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısının çalışma yerini değiştirerek başka bir Gümrük Müşavirliği Derneğine nakli halinde, suret dosyası da naklonulan derneğe gönderilir.
Derneğe üye olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları her yılın ilk ayı içerisinde üye sicil kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Güncellenmiş sicil dosyaları Dernekçe liste halinde her yılın ikinci ayı içerisinde Başmüdürlüğe bildirilir. İŞ TAKİBİ YETKİSİ:
MADDE 12 - Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemleri, dolaylı temsil yoluyla, eşya sahiplerince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz Gümrük Müşavirlerince takip olunur. Derneğe üye olmayan veya geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonan veya meslekten çıkarılan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları iş takibi yapamazlar. Gümrük Müşavir Yardımcıları Gümrük Müşavirinin aldığı işlerde, Gümrük Müşavirinin adına iş takibi yapabilir, Gümrük Müşavirleri adına küşad ve muayenelerde hazır bulunabilirler ve gümrük yükümlülüğü sona ermiş eşyaları bulundukları yerden teslim alabilirler. Ancak, eşya sahipleri adına sözlü, yazılı istek veya itirazlarda bulunamaz ve eşya sahipleri adına yapılacak tebligatı kabul edemezler.
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARI İÇİN ÜYE KAYIT DEFTERİ VE LİSTE DÜZENLENMESİ:
MADDE 13 - Derneğe üye olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları sıra numarası altında Müsteşarlıktan verilen izin belgesi numaraları, ad ve soyadları ile iş ve kanuni ikametgah adresleri belirtmek suretiyle ayrı ayrı özel defterlerine kayıt yapılır. 
Bu kayıtlar yukarıda belirtildiği şekilde gerektiğinde bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak tutulabilir.
ÜYELERİN DERNEKTEN ÇIKARILMASI VE KAYITLARININ SİLİNMESİNİ GEREKTİREN HALLER:
MADDE 14 - Aşağıda yazılı hallerde Gümrük Müşavirinin veya Gümrük Müşavir Yardımcısının dernekten kaydı silinir ve ilişiği kesilir.
a)Gümrük Müşavirliği veya Gümrük Müşaviri Yardımcılığı izin belgesinin iptali,
b)Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısının meslekten isteği ile ayrılması,
c)Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısının ölümü,
YENİDEN DERNEĞE KAYDOLMA:
MADDE 15 - Dernekten çıkarılan ve kaydı silinen Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı, dernekten çıkarılma ve kaydının silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğinin ispatı üzerine yeniden derneğe kaydolma hakkını kazanır. Derneğe yeniden kaydolmasına karar verilen Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısından tekrar giriş aidatı alınmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEK ORGANLARI

DERNEK ORGANLARI:

MADDE 16 - Derneğin organları:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
d) Disiplin Kurulu,
e) Danışma Kurulu’ndan ibarettir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 17 - Genel Kurul Derneğin en yüksek organı olup, Dernek üyelerinden oluşur.
Genel Kurul, iki yılda bir Ocak ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır gündemindeki konuları görüşür. Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulunun isteği veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakimi Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI:

MADDE 18 - Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden gündemi, yeri, günü ve saati mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Gümrük Müsteşarlığı, Genel Kurul toplantısında gözlemci görevlendirebilir. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bir yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılabilecek üyeleri gösteren liste de eklenir. 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre duyurulur. Ayrıca, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

ÜYELERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMASI:

MADDE 19 - Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan tüm Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşaviri Yardımcıları gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahiptir.

TOPLANTI YERİ:

MADDE 20 - Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE 21 - Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMA USULÜ:

MADDE 22 - Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler. 21 inci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler Genel Kurul Tutanağını düzenler. Bu tutanaklar Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca bir örneği Gümrük Müsteşarlığına gönderilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

MADDE 23 - Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur.
Toplantıda kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 24 - Genel Kurulun görev ve yetkileri;

a) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını ve bilançoyu tetkik, tasdik ve Yönetim Kurulunun o devreye ait kararlarını ibra etmek,
b) Dernek tüzük değişiklik tekliflerini karara bağlamak, (Bu değişiklik Gümrük Müsteşarlığına bildirilir ve Müsteşarlığın tasdikinden sonra yürürlüğe girer.)
c) Derneğin ikameti, amacı ve faaliyetleri için bina satın alınması veya satılması için karar vermek,
d) Derneğin senelik bütçesini tetkik ve tasdik etmek,
e) İki yılda bir Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurullarını seçmek ve o dönem için Yönetim Kurulu üye sayısını tespit etmek,
f) Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurulları görevlilerine gereği halinde huzur hakları verilmesi için karar almak ve miktarlarını tespit etmek,
g) Gerektiğinde kendi bünyesinde yardımlaşma ve mesleki dayanışma sandığı kurulması için karar almak,
h) Mali Genel Kurulun her yıl değil, Olağan Genel Kurul ile birlikte 2 yılda bir yapılmasına,
i) Derneğin feshine dair teklifi karara bağlamak,

OYLAMA USULÜ:

MADDE 25 - Genel Kurulda Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurullarının seçimi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.
Kurullara seçilecek Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ayrı listelerde ve ayrı sandıklarda oy kullanan kendi temsilcileri tarafından seçilirler.
Oylar, oy verenin kimliğinin tespit edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde Dernek mührü bulunan ve oy verme sırasında Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilecek mühürlü zarfa konulmak suretiyle kullanılır.
Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir. Sandık Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla Sandık Kurulu bulunması halinde tutanaklar Divan Başkanlığınca birleştirilir ve sonuçlar ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısında mevcut üyelerin üçte biri tarafından, gündemde yer alan hususlar hakkında gizli oy verilmesi teklif edilirse, oylama gizli yapılır.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:

MADDE 26 - Dernek başkanı ve Yönetim Kurulu, Derneğin idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu, başkan ile birlikte en az yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla üçü Gümrük Müşavir Yardımcılarından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve vekillerinin Gümrük Müşaviri olması zorunludur. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeleri Gümrük Müşavirlerinin oylarıyla, Gümrük Müşavir Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeleri ise Gümrük Müşavir Yardımcılarının oylarıyla seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Genel Kurulca her seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısı yediden az ve on birden fazla olmamak üzere tespit edilir.

DERNEK BAŞKANININ SEÇİMİ:

MADDE 27 - Yönetim Kurulu, Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyelerinden birini Dernek Başkanı seçer.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ:

MADDE 28 - Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi birlikte yapılır. Asil üyelikler için en çok oy alanlar Yönetim Kuruluna girer. Yedek üyelikte en çok oy alanlar sırasıyla yedek üye olurlar.
Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinden en fazla üçer adedi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir.
Yönetim Kurulunda boşalma oldukça Gümrük Müşavirlikleri Yönetim Kurulu Üyeliklerine yedek Gümrük Müşavirlerinden, Gümrük Müşavirleri Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeliklerine yedek Gümrük Müşavir Yardımcılarından birisi göreve başlar. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeliği, Gümrük Müşavir Yardımcıları tarafından doldurulamaz.
Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerle doldurulmasından sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi tarafından Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.
Müşavir Yardımcısının, Müşavir olması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği düşer.

DERNEK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 29 - Derneği bütün resmi dairelerde ve üçüncü şahıslara karşı Dernek Başkanı temsil eder.
Derneğe karşı veya Dernekçe açılan davalarda Dernek Başkanı davacı veya davalı olarak bizzat veya temsilen bulunur. Başkan, bu yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına verebilir. Başkanın bulunmadığı toplantıya başkan vekillerinden biri Başkanlık eder.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 30 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu seçimi müteakip üç gün içerisinde toplanarak görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır.
İlk toplantısında Başkan, iki Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar, Kurul üyeleri tarafından seçilir.
b) Derneğin amaçlarına ve tüzüğüne uygun çalışma programı yapar.
c) Derneğin genel işlemlerinden ve bunların tüzüğe uygunluğundan sorumludur.
d) Dernek personelini tayin eder ve işten çıkarır.
e) Yıllık çalışma raporunu, bilançosunu, yeni yıl bütçesini ve personel kadrosunu düzenler ve Genel Kurula sunar.
f) Derneğin gelişmesi ve gelirlerinin artırılması için gerekli her türlü çalışmaları yapar.
g) Disiplin Kurulunca alınmış kararları uygular.
h) Dernek üyelerinden, bu tüzük hükümlerine uymayanları Disiplin Kuruluna sevk eder.
i) Derneğin değişik konularındaki çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında danışman olarak yeteri kadar üyeyi yardımcı olarak seçer ve değişik konular için gerekli komisyonları kurar.
j) Kanunen tutulması gerekli defterleri usulüne uygun olarak tutar.
k) Dernek personelinin kanunen tabi oldukları veya olacakları sigorta veya sosyal kurumlarla olan ilişkilerini düzenler.
l) Kanun ve tüzüğün gerektirdiği bütün işleri yapar.
m) Dernek üyelerinin meslek icrası yönünde uğradıkları haksız işlem ve uygulamalarda veya gerektiğinde kanuni kovuşturmalarda idari ve hukuki yardımı sağlar.
n) Her mali yıl itibariyle gümrük işlemlerinin takibine ilişkin asgari ücretlerini tespit eder. Genel Kurulca kabul edildikten sonra Gümrük Müsteşarlığının tasdikini müteakip uygulamaya koyar.
o) 14 üncü madde ile ilgili kararları alır.
p) Amacına uygun davalar açar ve açılan davalara müdahil olur.
r) Dernek üyeleri arasındaki ilişkileri düzenler ve sektörel ve mesleki konularda haksız rekabeti önlemeye yönelik çalışmalar yapar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE 31 - Yönetim Kurulu, üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve gündeminde bulunan maddeleri görüşüp çoğunlukla karara bağlar. Yönetim Kurulu toplantılarına, aksine karar verilmedikçe, kurul üyelerinden başka kimse katılamaz. Geçerli mazereti olmadan üst üste üç toplantıya gelmeyen üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

DİSİPLİN KURULU:

MADDE 32 - Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden kurulur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla dernek üyeleri arasından seçilir. Asıl ve yedek üyelerden birer tanesi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir. Disiplin Kuruluna seçilmek için üyelerin 40 yaşını doldurmuş ve en az 5 yıldır Gümrük Müsteşarlığı’nca verilmiş izin belgesi sahibi olmaları gerekir.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ:

MADDE 33 - Disiplin Kurulu, bu tüzükte kayıtlı amaçlara uymayan, üyelik görevlerini yerine getirmeyen, mesleğin onur ve itibarını zedeleyici şekilde icraatta bulunanlar hakkında tüzükte belirtilen cezaları vermekle yükümlüdür.

DİSİPLİN KURULU KARARLARI:

MADDE 34 - Disiplin Kurulu, kendi arasında, gümrük müşavirlerinden bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulunca kendilerine bildirilen konular hakkında en geç onbeş gün içinde ve çoğunlukla karar verir. Bu kararlar toplantı sırasında karar defterine yazılır ve Kurul üyeleri tarafından imzalanır.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

MADDE 35 - Denetleme Kurulu Gümrük Müşaviri Dernek üyeleri arasında, üç asıl ve üç yedek üyeden kurulur. Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Denetleme Kurulunun başlıca görevleri şunlardır.

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerlerine getirilip getirilmediğini araştırmak.
b) Dernek işlerinin mevzuat ve Tüzük esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek.
c) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde, altı ayı geçmeyen sürelerde kontrol etmek.
d) Derneğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek.
e) Lüzumunda Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu, her türlü defter, kayıt ve dosyalarını Denetleme Kurulu üyelerine göstermek zorundadır.

DANIŞMA KURULU:

MADDE 36 - Danışma Kurulu, Gümrük Müşavirliği mesleğinde en az onbeş yılını doldurmuş Dernek üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen en az üç asil ve üç yedek, en fazla altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Üyelerin 1 asil ve 1 yedek üyesi Gümrük Müşaviri Yardımcıları arasından seçilir.
Geçmiş yıllarda Dernek Başkanlığı yapmış olanlar ve mevcut Dernek Başkanı bu kurulun doğal üyesidir.

KURUL VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE 37 - Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Dernek Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri ve kanuni ikametgahları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına yazı ile bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

GELİRİN KAYDI:

MADDE 38 - Derneğin bütün geliri; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış, Sayman ve Veznedar tarafından imzalanmış makbuzlar karşılığında, günü gününe vezneye teslim ve irad kaydolunur. Bu makbuzlar dip koçanlıdır. Cilt ve varak numaraları ihtiva eder. Mühürlü olarak kullanılması gerekir.

GİDERLERİN KAYDI:

MADDE 39 - Derneğin bütün giderleri, hukuki kıymeti haiz olan fatura, makbuz ve benzeri belgeler karşılığında yapılır. Müsbit evrakı bulunmayan giderler kabul olunmaz.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 40 - Derneğin gelirleri şunlardır.

a) Giriş aidatı,
b) Üye aidatı,
c) Yardım ve bağışlar,
d) Düzenlenecek balo ve eğlence gelirleri,
e) Mesleki basılı evrak ve yayınların satış bedelleri,
f) Sair gelirler.

GİRİŞ ÜYE AİDATI MİKTARLARI:

MADDE 41 - Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının kayıt ücreti ile yıllık aidatları her mali yıl Genel Kurulca tespit ve ilan edilir.

DERNEĞİN GİDERLERİ:

MADDE 42 - Derneğin giderleri şunlardır.

a) Derneğin normal faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli giderler,
b) Personel giderleri,
c) Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının çalışma mekanlarının iyileştirilmesi için yapılacak giderler,
d) Çeşitli giderler,
e) Yardımlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN İŞLEMLERİ VE CEZALARI
DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER:

MADDE 43 - Gümrük Müşavirliğinin veya Gümrük Müşavir Yardımcılığının onur ve itibarına veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan davranışları bulunanlara mesleki çalışmalarda görevini kötüye kullanan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar ile genel kurul kararlarına ve tüzük hükümlerine uymayanlar, asılsız iddia ve isnatlarda bulunarak Derneğin manevi şahsiyetini sarsan ve küçük düşürenler hakkında bu tüzükte yazılı disiplin cezaları uygulanır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Yönetmelikte yer alan cezaların uygulanmış olması, bu Bölümde yer alan cezaların uygulanmasını engellemez.

DİSİPLİN CEZALARI:

MADDE 44 - Dernek tarafından uygulanacak disiplin cezaları şunlardır.

a) Dikkati çekme.
b) Kınama.
c) Teşhir.

DİSİPLİN CEZALARININ MAHİYETİ:

MADDE 45 - Disiplin cezalarının mahiyetleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Dikkati Çekme: Gümrük Müşavirinin veya Gümrük Müşavir Yardımcısının, mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin, Dernek Başkanı tarafından Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşaviri Yardımcısına yazılı olarak bildirilmesidir. b) Kınama: Kanun, kural ve nizamlara aykırı davranılması meslek onur ve itibarını veya düzen ve geleneklerine uymayan davranışlarda bulunulması, dernek üyeleri aleyhine asılsız ve haksız isnatlarda veya müşterilerine karşı hukuk dışı davranışlarda bulunması gibi durumlarda verilen cezadır.
c) Teşhir: a ve b bentlerindeki suçların tekerrürü veveya 47. maddedeki suçların vuku bulması halinde Yönetim Kurulunun teklifi ile yazılı olarak üyelere tüm Derneklere, Başmüdürlüklere ve duyuru panolarına asılarak yapılmasıdır.
Cezalar üyenin gizli sicil dosyasına işlenir.

SAVUNMA HAKKI:

MADDE 46 - Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısına isnat olunan suç, yazılı olarak bildirilir. Savunma, yazılı veya zapta geçirmek suretiyle yapılır. Savunmanın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılması gereklidir. Ancak, Disiplin Kurulu lüzum görürse bir ay ek süre verebilir.

CEZAYI GEREKTİREN DİĞER HALLERİN MÜSTEŞARLIĞA BİLDİRİLMESİ:

MADDE 47 - Disiplin Kurulu, yukarıdaki cezalardan ayrı olarak “başkalarına ait evrakı almak; evrakta tahrifat; suistimal gibi” kanunlara aykırı bir fiil ve suç işlenmesi halinde bunu yapan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısını gereği için T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına bildirir.

KOVUŞTURMA YETKİSİ:

MADDE 48 - Disiplin cezalarını gerektiren hallerde kovuşturma yetkisi, Disiplin Kuruluna aittir. Disiplin Kurulu üyeleri, kendi haklarındaki kovuşturmalarla ilgili görüşmelere katılamazlar. Bu halde üye sayısı yedek üyelerle tamamlanır.

KOVUŞTURMANIN AÇILMASI:

MADDE 49 - Disiplin kovuşturması, şikayet veya ihbarlarla ilgili evrakın Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna havale edilmesiyle başlar. Bu evrak, en geç bir ay içinde Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. Disiplin Kurulu en kısa zamanda toplanarak incelemeye başlar ve karara bağlar.

İTİRAZLAR:

MADDE 50 - Disiplin Kurulu kararlarına karşı ilk olağan Genel Kurul toplantısında gündeme alınmak üzere itiraz edilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

FESİH:

MADDE 51 - Dernek üyeleri tarafından derneğin feshine karar verilemez. Ancak, dernek üye sayısı, Kanunun belirlediği üye sayısının altına düşmesi halinde, dernek fesholunmuş sayılır. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde Gümrük Müsteşarlığına ve en büyük Mülki İdare Amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin feshine karar verilmesi halinde, malvarlığının intikal edeceği yeri Genel Kurul tayin eder.
 
YÜRÜRLÜK:

MADDE 52 - İşbu Tüzük 1615 sayılı Gümrük Kanununu yürürlükten kaldıran 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve bu Kanuna bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri için geçerli olmak üzere T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca tasdik edilmiş 25.09.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_1666_1487841487_4.pdf