BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 11. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Değerli Üyelerimiz,

 

Derneğimizin Seçimli 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Mart 2017 Cumartesi günü saat 11:00’de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Çok Amaçlı Toplantı Salonunda aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde çoğunluk aranarak yapılacaktır.

 

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 18 Mart 2017 Cumartesi günü aynı gündem maddeleri dahilinde, aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gazete ilanı 24 Mart 2017 Cuma günü Kent Gazetesinde yayımlanmıştır.

Dernek tüzüğümüzün 18. Maddesi hükmü gereğince Olağan Genel Kurul toplantımızı sayın üyelerimize önemle duyurur, Genel Kurulun mesleğimize, üyelerimize ve derneğimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

 


GÜNDEM:
1. Yoklama,
2. ATATÜRK, Şehitlerimiz ve Meslektaşlarımızdan ebediyete intikal edenler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Dernek Başkanının açılış konuşması,
4. Başkanlık Divanı’nın teşekkülü ile Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
5. Yönetim Kurulunun 2015–2016 yıllarına ait Faaliyet Raporunun sunumu ve müzakeresi,
6. 2015–2016 yılı Dernek Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi ile 2015–2016 yılı Dernek İktisadi İşletmesi Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
7. 2015–2016 yılı Dernek ve İktisadi İşletme Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
8. Yönetim Kurulunun ibrası,
9. Denetleme Kurulunun ibrası,
10. 2017 ve 2018 yılları Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kuruluna aktarma yetkisinin verilmesi,
11. Derneğin amacı ve faaliyetleri için taşınır ve taşınmaz mal kiralanması ve satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının giriş ve yıllık aidatlarının tespiti ve aidat ödemeleri konusunun görüşülmesi,
13. Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifelerinin hazırlanarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14. Seçime katılan grupların temsilcilerinin Genel Kurula hitabı,
15. Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi, (seçim listeleri kurullara göre ayrı listeler halinde tanzim edilecek ve tek zarf içinde oy kullanılacaktır.)
16. Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

 

 

 


GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI

Gümrük Müşavirleri olarak…

• Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.
• Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir.
• İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.
• Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.
• Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.
• Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.
• Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummayız.
• İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.
• Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önler ve denetleriz.
• Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız.
Çalışanlarımızın, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla hediye vermelerine müsaade etmeyiz.
• Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.
• İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.
• Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.
• Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.
• Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı artırıcı çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.
• Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.
• Mesleki saygınlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınırız.
• Meslek Etik Kurulunun vereceği kararlara saygı duyarız.
• Meslek unvanımız dışında geçmiş unvanımızı kullanmayacağımızı beyan ve kabul ederiz.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ YÖNETİM İLKELERİ

TEMEL İLKELERİMİZ


DEĞERLERİMİZ

 

Misyonumuz varlık sebebimizi en yalın biçimiyle anlatırken vizyonumuz toplumsal düzeydeki hedefimizi belirliyor. Bu hedefin bir amaç değil bir yolculuk olduğunun bilincindeyiz. Değerlerimiz, hedefimize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sınırlarımızı çizen rehberimizdir.

 

Değerlerimiz ise gümrük müşavirliği mesleğinin ve idari kültürünün temel taşı olarak işlerimizi yönetim biçimimize yansır.

İşlerimizi, mesleğimizin bir çözüm üretme mesleği olduğunun ve bunun getirdiği sorumluluklarının bilinciyle yürütürüz. Bu çözümler yoluyla dış ticaretin önünü açar, ülke kalkınmasında önemli bir rol üstleniriz.

Bu sorumlulukları sadece hizmet verdiğimiz mükelleflere karşı değil, ithalat ve ihracat işlemlerinde haklarını temsil ettiğimiz kamuya ve çevresel boyutuyla ülkemizin ve dünyanın geleceğine karşı da hissederiz.

Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile tarafsızlık ilkeleri mesleğimizi tanımlayan en önemli değerler arasındadır.

Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri mesleğimizin tüm kararlar mekanizmalarının özünü oluşturur.

Gümrük Müşavirliği işimizle ilgili olarak; ayıplı, bozuk, çürük, özürlü, kusurlu, defolu, eksik, fazla, hileli, çalıntı, mal, eşya, ürün ve araçların ithal, ihraç, transit gibi dış ticaret işlemlerine aracılık etmekten uzak kalmak ve bu gibi hususlarda örnek davranışlar sergilemek prensibimizdir.

Müşteri, paydaş, meslektaş ve çalışanlarımıza açık ve dürüst davranırız. Mesleğimizin iştigal konusuyla alakalı olarak; iş takiplerinde nüfuz kullanmayı gerçeğe aykırı şikâyet, ihbar, beyan ve vaatte bulunmayı bilgi vermeyi menfaat amaçlı; fiyat düşürmeyi müşteri ve personel transfer etmeyi etik dışı görür ve bu gibi davranışlardan uzak kalmayı derneğimizin temel amacı olarak bilir ve uygularız.

Dolaylı temsil ettiğimiz müşterilerimizin ticari, özel, sır ve bilgilerinin korunmasında, sorumluluk ve duyarlılık gösteririz.

Bilgilerimizi iş dünyası ile açıklıkla paylaşırız. Bu bilgilerin doğruyu yansıtmasına özel bir özen gösteririz. Aktardığımız bilginin arkasında dururuz ve iş dünyasını doğru yönlendiririz.

Ülkemiz ekonomisinin ve dış ticaretimizin geliştirilmesi amacıyla; dünya ekonomisini ve dış ticaretini güncel olarak yakından takip etmek, dernek üye müşteri ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirip yönlendirmek, dış ticaret ve gümrükle ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile bu konularda eğitim veren okullarımıza mesleki alanlarda danışmanlık yaparak katkıda bulunmayı amaç ediniriz.

Sürekli gelişim ve ilerlemeye inanır, kendimizi ve bilgimizi sürekli yeniler güncel tutarız. Bu bilgileri temsil ettiğimiz iş dünyası ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile sürekli paylaşır işlerimizi, rehberlik sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek bilinci ile yönetiriz. İş etiğinin, gayrı kanuni veya ahlak dışı yollara sapmamanın çok ötesinde, sadece güncel paydaş haklarına saygıyı değil, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde duyarlı ve etkin bir doğal kaynak kullanımı ile gelecekteki paydaşların da haklarına saygıyı kapsayan geniş bir tanımı olduğuna inanıyoruz.

Gümrük Müşavirleri Dernekleri üyeleri, sorumlu iş modelinin özünü teşkil eden gümrük müşavirliği temel etik ilkelerine olan inançlarını beyan eder ve bu ilkelere uymaktaki gönüllülüklerini idari yapıları ve şirket politikalarına yansıtır; iş etiğinin bir kurum kültürü haline gelmesi için azami özeni gösterirler.

ETİK KURALLARIMIZ

 

Etik kurallarımız, gümrük müşavirliği ofislerinin yönetim organlarının çalışma prensipleri ile paydaş ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.

 

Gümrük Müşavirleri Derneği ilgili yasaya uygun olarak kurulmuş ve bu özelliği ile bir meslek örgütü kimliği taşıyan tüzel bir kişiliktir. Bu kurallar derneğimiz üyesi tüm meslektaşlarımız için meslek standartlarını belirleyen temel etik ilkeler niteliğindedir.

BİRBİRİMİZE GÜVEN VE SAYGI

Gümrük müşavirleri adil rekabet ilkelerine sadakatle bağlıdır ve mesleğin gelişimi için ortak çalışmalar yapmak üzere gönüllülük esası, dernek çatısı altında çalışır.

Dernek yönetim organları, komiteleri ve çalışma gruplarındaki çalışmalarımızı karşılıklı güven ve farklı görüşlere saygı ile yürütürüz. Karar ve önerilerimiz uyumlu bir çalışma sonucunda ulaşılmış ortak aklı yansıtır. Tüm iletişimlerimizde birbirimize saygı ile hareket ederiz, birbirimizin işine, fikrine ve zamanına kıymet veririz.

İletişimim sorumluluğumuzu zamanında, açık ve doğrulukla yerine getiririz. Açık ve doğru geri bildirimleri iyi karşılar, saygı gösterir ve dürüstçe yanıtlarız.

BAŞKALARINA SAYGI, KESİN DÜRÜSTLÜK VE AÇIKLIK

 

Tüm dış paydaşlarımıza karşı açık ve dürüst davranırız. Yaş, cinsiyet, dil, ırk, inanç, siyasi düşünce ayrımcılığı yapmayız. Çeşitliliği ve çoğulculuğu benimseriz. Düşünce özgürlüğüne inanırız ve destekleriz.

 

Tüm ticari ilişkilerimizde ve şirket yönetiminde bu çeşitliliği ve çoğulculuğu sağlamaya çaba gösterir, hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşların ve toplumsal çevrelerin faydasını gözetir biçimde hareket ederiz.

Tüm faaliyetlerimizde şeffaflığı, adilliği, sorumluluğu ve hesap verebilirliği temel ilkeler olarak benimseriz.

HUKUKA SAYGI VE YASALARA UYUMLULUK

 

Başta insan hakları olmak üzere evrensel beyannameleri kendimize rehber edinir ve tüm faaliyetlerimizde yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. İş kararlarını oluştururken ilgili tüm yasal düzenlemeleri göz önüne alarak ve gerektiğinde konu hakkında uzmanlara danışarak karar veririz.

 

Tüm kurum faaliyetlerimizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

Tabi bulunduğumuz kanunlar çerçevesinde, tüm kayıtlarımızı ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak tutar, arşivler ve açıkça paylaşırız. İlgili işlemi veya olayın gerçeğini doğru şekilde yansıtacak iş kayıtları oluştururuz. Yalnızca imzalama yetkimiz olan ve doğru ve gerçeğe uygun olduğuna inandığımız dokümanları imzalarız.

TOPLUMSAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK

 

Tüm faaliyetlerimizde toplum faydasını gözeterek hareket ederiz.

 

Seçtiğimiz hayır işlerine, sosyal gruplara katılmaları için başkalarına baskı yapmayız. Derneğin, yöneticisi ya da destekçisi olduğumuz bir hayır işi veya başka bir organizasyona ilişkin karar toplantısına, katılmayız. Konu ile ilgili bilgi ve değerlendirmemizi ilgili karar organına sunar, karar mekanizmalarının tarafsız çalışma ortamını etkilemekten kaçınırız.

ÇEVREYE DUYARLILIK

 

Faaliyetlerimiz ile ilgili olsun veya olmasın doğanın ve kültürel dokunun zarar görmemesine özen gösterir ve koruruz. Sürdürülebilirlik politikalarını tüm idare ve üretim süreçlerimizde etkin bir biçimde uygular, çevreye zarar vermeyen önleyici yaklaşımları destekleriz. Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için çaba gösterir ve bu yöndeki çabalara destek veririz.

ÜST SEVIYEDE SAHİPLENME VE ÖRNEK DAVRANIŞLAR SERGİLEME

 

 

Tüm faaliyetlerimizde, misyonumuzu, temel değerlerimizi ve etik kurallarımızı rehber edinerek etik ve itibar yönetimini, içinde bulunduğumuz topluma olumlu örnek oluşturabilecek seviyede sahiplenir ve sergileriz.

 

Bu anlayışımızı ve kimliğimizi olumsuz etkileyecek fiil ve davranışlardan dikkatle kaçınırız.

GİZLİLİĞE SAYGI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ KORUMA

 

Paydaşlarımıza ve bizimle iletişime geçen özel ve tüzel şahıslara karşı, kendi gizlilik tercihlerine ilişkin seçenekler sunar ve bu tercihlerine saygı gösteririz. Bu seçenekleri “Gizlilik bildirimi” başlığı ile tüm internet sitelerimizde şeffaflıkla paylaşırız.

 

Mevcut ve eski çalışanlarımızın, yönetim organları çalışanlarımızın ve müşterilerimizin, faaliyetlerimizi sürdürmek için işbirliği veya çalışma yaptığımız diğer bireylerin kişisel ve özel bilgilerini koruruz.

Kişisel bilgileri yalnızca meşru dernek amaçları için kullanırız.

VARLIKLARIMIZIN AKILCI ŞEKİLDE KULLANIMI

 

Zaman da dâhil olmak üzere tüm şirket varlıklarını planlı ve etkin biçimde kullanmaya özen gösteririz. Şirket varlıklarını sadece şirket faaliyetleri için kullanırız.

 

Şirket varlık, sistem ve iletişim araçlarını başkalarının saldırgan bulabileceği içeriği oluşturmak, depolamak veya yaymak için kullanmayız. Virüs bulaştırma veya bilgi güvenliğimizi ihlal etme de dâhil olmak üzere kayıp veya zarara neden olabilecek tüm kullanımlardan kaçınırız.

ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN KAÇINMA

 

Tüm faaliyetlerimizde ve katılımlarımızda öncelikle mesleğimizin çıkarına ve itibarının korunmasına en uygun kararları alarak çalışır ve katkıda bulunuruz.

 

Potansiyel bir çıkar çatışması olarak algılanabilecek her durumu Dernek Yönetim Kurulu ile paylaşırız. Kendimizin veya aile bireylerimizin çıkarlarının dernek ile çatışma ihtimali olan durumları bilinçli ve özenli bir şekilde önlemeye çalışırız.

Asıl veya yedek olarak dernek organlarında yer alan üyeler derneğin kendisi için veya dernek adına faaliyetlerden gelir elde edici çalışmalarda bulunamazlar.

Dernek üyeleri, derneğe veya dernek organlarına üyeliklerini, gümrük müşavirliği alanında kendi işlerinin tanıtılması, pazarlanması veya satışında bir araç veya destekleyici unsur olarak kullanamazlar.

TEMSİL AKTİVİTELERİ, HEDİYE, RÜŞVET

 

Temsil aktivitelerini (kutlama, ziyafet, ağırlama) yalnızca yasalara, tüzüğümüzde yer alan faaliyetlerimize ve etik kurallarımıza uygun olduğunda sunar veya kabul ederiz.

 

Herhangi bir işi almak veya bir iş kararını etkilemek için hiçbir yerde hiçbir şekilde hediye, rüşvet veya komisyon teklif etmeyiz veya vermeyiz.

ÇEVREMİZLE VE MEDYAYLA DÜRÜST İLİŞKİ VE İLETİŞİM

 

Derneğimizin sitesinden üyelerimiz ve kamuoyu ile mesleki faaliyetlerimizi paylaşır, yerel ve ulusal medya ile bu konuda işbirliği yaparız.

 

İş ve sosyal çevremizde mesleğimizin etik değerlerini tanıtmaya ve bilinirliğini artırmaya çalışırız.

İş ve sosyal çevremizden veya medyadan gelen tüm talep ve istekleri Dernek Yönetim Kurulu’na ve Genel Sekreterine yönlendiririz. Meslek grubumuzun tamamını etkileyecek demeçler vermekten kaçınır, meslek itibarımızı en önemli değerlerimiz arasında kabul eder ve koruruz.

Derneğimiz nam ve hesabına kamuya yapılan tüm açıklamaların tam, doğru, anlaşılabilir ve zamanında olmasına; dikkat ederiz.

Tüm iletişimlerimizde üçüncü şahıs ve kurumların kişilik ve ticari haklarını ihlal etmemeye özen gösteririz.

Kendi kurum ve işlerimizde, organizasyonlarımızda, internet üzerinden kullanıcı forumları, bloglar, sohbet odaları dâhil herhangi bir kişisel iletişimimizde veya sosyal medyada veya medyaya açıklama ve röportajlarda veya makale, görüş benzeri yazı ve yayımlarda dernek Yönetim Kurulundan o konuda özel bir görev, iletişim veya paylaşım yetkisi verilmedikçe dernek adına konuşuyormuş veya dernek nam ve hesabına hareket ediyormuş izlenimi vermeyiz.

Kişisel sosyal ve politik görüşlerimizin ve faaliyetlerimizin meslek grubumuzun tamamına aitmiş gibi algılanmasına veya görünmesine engel olacak biçimde davranırız.

DERNEĞİMİZİN İLKELERİ


• ETİK DEĞERLERE VE İŞ AHLAKINA SAHİP ÇIKMAK
• ŞEFFAFLIK
• HESAP VEREBİLİRLİK
• HESAP SORABİLİRLİK
• SORUMLULUK
• ETKİNLİK
• UZLAŞMA ARAYIŞI
• EŞİTLİK
• KATILIMCI DEMOKRASİ
• HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
• STRATEJİK VİZYON

 

MİSYONUMUZ

• Gümrük Müşavirliği İle İlgili Faaliyetlerin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak
• Müşavirlik Yönetimi Alanında Mesleki Formasyon İle Profesyonelliği Geliştirmek
• Gümrük Müşavirliği Mesleğinin ve Hizmetlerinin Ülkemizin Stratejik Konumuna Sahip Gümrük İdarelerimiz İçin Ne Kadar Önemi Olduğunu Vurgulamak
• Ülkemizin Kısa ve Uzun Vadeli Yararları Doğrultusunda Önemine Değinmek, Bu Alanda da Bir Standardizasyon ve Sertifikasyon Oluşturarak Yüksek Güven, Verimlilik ve Kalite Düzeyini Yakalamak
• Gümrük Müşavirliği Mesleğini Olması Gereken Saygınlığa Kavuşturmak

 

 

VİZYONUMUZ

 

Gümrük Müşavirliği, Gümrük Hizmetleri ve Düzenlemeleri Konusunda İlk Danışılacak Kurum Olmaktır.

2015 YILI GENEL KURULU VE SEÇİM SONUÇLARI

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 10. OLAĞAN GENEL KURULU
07 MART 2015

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 10. Olağan Genel Kurulu 07.03.2015 Cumartesi günü saat 11.00’de Uludağ İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonunda kayıtlı Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının katılımıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözlemcisi ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Ayhan YAZICI’nın gözleminde yapılmıştır.

Gündemin 1. maddesine göre yoklamalar yapılmış ve kayıtlı 132 Gümrük Müşavirinden 77 üyenin, 359 Gümrük Müşavir Yardımcısından 122 üyenin katıldığı görülmüştür.

Gündemin 2. maddesine göre; Atatürk, Şehitlerimiz ve Meslektaşlarımızdan ebediyete intikal edenler için saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı okunmuştur.

Gündemin 3. maddesine göre; Dernek Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ açılış konuşması yapmıştır. Orhan KATTAŞ konuşmasında katılım sağlayan Bölge Müdürüne, İzmir ve Mersin Dernek Başkanına, İstanbul ve İzmir Dernek Başkan Vekillerine, Ankara Dernek Yönetim Kurulu Üyesine, Mersin Dernek eski Başkanına, misafirlere ve tüm meslektaşlara katılımlarından dolayı teşekkür etmiştir. 2013–2015 dönemi içerisinde Dernek olarak ve İcra Kurulu olarak yapılan çalışmalardan bahsetmiştir. İcra kurulunda görev alan başkan ve üyelere, derneklerin yönetim kurulu üyelerine, kurullarda görev alan tüm meslektaşlara, mesleğe ve derneğimize katkı sağlayan tüm meslektaşlarımıza, dernek personellerine, mesleğimize desteğini esirgemeyen Bölge Müdürlerine ve şahsında tüm gümrük personeline, teşekkür etmiş ve 10. Olağan Genel Kurulun mesleğimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını dilemiştir.

Gündemin 4. maddesine göre; Başkanlık Divanı, Başkan ve üyelerinin seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi konusuna geçilmiştir. Divan Kurulunun oluşturulması için Olağan Genel Kuruluna önerge sunulmuştur. Divan Başkanlığı’na Sayın S. Ahmet NEVRUZ, Katip Üyeliğe Sayın Mücahit ARUN ve Sayın Özcan YENER’in getirilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Divan oluşturulduktan sonra Divan Başkanı tarafından Genel Kurula katılan İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı ve aynı zamanda İcra Kurulu dönem Başkanı Sayın Taşkın DALAY’a, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Vekili Mümin GÜNLER’e, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Hüseyin SARIDAĞ’a, Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Burak SİNCAN’a konuşma yapmaları için söz vermiştir. Konuşmaların devamında Divan Başkanlığına sunulan gündemin 6. maddesi ve 11. maddesi ile ilgili önergelerden bahsedilmiştir. Önergelerin konuları ile ilgili maddelerde görüşülmesine karar verilmiş ve gündeme devam edilmiştir.

Gündemin 5. maddesine göre; Yönetim Kurulunun 2013–2014 yıllarına ait Faaliyet Raporunun sunumu Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlhan BULUT tarafından başlıklar halinde ve slayt eşliğinde okunmuştur. Söz konusu faaliyetler genel kurula katılan üyelere kitapçık halinde dağıtıldığından kısa bir sunum olarak gerçekleşmiştir. Divan Başkanı tarafından Genel Kurula görüşleri olup/olmadığı sorulmuştur. Görüş bildiren olmadığından müzakere gerçekleşmiştir.

Gündemin 6. maddesine göre; 2013–2014 yılı Dernek Mali Raporlarının ve 2013–2014 yılı Dernek İktisadi İşletmesinin Mali Raporlarının sunumu Yön. Kur. Başkan Vekili Turgay ŞAHİN tarafından slayt eşliğinde okunmuştur. Gündemin 6. maddesi ile ilgili Divan Başkanlığına sunulan önergeye istinaden Veri Giriş Salonu ile ilgili 5 maddeden oluşan sorulara cevap verilmek üzere Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ’a söz hakkı verilmiştir. Veri Giriş Salonu personeli, maaşı, SGK’sı, vergileri, söz konusu alanın işletilmesi, vergi levhası konularına cevap vermiştir. Ayrıca İktisadi İşletmesinin kuruluş ve gelişim süreci anlatılmıştır. İhraç görüldü sahasının ve Veri Giriş Salonunun işletilmesinin ne şekilde gerçekleştiği konularında bilgi vermiştir. Devamında Divan Başkanı tarafından Genel Kurula görüş olup/olmadığı sorulmuş, görüş bildiren olmadığından müzakere gerçekleşmiştir.

Gündemin 7. maddesine göre; 2013–2014 yılı Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Ali TOKUÇ tarafından Derneğin ve İktisadi İşletmenin ayrı ayrı olmak üzere slayt eşliğinde sunulmuştur. Divan Başkanı tarafından Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Ali TOKUÇ beye teşekkür edilmiş ve müzakereye geçilmiştir. Gelirlerin Giderlerden fazla olduğu, 2013–2014 yılları harcama ve satın almalarının yasalara uygun ve yasal süreleri içerisinde yapıldığı gözlemlenmiştir.

Gündemin 8. maddesine göre; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası için Divan Başkanı tarafından oylama yapılmış, Yönetim ve Denetleme Kurulları ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.

Gündemin 9. maddesine göre; 2015 ve 2016 yılları Muhammen Bütçesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Serdar SEVGİ tarafından slayt eşliğinde okunmuştur. Kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kuruluna aktarma yetkisi verilmek üzere Divan Başkanı tarafından oylama yapılmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 10. maddesine göre; Derneğin amacı ve faaliyetleri için taşınır ve taşınmaz mal kiralanması ve satın alınması veya satılması konusu değerlendirilmiş ve Dernek Merkezi için yer alınması ve yer alma sürecinde yine üyelere danışılması istenmiştir. Yönetim Kuruluna yetki verilmek üzere oylama yapılmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 11. maddesine göre; Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi için Divan Başkanlığı’na önerge sunulmuş ve aşağıda açıklaması yapılmış olan miktarların uygulanmaya devam etmesi talep edilmiştir. Divan Başkanı tarafından genel kurula konu ile ilgili görüş olup/olmadığı sorulmuş ve çalışmayan Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarından SGK işten çıkış veya mesleki faaliyeti terk evrakı sunanlardan dernek aidatı alınmaması, yeniden işe girişlerinde ise aidat alınmaya devam edilmesi hususunun oylanmasını ve yönetim kurulu kararına gerek olmaksızın söz konusu borçların silinmesi talebi ile ilgili ayrı bir önerge sunulmuştur. Konu ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KATTAŞ söz almış ve çalışmayan üyeler için Yönetim Kurulu kararı ile zaten uygulamanın mevcut olduğu bilgisi verilmiştir. Divan Başkanı iki önerge ile ilgili oylama yapmış ve önergeler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gümrük Müşaviri Giriş Aidatı 1.250,00.-TL
Gümrük Müşaviri Yıllık Aidatı 600,00.-TL
Gümrük Müşavir Yardımcısı Giriş Aidatı 250,00.-TL
Gümrük Müşavir Yardımcısı Yıllık Aidatı 240,00.-TL
 

Gündemin 12. maddesine göre; Asgari Gümrük Müşavirlik ücretlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusu değerlendirilmiş ve Divan Başkanı tarafından çalışmaların aynı şekilde derneklerin ortak çalışması olarak İcra Kurulu tarafından devam etmesine müteakip oylama yapılmış ve oy birliği ile Yönetim Kuruluna Asgari Gümrük Müşavirlik ücretlerinin tespit edilmesi yetkisi verilmiştir.

Gündemin 13. maddesine göre; seçime katılan grup temsilcilerinin Genel Kurulu hitabına geçilmiş ve Divan Başkanı tarafından öncelikle Başkan Adayı Hidayet SEVİNÇ’e ve devamında Başkan Adayı Orhan KATTAŞ’a söz hakkı verilmiştir.

 

Başkan Adayı Hidayet SEVİNÇ, yönetime seçilmesi durumunda derneğimiz ve mesleğimiz için yapmak istediklerini sayarak bu hedefe ulaşmak için çalışacaklarını belirtmiştir. Ayrıca Oda yasası kanununda aktif çalışacaklarını, sosyal programlara ağırlık vereceklerini, mesleki itibar ve imaj çalışmaları yapacaklarını, lokal açacaklarını belirtmiştir. Bursa Gümrük Müdürlüğü veri giriş salonunun iyileştirilmesi çalışmaları yapacaklarını belirterek yetki istemiştir.

 

 

Başkan Adayı Orhan KATTAŞ, mesleğe katkı için yapılan çalışmaları bir kez daha genel kurula takdim etmiştir. İktisadi İşletmenin devamı için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtmiştir. Sosyal faaliyetlerin ve eğitim kurslarının devam edeceğini, tüm mevzuat çalışmalarına dahil olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söylemiştir. Dönemlerinde staj sürelerinin kısaltılmasında etkili çalışmalar yaptıklarını ve sonuca ulaştıklarını belirtmiştir. Derneğe yer alınmasının öncelikli hedef olduğunu dernek gelirlerinin bu amaca yönelik değerlendirildiğini, bu anlamda gereğinden fazla sosyal etkinlik düzenleyemediklerini belirtmiştir. Birlik ve beraberlik içerisinde yönetime yeniden talip olduklarını belirterek yetki istemiş ve temennilerde bulunmuştur.

 

 

Gündemin 14. maddesine göre; yeni Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurulu üyelerinin asıl ve yedek üyelerinin seçimi ile ilgili Divan Başkanlığı'na Sandık Kurulu için önerge sunulmuş ve Gümrük Müşaviri Sandık Kurulunun Mehmet KILIÇKESMEZ, İsmet GÖĞERÇİN, İrfan AYAN tarafından, Gümrük Müşavir Yardımcısı Sandık Kurulunun Burak GÜLTEKİN, Ayhan AŞIK, Semih Şevki SEVGİ ile oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Divan Başkanı 2 Başkan Adayı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Adaylarını takdim etmiştir. Sandık Kurulu tarafından oy kullanımı için gerekli hazırlıklar yapılmış ve üyelerin Hazirun cetvelindeki isimlerinin karşılarına imza atmalarına müteakip oy kullanma işlemleri tamamlanmıştır. Oy kullanımı saat 15:00’de sona ermiştir.

 

 

Sandık Kurulu tarafından oyların sayımı yapılmış ve Sandık Kurulu tutanağına göre Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 10. Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçimlerin, Tüzüğümüz gereği gizli oy, açık sayım ile Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının ayrı ayrı sandıklarda oy kullandıkları, her iki sandığın divan kurulu önünde açılıp sayılması sonucunda, Hazirun listesine göre Genel Kurulda 84 Gümrük Müşavirinin oy kullandığı, açılan zarf sayısının 84 olduğu ve geçersiz oy olmadığı, 84 oyun geçerli olduğu ve geçerli olan oyların 63’ünün Beyaz Liste “Orhan KATTAŞ” adına olduğu, 21’inin Mavi Liste “Hidayet SEVİNÇ” adına olduğu, yine Hazirun listesine göre Genel Kurulda 142 Gümrük Müşavir Yardımcısının oy kullandığı, açılan zarf sayısının 142 olduğu ve 1 oyun geçersiz olduğu, 141 oyun geçerli olduğu ve geçerli olan oyların 91’inin Beyaz Liste “Rasim ŞENGÜL” adına olduğu, 50’sinin Mavi Liste “Sancar ÇELİKÖZ” adına olduğu, böylece seçimlerin Beyaz listelerde önerilen isimler tarafından kazanıldığı tespit edilmiştir.

 

Önerilen listeye göre Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurulları Asil Üyeleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

Orhan KATTAŞ, Ömer ÖZDEMİR, Turgay ŞAHİN, Şiri DİLİK, Serdar SEVGİ, Evenur SARIBAŞLI, Ali SÖYLER, Özgür KÖSE, Osman KILIÇKIRAN, Polat ÜNLÜ, Rasim ŞENGÜL

Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri

Zeki BİÇEN, Murat GÜNYÜZ, Nurettin USLU, Ahmet HIZ, K. Fahrettin İPEKÇİOĞLU

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri

Mehmet Ali TOKUÇ, Fatih GANİOĞLU, Selahattin ÖZGENÇ

Danışma Kurulu Asıl Üyeleri

S. Ahmet NEVRUZ, Altan ERTEKİN, Mehmet KAYMAKÇI, Mustafa GÜMÜŞ, Coşkun YILDIRIM

Yeni yönetimde görev alanlara başarılar dilenmiştir. Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurullarının bütün organlarını gösteren açıklamalı tablo ve Sandık Kurulunun imzalı tutanağı ekte sunulmuştur.

 

Gündemin 15. maddesine göre; Dilek ve Temenniler kısmına geçilmiş ve 10. dönem Yönetim Kurulu Başkan adayı Sayın Orhan KATTAŞ kısa bir konuşma yaparak 10. Olağan Genel Kurulunun Bursa Gümrük Müşavirlerine yaraşır medeni bir şekilde geçmesinden dolayı şahsı ve Yönetim Kurulu adına Genel Kurula katılan herkese güvenlerinden dolayı teşekkür etmiş ve çalışmalarının ve hizmetlerinin bu dönemde de artarak devam edeceğini belirtmiştir.

 

Ayrıca; 2013 – 2014 döneminde Yönetim Kurulunda görev almış 2015–2017 döneminde görevde olmayacak olan Sayın İlhan BULUT, Sayın Mustafa KIR ve Sayın Murat İNAY’a görevde bulundukları süre boyunca derneğimizi en iyi şekilde temsil etmelerinden, mesleğin saygınlığı ve gelişimi ile meslektaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek konusundaki katkılarından ve başarılı çalışmalarından dolayı Bursa Gümrük Camiası adına plaket takdim edilmiştir. Başka söz alan olmamıştır.

Divan Başkanı Sayın S. Ahmet NEVRUZ tarafından oturum kapanmıştır.

 

2015 – 2017 DÖNEMİ KURULLAR LİSTESİ

 

YÖNETİM KURULU

 

Yönetim Kurulu (Asıl) Yönetim Kurulu (Yedek)
Orhan KATTAŞ Mücahit ARUN
Ömer ÖZDEMİR Bülent ARSLAN
Turgay ŞAHİN Mustafa ÜRGEN
Şiri DİLİK Engül YAVUZARSLAN
Serdar SEVGİ Olcay ÜLKER
Rasim ŞENGÜL Hatice Ebru ERMUTLU
Evenur SARIBAŞLI Fahrettin TAYFUR
Osman KILIÇKIRAN Mustafa YAŞAR
Polat ÜNLÜ Çetin TOK
Ali Söyler Metin MALİ
Özgür KÖSE Ayhan AŞIK

 

DİSİPLİN KURULU

 

Disiplin Kurulu (Asıl) Disiplin Kurulu (Yedek)
Zeki BİÇEN Neşe YILDIRIM
Murat GÜNYÜZ Burhan Levent GÜNAY
Nurettin USLU Mustafa DEMİRKOL
Ahmet HIZ Ali Osman AVŞAR
K. Fahrettin İPEKÇİOĞLU Canıbey ÇOLAKLAR

 

DENETLEME KURULU

 

Denetleme Kurulu (Asıl) Denetleme Kurulu (Yedek)
Mehmet Ali TOKUÇ Selçuk ŞAHİNOĞULLARI
Fatih GANİOĞLU Özgür KESKİN
Selahattin ÖZGENÇ Oğuz ARABACI

 

DANIŞMA KURULU

 

Danışma Kurulu (Asıl) Danışma Kurulu (Yedek)
S. Ahmet NEVRUZ Ahmet GANİOĞLU
Altan ERTEKİN Erol TAMER
Mehmet KAYMAKÇI Selim Dinçer ÜNVER
Mustafa GÜMÜŞ Zeki ÖZEL
Coşkun YILDIRIM Cengiz ÜNER

 

BAŞKAN
 

 
ORHAN KATTAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
BAŞKAN VEKİLİ
 

 
ÖMER ÖZDEMİR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
BAŞKAN VEKİLİ
 

 
TURGAY ŞAHİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
GENEL SEKRETER
 

 
ŞİRİ DİLİK
 
SAYMAN ÜYE
 

 
SERDAR SEVGİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
VEZNEDAR ÜYE
 

 
RASİM ŞENGÜL
GÜM. MÜŞ. YARD.
 
ÜYE
 

 
EVENUR SARIBAŞLI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
OSMAN KILIÇKIRAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
POLAT ÜNLÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
 
ÜYE
 

 
ALİ SÖYLER
 
 
ÜYE
 

 
ÖZGÜR KÖSE
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ


 
Mücahit Arun
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BÜLENT ARSLAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA ÜRGEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ENGÜL YAVUZARSLAN

 

 
OLCAY ÜLKER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
HATİCE EBRU ERMUTLU İNCE
 

 
FAHRETTİN TAYFUR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA YAŞAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÇETİN TOK
 

 
METİN MALİ
 

 
AYHAN AŞIK
 

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ


 
MURAT GÜNYÜZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ZEKİ BİÇEN
 

 
NURETTİN USLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET HIZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
K.FAHRETTİN İPEKÇİOĞLU
GÜM. MÜŞ. YARD.
 

 

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ


 
NESE YİLDİRİM
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BURHAN LEVENT GÜNAY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA DEMİRKOL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALİ OSMAN AVŞAR
 

 
CANIBEY ÇOLAKLAR
GÜMRÜK MÜŞ. YARD.
 

 

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ

 

 
MEHMET ALİ TOKUÇ
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FATİH GANİOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SELAHATTİN ÖZGENÇ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

 

 
SELÇUK ŞAHİNOĞULLARI
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZGÜR KESKİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
OĞUZ ARABACI
 

DANIŞMA KURULU ASİL ÜYELERİ

 

 
S.AHMET NEVRUZ
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALTAN ERTEKİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MEHMET KAYMAKÇI
 

 
MUSTAFA GÜMÜŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
COŞKUN YILDIRIM
GÜMRÜK MÜŞ. YARD.
 
 

DANIŞMA KURULU YEDEK ÜYELERİ

 

 
AHMET GANİOĞLU
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EROL TAMER
 

 
SELİM DİNÇER ÜNVER
GÜM. MÜŞ. YARD.
 

 
ZEKİ ÖZEL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CENGİZ ÜNER
GÜMRÜK MÜŞ. YARD.
 

2015 - 2017 YILI FAALİYETLERİ

 

10 Mart 2015 tarihinde Yönetim Kurulu 10. Olağan Genel Kurul Sonrası İlk Toplantısını Dernek Merkezinde Gerçekleştirdi;

Yönetim Kurulunun 10 Mart 2015 Salı günü saat 17:30’da Dernek Merkezinde Olağan Genel Kurul sonrası yaptığı 1. toplantısında, Tüzüğümüzün 30. maddesi a) bendi gereği görev taksimi Başkan, iki Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar Kurul üyelerinin seçimi oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Başkan Orhan KATTAŞ
Başkan Vekili Ömer ÖZDEMİR
Başkan Vekili Turgay ŞAHİN
Genel Sekreter Şiri DİLİK
Sayman Serdar SEVGİ
Veznedar Rasim ŞENGÜL
Üye Evenur SARIBAŞLI
Üye Osman KILIÇKIRAN
Üye Polat ÜNLÜ
Üye Ali SÖYLER
Üye Özgür KÖSE

11 Mart 2015 Çarşamba günü İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldık;

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 11.03.2015 tarihinde Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hasan Aksoy Toplantı Salonunda gerçekleştirmiş olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısına Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Veznedar Üyesi Sayın Rasim ŞENGÜL katılmıştır.

 

17 Mart 2015 Salı günü Bölge Müdürü Sayın Hasan EKEN, Bölge Müdür Yardımcıları Sayın Ayhan YAZICI, Sayın İhsan ÖZGÜR ile Bursa Gümrük Müdürü Sayın Haşim MIDIK ve Mudanya Gümrük Müdürü Sayın Abdullah SÜZER’e yeni Yönetim Kurulu olarak ziyaretlerde bulunduk;

10. Olağan Genel Kurul Toplantımız sonucunda oluşan yeni Yönetim Kurulumuz 17.03.2015 tarihinde Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hasan EKEN’e, Bölge Müdür Yardımcıları Sayın Ayhan YAZICI ile Sayın İhsan ÖZGÜR’e, Bursa Gümrük Müdürü Sayın Haşim MIDIK’a ve Mudanya Gümrük Müdürü Sayın Abdullah SÜZER’e ziyaretlerde bulunmuştur.

18 Mart 2015 Çarşamba günü Gemlik Gümrük Müdürü Temel Sıtkı EYPOĞLU’na yeni Yönetim Kurulu olarak ziyarette bulunduk;

Yönetim Kurulu olarak 18.03.2015 tarihinde Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Temel Sıtkı EYÜPOĞLU’na ziyarette bulunduk.

25 Mart 2015 Çarşamba günü TSE Bursa İl Koordinatörü Mustafa KARAMAN’a yeni Yönetim Kurulu olarak ziyarette bulunduk;

25.03.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de T.S.E. Bursa İl Koordinatörü Sayın Mustafa KARAMAN’a ve TSE Araç Projelendirme Müdürü Sayın Hakan KARAÇENGEL’e yeni Yönetim Kurulu olarak ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde sektör ile ilgili fikir alışverişinde bulunulmuş ve ortak yapılabilecek konular değerlendirilmiştir.

 

25 Mart 2015 Çarşamba günü MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Sayın Selçuk TÜRKOĞLU yeni Yönetim Kurulumuza Dernek Merkezinde ziyarette bulundu;

25.03.2015 tarihinde MHP Bursa Milletvekili Aday Adayı Sayın Selçuk TÜRKOĞLU ve ekibi Dernek Merkezimizde yeni Yönetim Kurulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştur.

07 Nisan 2015 Salı günü Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Sayın Mümin KARACAKAYALILAR’a yeni Yönetim Kurulu olarak ziyarette bulunduk;

07.04.2015 tarihinde UİB Genel Sekreteri Sayın Mümin KARACAKAYALILAR'a yeni Yönetim Kurulu olarak ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyarette üyelerimizin UİB’de yaşadıkları sıkıntılar değerlendirilmiş ve giderilebilmesi için görüş birliğine varılmıştır.

08 Nisan 2015 Çarşamba günü Tarım İl Müdürü Sayın Ömer ÇELİK, Kontrol Şube Müdürü Sayın Erdal KUZUCU ve Karantina Müdürü Sayın İhsan DUMAN’a yeni Yönetim Kurulu olarak ziyaretler gerçekleştirildi;

08.04.2015 tarihinde Bursa Tarım İl Müdürü Sayın Ömer ÇELİK'e, devamında Kontrol Şube Müdürü Sayın Erdal KUZUCU'ya ve devamında Karantina Müdürü Sayın İhsan DUMAN'a ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde sektörle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

10 Nisan 2015 Cuma günü Bölge Müdürümüz Sayın Hasan EKEN ile Bölge Müdür Yardımcıları Sayın Ayhan YAZICI ve Sayın İhsan ÖZGÜR Dernek Merkezimizde yeni Yönetim Kurulumuza hayırlı olsun ziyaretinde bulundu;

10.04.2015 tarihinde Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hasan EKEN, Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Ayhan YAZICI ve Bölge Müdür Yardımcısı Sayın İhsan ÖZGÜR Dernek Merkezimizde Yönetim Kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştur.

17 Nisan 2015 Cuma günü Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi ile ilgili süre uzatımı ve fotokopiler ile işlem yapılabilmesi için Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne Dernekler ortak olarak yazı yazılmıştır;

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi ile ilgili süre uzatma ve fotokopiler ile işlem yapılabilmesi için Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne Dernekler ortak olarak yazı yazılmıştır. 18 Nisan 2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazetede Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) yayımlanmış Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi a) 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 10 uncu maddesi 21/12/2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

21 Nisan 2015 Salı günü 4. Serbest Kürsü Toplantımız gerçekleştirildi; Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlantı Gümrük İdarelerinin Yöneticilerinin katılımıyla 21.04.2015 tarihinde Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda “4. Serbest Kürsü Toplantısı” yapılmıştır.

Gerek son zamanlarda değişen Gümrük Mevzuatı, gerekse mevcut iş sürecimizde varsa yaşadığımız aksaklıkların önüne geçilmesi, gümrük idarelerindeki iş ve işlemlerimiz esnasında yaşanan sıkıntılar, gümrük idareleri arasındaki uygulama farklılıkları ve benzeri durumlar için görüş ve önerilerimizin değerlendirildiği toplantıya üyelerimiz dışında üyelerimizin iş ve işlemlerini yapmış olduğu dış ticaret firmalarından da katılım sağlanmıştır.

30 Nisan 2015 Perşembe günü TSE Bursa Belgelendirme Müdürlüğü’nün Yönetim Sistemleri Revizyon Çalışmaları Bilgilendirme Eğitimi ve Türkiye Kalite Ödülü Takdim Törenine katıldık; Türk Standartları Enstitüsü Bursa Belgelendirme Müdürlüğü’nün 30.04.2015 tarihinde Plaza 16’da gerçekleştirmiş olduğu Yönetim Sistemleri Revizyon Çalışmaları Bilgilendirme Eğitimi ve Türkiye Kalite Ödülü Takdim Törenine Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Genel Sekreteri Sayın Şiri DİLİK ve Veznedar Üyesi Sayın Rasim ŞENGÜL katılmıştır. Program çerçevesinde 2015 yılı sonunda yayınlanması planlanan Yönetim Sistemleri revizyon çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve kalite ödül töreni kapsamında plaketler takdim edilmiştir.

 

2015 yılı Nisan - Mayıs ayları içerisinde Veri Giriş Salonlarının tadilatları yapıldı ve eksikleri giderildi; Veri Giriş Salonlarının eksikliklerinin giderilmesine yönelik Yön. Kur. Saymanı Sayın Serdar SEVGİ tarafından gerekli çalışmalar yapılmış ve bunun neticesinde Veri Giriş Salonlarının boya-badana, temizlik, dolap vs. gibi ihtiyaçları karşılanmış ve eksik tespit edilen bilgisayar, püskürtmeli yazıcı, klavye, power kablo, ethernet çoklayıcı, toner gibi malzemeler temin edilmiştir.

 

02 Mayıs 2015 Cumartesi günü Nilüfer Çim Halı Saha Tesislerinde BUGÜMDER 12. Halı Saha Futbol Turnuvamız Başladı;

12’ncisi düzenlenen BUGÜMDER Halı Saha Futbol Turnuvamızın açılışı 02.05.2015 tarihinde Nilüfer Çim Halı Saha Spor Tesislerinde yapılmıştır. Turnuvamız Medosa&Asset Gümrük Takımı, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Takımı, Merter-Nevruz Gümrük Takımı, Sirius Gümrük Takımı, Mızrak-Langaza Gümrük Takımı, Doğruer Gümrük Takımı, Üç-En Gümrük Takımı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü Takımı, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Takımı, Sır Gümrük Takımı, SYK Gümrük Takımı ve Barsan Global Gümrük Takımı olmak üzere toplam 12 takımın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Nilüfer Çim Halı Saha Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvanın açılışında Yön. Kur. Başkanımız Sayın Orhan KATTAŞ sporun birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren yanına atıfta bulunarak, “Turnuvamızı, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda Bölge Müdürlüğü ile müştereken yapmaktayız. Futbol, dünya çapında ilgi gören bir spor dalıdır. Bölge Müdürlüğümüz ile Futbol’un yanı sıra birçok sosyal alanda da faaliyet ve etkinlikler tertipledik. Turnuva yapmamızın amacı da gümrük camiamızın sporun birlik, beraberlik ve yarışma heyecanıyla, birbirleriyle kaynaşmasına sağlamaktır. BUGÜMDER çatısı altında yıllardır düzenlediğimiz futbol turnuvaları sayesinde de faaliyet gösteren firmalarımız ile Bölge Müdürlüğü ve bağlantı gümrük müdürlükleri çalışanları centilmenlik çerçevesi içerisinde mücadele etmektedir. Turnuvamızı bu yıl, 12 takımın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Futbol Turnuvamızın dostluk havası içerisinde geçmesi dileğiyle, mücadele edecek bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

 

Hafta sonu yapılacak olan BUGÜMDER Halı Saha Futbol Turnuvamızda 3 grupta 12 takım mücadele edecek ve 6 Haziran 2015 Cumartesi günü yapılacak final ve üçüncülük karşılaşmaları ile son bulacaktır.

05 Mayıs 2015 Salı günü Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ziyaretler gerçekleştirildi; 05 Mayıs 2015 tarihinde Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanları ile Yönetim Kurulu Üyelerinin oluşturduğu heyet tarafından Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Sezai UÇARMAK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Remzi AKÇİN, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Cenap AŞCI, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Harun USLU ve Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Sayın Hacı Hasan Murat ÖZSOY makamlarında ziyaret edilmiştir.

Ziyarete Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ, Başkan Vekili Sayın Ömer ÖZDEMİR, İstanbul Dernek Başkanı Sayın Serdar KESKİN, Ankara Dernek Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ, İzmir Dernek Başkanı Sayın Taşkın DALAY, Başkan Vekili Sayın Nihat KOBAŞ, Mersin Dernek Başkanı Sayın Hüseyin SARIDAĞ, Genel Sekreter Sayın Mehmet AKSAK katılmıştır.

Ziyaretlerde gündemde yer alan sektöre ilişkin konular görüşülmüş, Bakanlığımız ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ileriye dönük yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

13 Mayıs 2015 Çarşamba günü Gümrük ve Ticaret Konseyinin 1. Genel Kuruluna katıldık; Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin CANİKLİ’nin daveti üzere ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşma yolunda gümrük ve ticaret dünyasını bir araya getiren Gümrük ve Ticaret Konseyi’nin 1. Genel Kurulu 13 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Grand Cevahir Otel’de gerçekleştirilmiştir. Gümrük ve Ticaret Konseyinin 1. Genel Kuruluna Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ, Başkan Vekili Sayın Ömer ÖZDEMİR, Yön. Kur. Saymanı Sayın Serdar SEVGİ ve Yön. Kur. Üyesi Sayın Ali SÖYLER katılmıştır.

Konsey’de konuşan Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin, “Gümrük ve Ticaret Konseyi, Türkiye’nin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Ülkenin öncü sivil toplum örgütlerinin, tüm paydaşların yoğun katılımıyla ticaretin vizyonunu geliştirmek, herkesi dinlemek ve ortak akılla çözümlemek adına buradayız,” dedi. Konseyde yapılan konuşmaların ardından toplantının ikinci bölümünde Bakanlığımız paydaşları Gümrük ve Ticaret Konseyi’nin işleyişi ile ilgili talep, görüş ve önerilerini iletmiştir. Toplantı tutanağı ile tamamı tespit olunan söz konusu önerilerden bazıları; İcra Kurulu ve çalışma komisyonlarında özel sektör temsilcilerinin de yer alması, ticaretin kolaylaştırılması, rekabet ve lojistik konuları ile ilgili birer çalışma komisyonunun kurulması şeklinde olmuştur. Ayrıca, mevzuatın ve mevzuat değişikliklerinin görüşülmesi amacıyla bir çalışma komisyonu ihdas edilmesi önerilmiştir.

13 Mayıs 2015 Çarşamba günü Gümrük Müşavirleri Dernek Yönetimleri İstanbul’da Bir Araya Geldik; İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde Dernek Başkanlarının ve yöneticilerinin katılımı ile 13.05.2015 tarihinde bir istişare toplantısı gerçekleşmiştir.

Toplantıya Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ, Başkan Vekili Sayın Nadir ELİBOL ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fahri YAĞCI, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Serdar KESKİN ve Başkan Vekili Sayın Mümin GÜNLER, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı SAYIN Taşkın DALAY, Başkan Vekilleri Sayın Nihat KOBAŞ ve Sayın O. Cüneyt ERYÜREKLİLER, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Hüseyin SARIDAĞ, Başkan Vekili Sayın Hüseyin TANER ve Genel Sekreter Sayın Mehmet AKSAK, Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ, Başkan Vekili Sayın Ömer ÖZDEMİR, Yön. Kur. Saymanı Sayın Serdar SEVGİ ve Yön. Kur. Üyesi Sayın Ali SÖYLER katılmıştır.

Gündemdeki konular ile beş dernek olarak ortak izlenecek yol hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

14 Mayıs 2015 Perşembe günü TİM Lojistik Konseyinin Toplantısına Derneklerimizi temsilen Yön. Kur. Başkanımız Sayın Orhan KATTAŞ katıldı; Güncel lojistik konuların ve lojistik sektöründeki gelişmelerin değerlendirilebilmesi amacıyla 14.05.2015 tarihinde Dış Ticaret Kompleksinde gerçekleştirilen TİM Lojistik Konseyi Toplantısına Gümrük Müşavirleri Derneklerini temsilen Yön. Kur. Başkanımız Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.

20 Mayıs 2015 Çarşamba günü İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 80. Kuruluş Yıldönümü Yemeğine katıldık; İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 80. kuruluş yıldönümü yemeği 20.05.2015 tarihinde İzmir tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Kuruluş yemeğine derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Başkan Vekili Sayın Turgay ŞAHİN katılmıştır.

03 Haziran 2015 Çarşamba günü URTEB Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliğine Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği olarak üye olduk; Ticaret ve Sanayinin bilimsel ve teknolojik temellerini oluşturmak amacı ile teşebbüsler arasındaki rekabetin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi alanında faaliyet gösteren ve rekabet dünyasında özgün bir yeri olan Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği’ne 03.06.2015 tarihinde Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği olarak üye olduk.

13 Haziran 2015 Cumartesi günü Nilüfer Çim Halı Saha Tesislerinde BUGÜMDER 12. Halı Saha Futbol Turnuvamızın Final Maçları ve Kapanışı gerçekleştirildi; Gümrük camiamızın kaynaşmasını sağlamak üzere düzenlemiş olduğumuz Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 12. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasının final maçları ve kupa törenini 13.06.2015 Cumartesi akşamı Nilüfer Çim Halı Saha Spor Tesislerinde gerçekleştirildi.

Turnuvamızda Şampiyonluk kupasını “BARSAN GLOBAL GÜMRÜK TAKIMI” aldı. İkinci “SİRİUS GÜMRÜK TAKIMI”, Üçüncü “ÜÇ-EN GÜMRÜK TAKIMI” ve Dördüncü “MEDOSA-ASSET GÜMRÜK TAKIMI” oldu. Turnuvamızın En Centilmen Takımı Ödülünü “ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAKIMI”, Performans ve Onur Ödülünü “SIR GÜMRÜK TAKIMI” aldı. ÜÇ-EN GÜMRÜK TAKIMINDAN “Onur ÜÇÜNCÜ” Gol Kralı oldu. Kazanan takımlarımızı tebrik eder, turnuvamıza katılan tüm takımlara ve izleyicilere katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.


01 Temmuz 2015 Çarşamba günü Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili Tebliğ, Yönetmelik ve Genelgeler neticesinde dava açılması ve davanın Av. Olgun TUNCAY AYVACI tarafından takibi ile ilgili Yönetim Kurulumuzca yetkilendirme yapılmıştır; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemini olumsuz etkileyen 30.06.2015 tarih 29402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik için ve daha önce Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan 19.06.2015 tarih, 2015/14 sayılı Genelgesinin tüm maddelerine öncelikle yürütmenin durdurulmasına, akabinde iptaline, Danıştay nezdinde dava açılmasına Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak karar verilmiş olup, söz konusu davanın 01.07.2015 tarihi itibariyle açılması için Yönetim Kurulumuzca yetkilendirme yapılmıştır.

01 Temmuz 2015 Çarşamba günü Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Bağlantı Gümrük İdarecileri ile gerçekleştirilen İftar Yemeğine katıldık; Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Bağlantı Gümrük İdarecilerinin katılımıyla 01.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen İftar Yemeğine Yönetim kurulu olarak katıldık.

06 Temmuz 2015 Pazartesi günü Gümrükler Genel Müdürü Sayın Cenap AŞCI’nın daveti üzerine Dernek Başkanları olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya katıldık; Son dönemlerde YGM meslektaşlarımızla ilgili üst üste olumsuz düzenlemeler yapılmış ve Derneklerimiz tarafından da bu olumsuzluklara karşı yargı yoluna müracaat edilerek gerekli girişimler yapılmıştır. Gümrükler Genel Müdürü Sayın Cenap AŞCI’nın daveti üzerine 06.07.2015 tarihinde 5 Dernek Başkanı olarak toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı Gümrükler Genel Müdürü Sayın Cenap AŞCI dışında Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yakup SEFER de katılmıştır.

Toplantı sonucu özetle, Genel Müdürümüz tarafından YGM Sistemini tamamen ortadan kaldırmak gibi amaçlarının olmadığı ancak yeni düzenlemeler yapılması konusunda düşüncelerinin olduğunu paylaşmışlardır. İlerleyen dönemde yeni bir Tebliğ ve Yönetmelik çalışmaları yapılabileceği bildirilmiştir. 5 Dernek Başkanı olarak düzenleme yapılmadan Derneklerimizle istişare edilmesi noktasında görüş beyan edilerek olumlu olabilecek her türlü görüşmeye açık olduğumuz ifade edilerek toplantı sonlanmıştır.

 

08 Temmuz 2015 Çarşamba Dernek Merkezimizde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili Toplantı yapıldı; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği mesleğini olumsuz etkileyen “Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik” 30.06.2015 tarihli 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak bu olumsuzluklara karşı 01 Temmuz 2015 tarihinde yargı yoluna müracaat edilmiştir. Davanın takibi, gelişmeler ve durum değerlendirilmesi yapılmak üzere 08.07.2015 tarihinde Dernek Merkezinde toplantı yapılmıştır.

17 Temmuz 2015 Cuma günü Kent Gazetesinde Ramazan Bayramı ile ilgili kutlamamız yayımlandı;

29 Temmuz 2015 Çarşamba günü İstanbul Dernek ev sahipliğinde YGM Sisteminde Gelinen Son Noktanın Değerlendirilmesi Hakkında Dernekler Ortak Toplantısı yapıldı; İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 29.07.2015 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ, Başkan Vekili Sayın Nadir ELİBOL, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Serdar KESKİN, Başkan Vekili Sayın Mümin GÜNLER, Genel Sekreteri Sayın Recai KARAKAZANCI, Yön. Kur. Üyesi Ali Kemal YAZAR, YGM Komite Başkanı Sayın Yusuf ÖLÇEN, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Taşkın DALAY, Yön. Kur. Üyesi Sayın Emine GÜLŞEN, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Hüseyin SARIDAĞ, YGM Komite Üyesi Sayın Hasan YİĞİT, Derneğimizi temsilen Yön Kur. Başkanımız Sayın Orhan KATTAŞ, Başkan Vekili Sayın Turgay ŞAHİN ve YGM Komitesi Üyesi Sayın Selahattin ÖZGENÇ ile Av. Olgun TUNCAY AYVACI’nın katılımlarıyla Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sisteminde gelinen son noktanın değerlendirilmesi ve izlenecek yol haritası konusunda toplantı yapılmıştır.

Toplantıda özetle; YGM Sisteminin tebliği ile başlayan süreç ve sonrasında çıkarılan genelgeler ve en son olarak da Yönetmelik düzenlemelerine davalar açılmış ve bilindiği üzere yürütmeyi durdurma kararları alınmıştır. Bu doğrultuda yaptığımız görüşmelerde YGM sisteminin Danıştay’ın kararını esastan verinceye kadar aynen devam edeceği gerektiği konusunda görüş birliğine varılarak, Bakanlığımız tarafından YGM Sistemini etkileyecek düzenlemeler yapılacağı zaman izlenecek yol haritası belirlenmiştir.


Dernekler olarak öncelikle ülkemiz menfaatleri göz önünde bulundurularak YGM Sistemi ve Gümrük Müşavirliği mesleğinin geleceğini inşa açısından her zaman tüm kurumlarla uzlaşma noktasında hazır olduğumuzun bilinmesini, uzlaşma sağlanamadığı takdirde hukuki yollarla haklarımızı savunacağımız noktasında görüş birliğine varılmıştır.

 

04 Ağustos 2015 Salı günü Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Nuri PAŞABEYOĞLU ve Bölge Amiri Mükerrem KOÇAK Dernek Merkezimizde Yönetim Kuruluna ziyarette bulundu; Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Nuri PAŞABEYOĞLU ve Bölge Amiri Sayın Mükerrem KOÇAK 04.08.2015 tarihinde Dernek Merkezimizde Yönetim Kuruluna ziyarette bulundu. Yaşanılan sıkıntılar ortak çözüm yoluna gidildi.

22 Ağustos 2015 Cumartesi günü Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Kursumuz başladı; Mesleki kariyerimizde önemli bir dönüm noktası olan Gümrük Müşavirliği ve Güm. Müş. Yardımcılığı sınavına hazır bulunmak, mesleğimizi icra ederken ihtiyacımız olan mevzuat birikimimizi takviye etmek adına Derneğimiz ve GUMED Gümrük Müşavirliği Eğitim Danışmanlık firması Gümrük ve Dış Ticaret Eğitmenleri Gümrük Müşaviri Şükrü KIZILKURT ve Gümrük Müşaviri Mustafa SEZEN’le ortaklığında sadece Gümrük Müşavir Yardımcılığına sınavına girecek stajyer personellerimize yönelik kursumuz 22.08.2015 tarihinde BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında başlamıştır.

09 Eylül 2015 Çarşamba günü Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanları olarak Bakanlık ziyaretleri gerçekleştirildi; 09 Eylül 2015 tarihinde Derneğimiz Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Serdar KESKİN, Başkan Vekili Sayın Nizamettin AĞAR, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Taşkın DALAY, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Hüseyin SARIDAĞ tarafından oluşan heyet Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Cenap AŞCI, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Sayın Zafer YILDIRIMLI, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Sayın Hacı Hasan Murat ÖZSOY’u ziyaret etmiştir.

Ayrıca ziyaretlerin anısına yeni Bakanımız Sayın Cenap AŞCI’ya tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri adına plaket takdim edilmiştir.

07 Ekim 2015 Çarşamba günü Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hasan EKEN’e ve Bursa Gümrük Müdürü Sayın Haşim MIDIK’a Yönetim Kurulu olarak ziyaretler gerçekleştirildi; Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hasan EKEN’e ve Bursa Gümrük Müdürü Sayın Haşim MIDIK’a 07.10.2015 tarihinde Yönetim Kurulu olarak ziyaretler yapıldı. Ziyaretlerde sektörümüzde yaşanan sıkıntılarla ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

07 Ekim 2015 Çarşamba günü MHP Milletvekili Adayı Sayın Altan ÖZAKIN Dernek Merkezimizde Yönetim Kuruluna ziyarette bulundu; MHP Bursa Milletvekili Adayları Sayın Altan ÖZAKIN, Sayın Kadir KOÇDEMİR, Sayın Mehmet YILMAZ, Sayın Cihangir KALKANCI ve Sayın Ali Hayri OZAN Dernek Merkezinde Yönetim Kuruluna ziyarette bulunmuştur.

03 Kasım 2015 tarihinde TSE Bursa İl Koordinatörü Sayın Ömer EYÜPOĞLU makamında ziyaret edildi; TSE Bursa İl Koordinatörü Sayın Ömer EYÜPOĞLU’na 03.11.2015 tarihinde Yönetim Kurulu olarak ziyaret gerçekleştirildi. TSE’de gerçekleştirilen işlemler ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

14 Kasım 2015 Cumartesi günü İstanbul’da 2016 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili olarak Gümrük Müşavirleri Dernekleri bir araya geldik; 14.11.2015 tarihinde Gümrük Müşavirleri Derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Kalyon Otel’de gerçekleştirilen 2016 yılı Asgari Ücret Tarifesi Toplantısı’na Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ, Başkan Vekilleri Sayın Ömer ÖZDEMİR, Sayın Turgay ŞAHİN, Yön. Kur. Saymanı Serdar SEVGİ ve Yön. Kur. Veznedar Üyesi Sayın Rasim ŞENGÜL katılmıştır.

Toplantıda aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır. • Asgari Ücret Bakanlığa sunulan üzerinden %20 Artış, • 5 dernek katılımı ile İstanbul da 25 Kasım 2015 STK'lar ile Asgari Ücret toplantısı, • GM Beyanname sayısına kota getirilmesi, • Doğrudan Temsil, Temsil name ile iş yapanların durumu, • Geçici iş takibi yapan firmalar, • Hızlı kargo şirketleri, • Asgari Ücret tarifesine ilave olarak GM firmalar ile sözleşme imzalaması,

18 Kasım 2015 Çarşamba günü İnegöl Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümüne Eğitim Semineri gerçekleştirildi; Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümünün talebi doğrultusunda 18.11.2015 tarihinde İnegöl Meslek Yüksek Okulunda Gümrük Müşavirliği Mesleğinin tanıtımı ile ilgili sunum hazırlanmış ve seminer düzenlenmiştir.

Seminerde Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ, Başkan Vekili Sayın Turgay ŞAHİN ve Genel Sekreter Sayın Şiri DİLİK konuşmacı olarak katılım sağlamıştır.

25 Kasım 2015 Çarşamba günü İstanbul Dernek ev sahipliğinde Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte Asgari Ücret Tarifesi hakkında toplantı gerçekleştirildi; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün tüm Gümrük Müşavirleri Derneklerine gönderdiği yazıya istinaden 25.11.2015 tarihinde Dernek temsilcilerinin katılımı ile “2016 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”ne ile ilgili olarak Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya TOBB’u temsilen Sayın Bahri Can ÇALICIOĞLU ve Sayın Kubilay ŞİMŞEK, TİM’i temsilen Sayın İbrahim ÖZÇELİK ile İstanbul Dernek Başkanı Sayın Serdar KESKİN, Yön. Kur. Üyesi Sayın Zeynel TUTAR, İzmir Dernek Başkanı Sayın Taşkın DALAY, Başkan Vekili Sayın Nihat KOBAŞ, Ankara Dernek Yön. Kur. Üyesi Sayın Gürkan ÇORBACI, Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Saymanı Sayın Serdar SEVGİ katılmıştır

Söz konusu toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerine 2016 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi teklif gerekçelerimiz bir sunum şeklinde maddeler halinde aktarılmıştır. • Gümrük ve Dış Ticaret ile ilgili kurumlar ile yapılan işlemlerin getirdiği mali yükler vb. • Gümrük Müşavirlik Hizmetleri ve Maliyet Analizleri, • Gümrük Müşavirlerinin Mesleki Riskleri, Hukuki ve Mali Sorumlulukları, • Gümrük İşlemlerinde Gümrük Müşavirliğinin Haricinde yapılan Harcama Kalemleri, • Gümrük Müşavirlik Hizmetlerini Etkileyen Ekonomi Verileri ve Grafikleri, • Asgari Ücret Tarifesinin iş dünyasına olumlu yansımaları ve kamu güvenliğine katkıları,

28 Kasım 2015 Cumartesi günü Bölge Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dostluk Maçına katıldık; Bölge Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde Ege Bölge Müdürlüğü çalışanları ve Gümrük Müşavirlerinden oluşan bir heyetle 28-29.11.2015 tarihlerinde OSB halı saha tesislerinde dostluk maçı yapılmıştır.

Dostluk maçına katılan Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirlerinden oluşan takım üyeleri ile birlikte 29.11.2015 tarihinde Bölge Müdürümüz Sayın Hasan EKEN ve Derneğimiz Yön:. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ’ın da katılımıyla Bursa gezisi yapılmış ve ilimizin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılmıştır.

07 Aralık 2015 Pazartesi günü Dernek Başkanları olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ziyaretlerde bulunuldu; 07.12.2015 tarihinde Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşan bir heyet Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ziyarette bulundu. Ziyaret de, Derneklerimizi temsilen Ankara Dernek Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ, Derneğimiz Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ, İstanbul Dernek Başkanı Sayın Serdar KESKİN, Başkan Vekili Sayın Mümin GÜNLER, İzmir Dernek Başkanı Sayın Taşkın DALAY, Mersin Dernek Başkanı Sayın Hüseyin SARIDAĞ katılmıştır. Müsteşarımız Sayın Cenap AŞCI, Gümrükler Genel Müdür V. Sayın Mustafa GÜMÜŞ, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yakup SEFER ve Daire Başkanı Sayın Cemile Bülent İRDEM ile görüşmeler yapılmıştır.

Başta 2016 yılında uygulanacak “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” olmak üzere gündemde yer alan sektöre ilişkin konular görüşülmüş, Bakanlığımız ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak ileriye dönük yapılacak olan ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.

08 Aralık 2015 Salı günü Teftiş Başkanı Sayın Zafer YILDIRIMLI’ya ve Eski Müsteşarımız Sayın Ziya ATUNYALDIZ’a ziyarette bulunduk; Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak 08.12.2015 tarihinde 2010/20015 dönemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan ve 1 Kasım seçimlerinde Konya Milletvekili seçilerek “Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu” Başkanın olan Sayın Ziya ALTUNYALDIZ’a TBMM Komisyon Başkanlığı makamında ziyarette bulunduk.

Devamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Sayın Zafer YILDIRIMLI’yı makamında ziyaret ettik. Son derece samimi ve olumlu havada geçen ziyarette Dernek Başkanlarımız Sayın Zafer YILDIRIMLI’ya sektörel konularda bilgi aktarmış ve istişarede bulunmuştur.

08 Aralık 2015 Salı günü yeni Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKÇİ’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk; 08.12.2015 tarihinde Gümrük Müşavirleri Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşan heyet 64. hükümette Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevine atanmış olan Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKCİ’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştur.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanlarımız Sayın Bakanımıza yeni görevinde başarılar dilerken, bu bayrak değişiminin Sayın Bakanımıza, Mesleğimize, iş dünyamıza, Gümrük ve Ticaret camiasına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunmuşlardır. Karşılıklı istişarede bulunan Başkanlarımız Gümrük Müşavirliği Mesleği ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri hakkında hazırlanan sunum dosyasını Sayın Bakanımıza sunmuşlardır. Söz konusu ziyarete tüm Dernekler adına Sayın Bakanımıza bir plaket takdim edilmiştir.

08 Aralık 2015 Salı günü Bölge Müdürlüğümüzden emekli olan Ayfer SARIYILDIZ ve Altan SARIYILDIZ’a veda yemeği düzenlendi; Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüzden emekli olan Sayın Ayfer SARIYILDIZ ve Sayın Altan SARIYILDIZ’a görevli süresince mesleğimize ve meslektaşlarımıza gösterdikleri olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle Derneğimizce Bölge Müdürlüğü idarecilerinin de katılımıyla yemek organizasyonu yapılmış ve kendilerine plaket takdim edilmiştir.

11 Aralık 2015 Cuma günü Dernek Merkezinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Toplantısı yapıldı; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 08.12.2015 tarihli 82858591–161.02.02/00012264968 sayılı “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi” konulu yazıya ve 07.12.2015 tarihinde Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya istinaden, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ile yapılması muhtemel mevzuat düzenlemelerine ilişkin Derneğimiz görüşlerinin bildirilmesine yönelik Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile 11.12.2015 tarihinde Dernek Merkezinde toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı neticesinde hazırlanan görüşlerimiz dernekler ortak olarak Bakanlığımıza sunulmuştur.

26 Aralık 2015 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilen Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların Konaklama ve Ulaşımı ile ilgili organizasyon yapıldı; 26.12.2015 tarihinde Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2015 yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adaylara Ulaşım ve Konaklama konusunda geçmiş yıllarda olduğu gibi Afiş Tur ile organizasyon yapılmış, sınav sonrası katılımcılar ile birlikte Anıtkabir gezisi gerçekleştirilmiştir.

30 Aralık 2015 Çarşamba günü Danıştay 15. Dairesince Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin " gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarında önceden var olan yazılı sınava ek olarak sözlü sınav" aşaması getirilmesine ilişkin olarak düzenlenen 1. maddesinin 1. ve 2. fıkraları, 3. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yer alan "sözlü sınavlarının" ibarelerinin ve 4. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "sınav kurulu bakanlıktan dört ve gümrük müşavirleri dernek başkanlarından bir olmak üzere beş kişiden oluşur" ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali kararı alındı;

13 Ocak 2016 Çarşamba günü Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanları olarak Bakan Yardımcılığı görevine atanmış olan Sayın Fatih ÇİFTÇİ’ye ziyaret gerçekleştirildi; Gümrük Müşavirleri Dernekleri Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşan heyet Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine atanmış olan Sayın Fatih ÇİFTÇİ’ye hem hayırlı olsun hem de mesleğimiz hakkında bilgilendirme ziyaretinde bulunmuştur. Söz konusu ziyarete Ankara Dernek Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ, Dernek Başkanımız Sayın Orhan KATTAŞ, İstanbul Dernek Başkanı Sayın Serdar KESKİN, İzmir Dernek Başkanı Sayın Taşkın DALAY ve Mersin Dernek Başkanı Sayın Hüseyin SARIDAĞ katılmıştır.

Ziyarette Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği mesleğinin önemi, sektörümüzün dış ticarete yön verdiği, Bakanlığımız ve kamu kurumları ile dış ticaret firmaları arasında köprü vazifesi gördüğü ve Bakanlığımızın da her anlamda paydaşı olduğu ifade edilmiştir.

Dış ticaret mevzuatı ve mesleğimizi ilgilendiren mevzuat çalışmalarında Derneklerimizin de görüşlerinin alınması talep edilmiş ve her konuda Bakanlığımızın yanında olduğumuzu, görev verilmesi halinde ise her türlü göreve hazır olduğumuz belirtilmiştir.

Sayın Bakan Yardımcımız da Bakanlığın istişareye açık olduğunu ve yapılacak mevzuat düzenlemeleri çalışmalarında Derneklerin görüşlerinin alınacağı ve alınan görüşlerin titizlikle değerlendirileceğini ifade etmişlerdir.

Ayrıca son dönemde mesleğimiz açısından olumsuz olabilecek mevzuat düzenlemeleri hakkında Bakan Yardımcımıza konular izah edilmiş ve bu olumsuz olabilecek mevzuat düzenlemelerinin ülkemiz, dış ticaret sektörü ve özellikle mesleğimiz açısından sakıncaları ortaya konulmuş ve yapılan bu düzenlemelerin iptal edilmesi talep edilmiştir.

Bakan Yardımcımız da bu düzenlemeleri tekrar gözden geçireceklerini ve bu düzenlemelerin her kesim için en iyi olacak şekilde değerlendirileceği konusunda gereken hassasiyeti göstereceklerini ifade etmişlerdir.

25 Ocak 2016 Pazartesi günü Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Dünya Gümrük Günü yemeğine katıldık; Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 26 Ocak Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında 25.01.2016 tarihinde Mudanya Montanıa Hotel’de düzenlediği Dünya Gümrük Günü yemeğine Yönetim Kurulu olarak katılım sağladık.

26 Ocak 2016 Salı günü Kütahya Gümrük Müdürlüğü’nün 1. Kuruluş Yıldönümü ve Dünya Gümrük Günü etkinliğine katıldık; Kütahya Valisi Sayın Şerif YILMAZ’ın daveti ve katılımıyla 26 Ocak Dünya Gümrük Günü ve Kütahya Gümrük Müdürlüğü’nün Kuruluşunun 1. yıldönümü etkinliği 26.01.2016 tarihinde Kütahya Gümrük Müdürlüğü Zafer Kalkınma Ajansı Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Davete Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Veznedar Üyesi Sayın Rasim ŞENGÜL katılmıştır.

26 Ocak 2016 Salı günü Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKCİ’nin davetiyle Dünya Gümrük Günü Gala Yemeğine katıldık; Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ’nin davetiyle 26 Ocak Dünya Gümrük Günü Gala Yemeği öncesi Sayın Bakanımızı Dernek Yönetimleri olarak makamlarında ziyaret ettik. Görüşmede mesleğimiz ile ilgili beklentilerimizi ve taleplerimizi ilettik. Aynı günün akşamı Congresium Angora Balo Salonunda gerçekleşen Gala Yemeğine Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Veznedar Üyesi Sayın Rasim ŞENGÜL katılmıştır.

10 Şubat 2016 Çarşamba günü Bakanlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen IPA Projesi Açılış Toplantısına katıldık; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün IPA Projesi Açılış Toplantısı Davetine istinaden 10.02.2016 tarihinde Bakanlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Genel Sekreteri Sayın Şiri DİLİK ve Yön. Kur. Üyesi Sayın Ali SÖYLER katılmıştır.

10 Şubat 2016 Çarşamba günü İstanbul Dernek ev sahipliğinde Oda Yasası konulu toplantı gerçekleştirildi; Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza sunulmak üzere Gümrük Müşavirleri Dernekleri Oda Kanunu Tasarı çalışması yapılmıştır. Oda Kanunu Tasarısının son şeklinin verilmesini teminen İstanbul Dernek ev sahipliğinde 10.02.2016 tarihinde ortak toplantı yapılmıştır. Toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Saymanı Sayın Serdar SEVGİ katılmıştır.

19 Şubat 2016 Cuma günü Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ’nin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretine katıldık; BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü’nün daveti üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKÇİ’nin teşrifleriyle 19.02.2016 tarihinde BTSO Hizmet Binasında gerçekleşen ve Gümrüklerde Yaşanan Sorunlarında dile getirildiği “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” vizyonu ile üst düzey protokol, iş dünyası ve kent dinamiklerini buluşturan istişare toplantısına Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkan Vekilleri Sayın Ömer ÖZDEMİR ve Sayın Turgay ŞAHİN ile Yön. Kur. Genel Sekreteri Sayın Şiri DİLİK, Yön. Kur. Saymanı Sayın Serdar SEVGİ, Yön. Kur. Üyeleri Sayın Evenur SARIBAŞLI ve Sayın Ali SÖYLER katılmıştır.

Toplantıda; Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKÇİ, Türkiye’nin iş dünyasının önündeki engellerin kaldırılması ve kamu-özel sektör işbirliğiyle büyüyeceğini ifade etti. Sektörden gelen taleplerin çalışmalara yön vermek adına büyük önem taşıdığını belirten Sayın Bakanımız, iş dünyasından bakanlığı ile ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Gümrüklerde yaşanan sorunlar konusunda çok duyarlı olduklarını dile getiren Bakanımız, gümrük müşavirleri ilgili yasa hazırlığı konusunda sektör temsilcilerine çağrıda bulundu. Sayın Bülent TÜFENKÇİ “Gümrük Müşavirliği Yasası ile ilgili önerileri sizlerden rapor olarak bekliyorum. Sektörün sorunlarını içinde bulunan kişiler olarak en iyi sizler biliyorsunuz. Gümrük Müşavirliği mesleğinin oda çatısı altında yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah en kısa süre içinde yasa tasarısı hazırlığımızı yaparak, TBMM’ye sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca BTSOnun projelerinin Türkiye’ye değer katacağını söyleyen Sayın Bakanımız BTSO ziyaretinde Oda tarafından projelendirilen Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi ile Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi hakkında BTSO Başkan Sayın İbrahim BURKAY’dan bilgi aldı. BTSO’nun Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Sayın Bakanımız söz konusu projelerin hem Bursa’ya hem de Türkiye’ye büyük değer katacağını söyledi.

Bursa Valimiz Sayın Münir KARALOĞLU ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep ALTEPE ile kent protokolünün de katıldığı buluşma sonunda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim BURKAY ve Meclis Başkanı Sayın Remzi TOPUK tarafından Sayın Bakanımız Bülent TÜFENKÇİ’ye günün anısına hediye takdimi yapıldı.

08 Mart 2016 Salı günü Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Tek Pencere Sistemi E-Başvuru konulu Toplantısına katıldık; Tek pencere Sistemi ile ilgili Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rasim KUTLU, Daire Başkanı Sayın Jale ARSLAN ve Dernek Başkanlarımızın ve Yönetimlerinin katılımıyla 08.03.2016 tarihinde E-Belge ve E-Başvuru konularının değerlendirildiği Toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.

08 Mart 2016 Salı günü Ankara Dernek ev sahipliğinde Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı konulu toplantı yapıldı; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müşavirleri Dairesi’nden gelen 02.03.2016 tarih 82858591-010.01/00014281143 sayılı “Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” konulu yazısında, Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı taslağının 230/A, 230/B ve Geçici 9 uncu maddeleri ile Geçici 6’ıncı maddenin kaldırılmasına ilişkin Derneklerimizin görüşü istenilmiştir. Söz konusu kanun tasarısı ile ilgili olarak üyelerimizden gelen görüşler neticesinde 08.03.2016 tarihinde Ankara Dernek ev sahipliğinde Dernek Başkanlarının katılımıyla toplantı yapılmıştır. Toplantı neticesinde hazırlanan görüşümüz Dernek Başkanlarının imzasıyla 09.03.2016 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müşavirleri Dairesine sunulmuştur. Söz konusu Kanun Tasarısı hakkındaki Gümrük Müşavirleri Dernekleri ortak görüşümüz “Gümrük Müşavirleri Odası ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanunu çıkarılıncaya kadar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu Geçici 6ıncı maddesinin aynen korunması” olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.

09 Mart 2016 Çarşamba günü TSE İl Müdürlüğü’nde İthalatta TSE Uygulamaları ile ilgili Bilgilendirme Toplantısı yapıldı; TSE Türk Standardları Enstitüsü İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde, 09 Mart 2016 Çarşamba günü TSE İl Müdürlüğü’nde TSE Yetkililerince 2016 yılı İthalatta TSE Uygulamaları ile ilgili Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır.

21–22 Mart 2016 tarihinde Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen Biyogüvenlik Uygulamaları Eğitimine katıldık; Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koordinatörlüğünde 21-22 Mart 2016 tarihlerinde Bölge Müdürlüğümüzde Biyogüvenlik Uygulamaları konulu Eğitim gerçekleştirilmiştir.

Eğitim programı 21.03.2016 tarihinde; Bölge Müdürümüz Sayın Hasan EKEN ile Eğitim Dairesi Başkanımız Sayın Önder UYSAL' ın açılış konuşmaları ile başlamış olup, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Sebahattin ÖZCAN, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar (GDO): Tanımı ve Tarihçesi hakkında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Tarla Bitkileri Daire Başkanı Dr. Sayın İsa ÖZKAN Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar (GDO), Yasal Durum ve İşleyişi ile Risk, Risk Analizi ve Risk Değerlendirme hakkında, Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Hakan YARDIMCI Türkiye' de Biyogüvenlik Sistemi ve İşleyişi hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Eğitimin 2.Günü; Bandırma Gümrük Müdürümüz Sayın Osman GÖLLÜCE' nin GDO'lu Ürünlerin Gümrük Uygulamaları sunumu ile başlamış, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığından Mühendis Sayın Fatih KAYA İthalat aşamasında GDO Kontrolleri konusunda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Daire Başkanlığı çalışma grubu sorumlusu Dr. Sayın Seval ÜNALAN GDO' lu Yemlerde İzlenebilirlik ve Kontrol konusunda bizleri bilgilendirmişlerdir. Eğitim programı plaketlerin verilmesiyle son bulmuştur.

25 Mart 2016 Cuma günü Gümrük Müşavirleri Odası ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği Kanun Teklifi T.B.M.M.’ne sunulmuştur; Gümrük müşavirlerinin mesleki faaliyetlerini çıkarılacak bir kanunla kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak örgütlenmesi için Gümrük Müşavirleri Odası ve Gümrük Müşavirleri Odaları Birliği kurulmasına dair Kanun teklifimiz İstanbul Milletvekili Sayın Metin KÜLÜNK tarafından T.B.M.M.’ye sunulmuştur.

01 Nisan 2016 Cuma günü Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün Tek Pencere Sistemi konulu Toplantısına katıldık; Tek Pencere Sistemi kapsamında kültür fonu kesinti işlemlerine ilişkin uygulama ve bilgilendirmeye yönelik 01.04.2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya, Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Genel Sekreteri Sayın Şiri DİLİK ve Yön. Kur. Üyesi Sayın Özgür KÖSE katılmıştır.

05 Nisan 2016 Salı günü Gümrük Müşavirliğini üstlendiğimiz mükelleflere ait beyannamelerin Kaynak Kullanım Destekleme Fonu’na ve diğer cezai işlemlere tabi tutulmadan iptal edilmesi yönünde gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettik; Gümrük müşavirliğini üstlendiğimiz mükelleflere ait beyannamelerin Kaynak Kullanım Destekleme Fonu’na ve diğer cezai işlemlere tabi tutulmadan iptalinin gerçekleşmesi hususunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettik.

09 Nisan 2016 Cumartesi günü Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldık; Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinin 09.04.2016 tarihinde Ankara Ticaret Odasında gerçekleştirmiş olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısına Yön. Kur. Başkanımız Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.

14 Nisan 2016 Perşembe günü Gümrük Müşavirleri Dernekleri temsilcileri olarak Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTÇİ ile toplantı gerçekleştirildi; Gümrük Müşavirleri Dernek temsilcileri olarak Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Fatih ÇİFTCİ’nin daveti üzerine 14.04.2016 tarihinde Bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan toplantının konu başlıkları; Gümrük Müşavirleri Derneklerinin 4458 sayılı Kanunun geçici maddesi ile uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürdüğü ve mesleğin yasal ve kalıcı bir statüye kavuşturulması başta olmak üzere, Bakanlık tarafından Derneklerimize yazılı olarak görüş sordukları, Gümrük Kanunu 230/A, 230/B maddeleri ve Geçici 6ncı maddenin kaldırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantıya katılan tüm Dernek Başkanlarımızca öncelikle, mesleğimizin yasal statüye kavuşması için Bağımsız olarak Gümrük Müşavirleri Odası şeklinde yapılanması ve ayrıca bu yasa çıkıncaya kadar mevcut kanun hükümlerinin korunması noktasında görüş beyan edilmiştir. Sayın Bakan Yardımcısı Fatih ÇİFTCİ tarafından ve toplantıya katılan bürokratlarımızca da Gümrük Müşavirlerinin yasal statüye kavuşturulması hususunda görüş beyan etmişlerdir. Gümrük Müşavirliğinin yasal bir statüye kavuşmasının şart olduğu, yasal bir yapılanma şeklinde düzenleme yapılıncaya kadar değişikliğe gidilmeyeceği yönünde görüşlerini belirterek toplantı sonlandırılmıştır.

Toplantıya katılan başta Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih ÇİFTCİ, Gümrük ve Ticaret Müsteşarı Sayın Cenap AŞCI, Gümrük ve Ticaret Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yakup SEFER, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Sayın AdnanYANKIN, Gümrük Müşavirleri Dairesi Başkanı Sayın Cemile Bülent İRDEM ve Gümrük uzmanlarının bizlerle istişare içinde olmaları ve mesleğimiz hakkında olumlu bir toplantı yapılması bizleri heyecanlandırmış, umutlandırmıştır. Toplantının yapılmasında katkılarından ötürü kendilerine tüm camiamız adına teşekkür edilmiştir.

16 Nisan 2016 Cumartesi günü 13. BUGÜMDER Halı Saha Futbol Turnuvamızın Açılışı gerçekleştirildi; 13’üncüsünü düzenlediğimiz BUGÜMDER Halı Saha Futbol Turnuvamızın açılışı 16.04.2016 tarihinde Nilüfer Çim Halı Saha Spor Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

Turnuvamız bu yıl; Nevruz Gümrük Takımı, Doğruer Gümrük Takımı, Barsan Gümrük Takımı, Ekol Gümrük Takımı, Güler Dinamik Gümrük Takımı, Bursa Gümrük Müdürlüğü Takımı, Gümrük Muhafaza Kaç. İst. Takımı, Sönmez & Bustaş Takımı, Gemlik Gümrük Müdürlüğü Takımı, Sirius Gümrük Takımı, Cas Antrepo Takımı, Asset Gümrük Takımı, İlkay Gümrük Takımı, Ünsped Gümrük Takımı, Borgüm Gümrük Takımı ve Sır Gümrük Takımı olmak üzere toplam 16 takımın katılımıyla 25 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilecek final maçları ile sona erecektir.

30 Nisan 2016 Cumartesi günü Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldık; Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğinin 30.04.2016 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısına Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Üyesi Sayın Ali SÖYLER katılmıştır.

03 Mayıs 2016 Salı günü Miraç Kandili sebebiyle Gemlik Bölgesindeki Gümrük Müşavirleri, Nakliyeciler ve Denizcilerin katılımıyla Gemlik Kapalı Cezaevi, Gemlik Devlet Hastanesi ve Bursa Zihinsel Engelliler Okuluna Kandil Simitleri dağıtıldı; 03.05.2016 tarihinde Mirac Kandili sebebiyle Gemlik bölgesindeki gümrük müşavirleri, nakliyeciler ve denizcilerin katılımıyla Gemlik Kapalı Cezaevi, Gemlik Devlet Hastanesi ve Bursa Zihinsel engelliler okuluna 10 koli kandil simidi dağıtılmıştır.

Programa Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ, Başkan Vekili Sayın Özmer ÖZDEMİR, Genel Sekreter Sayın Şiri DİLİK ve Yön. Kur. Veznedarı Sayın Rasim ŞENGÜL katılmıştır.

14 Mayıs 2016 Cumartesi günü Derneğimiz ve GÜMED Gümrük Müşavirliği Eğitim Danışmanlık Eğitim Kurumu ile ortaklaşa 2016 yılında açılacak sınavlara hazırlık kursumuz başladı; Mesleki kariyerimizde önemli bir dönüm noktası olan 2016 yılı içerisinde yapılması ihtimal Gümrük Müşavirliği ve Güm. Müş. Yardımcılığı sınavına hazır bulunmak, mesleğimizi icra ederken ihtiyacımız olan mevzuat birikimimizi takviye etmek adına ve Derneğimiz ve GÜMED Gümrük Müşavirliği Eğitim Danışmanlık Eğitim Kurumu ile ortaklaşa 14.05.2016 tarihinde Bursa OSB Meşeli park Tesisleri Eğitim ve Konferans Salonunda Gümrük Mevzuatı/İkincil Düzenlemeler – Kaçakçılık – Dış Ticaret Mevzuatı – AB Gümrük Mevzuatı Tarife Mevzuatı - Dahilde ve Hariçte İşleme Tebliği – TIR Tebliği – 2009/15481 B.K.K. – Gümrüksüz Satış Mağazaları vs. konularının yer aldığı ve sınava hazırlık kursumuz Şükrü KIZILKURT, Mustafa SEZEN, Hakan YAMAN, Ali SÖYLER ve Özgür KÖSE’nin eğitmenliğinde başladı.

25 Mayıs 2016 Çarşamba günü Olimpik Marmara Halı Saha Spor Tesislerinde BUGÜMDER 13. Halı Saha Futbol Turnuvamızın Final Maçları ve Kapanışı gerçekleştirildi; Gümrük camiamızın kaynaşmasını sağlamak üzere düzenlemiş olduğumuz ve 16 Nisan 2016 tarihinde başlayan BUGÜMDER 13. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvamızın final maçları ve kupa töreni 25 Mayıs 2016 Çarşamba akşamı Olimpik Marmara Halı Saha Spor Tesislerinde gerçekleştirildi.

Turnuvamızda Şampiyonluk kupasını “SİRİUS GÜMRÜK TAKIMI” aldı. İkinci “ASSET GÜMRÜK TAKIMI”, Üçüncü “BARSAN GÜMRÜK TAKIMI” ve Dördüncü “GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇ İST. TAKIMI” oldu. Turnuvamızın En Centilmen Takımı Ödülünü “BOR GÜMRÜK TAKIMI”, Performans ve Onur Ödülünü “GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇ. İST. TAKIMI” aldı. GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAK İST. TAKIMINDAN 10 Forma Numaralı “MUSTAFA MERMER” Gol Kralı oldu.

15 Haziran 2016 Çarşamba günü Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Bağlantı Gümrük İdarecileri ile gerçekleştirilen İftar Yemeğine katıldık; Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Bağlantı Gümrük İdarecilerinin katılımıyla 15.06.2016 tarihinde gerçekleştirilen İftar Yemeğine Yönetim Kurulu olarak katıldık.

06 Temmuz Çarşamba günü Kent Gazetesinde Ramazan Bayramı ile ilgili kutlamamız yayımlandı;

20 Temmuz 2016 Çarşamba günü Bölge Müdürlüğü ve Bağlantı Gümrük Müdürlüğü İdarecilerine Yönetim Kurulu olarak Bayram ziyaretleri gerçekleştirildi; Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hasan EKEN’e, Bursa Gümrük Müdürü Sayın Haşim MIDIK’a, Mudanya Gümrük Müdürü Sayın Abdullah SÜZER’e ve Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Temel Sıtkı EYÜPOĞLU’na 20.07.2016 tarihinde Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde Bayram ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretlerde gümrüklerde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri dile getirildi.

21 Temmuz 2016 Perşembe günü Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Elektrikli süpürgeler, elektrik motorları ve klimalar için planlanan ithalat denetimleri konulu toplantıya katıldık; T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 21.07.2016 tarihinde Bakanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirdiği Elektrikli süpürgeler, elektrik motorları ve klimalar için planlanan ithalat denetimleri konulu toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Genel Sekreteri Sayın Şiri DİLİK ve Yön. Kur. Veznedar Üyesi Sayın Rasim ŞENGÜL katılmıştır. 2016/9 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği kapsamında 15.08.2016 tarihinden itibaren, Elektrik süpürgeleri, Klimalar, Motorlar ile ilgili Enerji verimliliği konusunda ithalat aşamasında yapılacak denetime ilişkin sunum ve denetim rehberleri Derneğimiz üyelerine duyurulmuştur.

11 Ağustos 2016 Perşembe günü Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa Bölge Müdürlüğümüzden ayrılan idareciler için uğurlama yemeği düzenledik; Bölgemizden tayini nedeniyle ayrılacak olan Mudanya Gümrük Müdürü Abdullah SÜZER, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Nuri PAŞABEYOĞLU, Yalova Gümrük Müdürü Hasan İLHAN, Bursa Gümrük Müdür Yardımcısı Gülistan PINARBAŞI, Bursa Laboratuvar Müdürü Rıza AYDIN, Gemlik Gümrük Müdürü Temel Sıtkı EYÜPOĞLU’na Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bağlantı Gümrük İdarelerindeki görevleri süresince mesleğimize ve meslektaşlarımıza gösterdikleri olumlu ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı ve yeni görevlerini kutlamak amacıyla 11.08.2016 tarihinde düzenlenen yemekte plaket takdim edilmiştir.

13 Eylül 2016 Salı günü Kent Gazetesinde Kurban Bayramı ile ilgili kutlamamız yayımlandı;

22 Eylül 2016 Perşembe günü Bölge Müdürlüğü ve Bağlantı Gümrük Müdürlüğü İdarecilerine Yönetim Kurulu olarak Kurban Bayramı ziyaretleri gerçekleştirdik; 22.09.2016 tarihinde Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hasan EKEN’e, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Sayın Mükerrem KOÇAK’a, Bursa Gümrük Müdürü Sayın Haşim MIDIK’a, Mudanya Gümrük Müdürü Sayın Servet BALGIÇ’a ve Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Mehmet ÇİÇEK’e Yönetim Kurulu olarak ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

07 Ekim 2016 Pazartesi günü Gemlik’de bulunan TIR Parkı ile isim hakkı verilmek üzere Sözleşme imzaladık; Bölge Müdürlüğümüzün destek ve katkılarıyla hayata geçirilen ve iktisadi işletmemiz tarafından işletilen Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Tır Parkı faaliyetine devam etmekle birlikte, 2014 Kasım ayında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Tır Parkına isim hakkı verilmiş, devamında 2016 Ekim ayında Gemlik TIR Parkına isim hakkı verilmiş ve TIR Parkı hizmete açılmıştır.

11 Ekim 2016 Salı günü İstanbul Dernek ev sahipliğinde Gümrük Genel Tebliği Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Seri No:6 ile ilgili İstişare Toplantısı yapıldı; 7 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük Genel Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği/YGM) (Seri No:6) ve Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin değerlendirilmesi hususunda Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 11.10.2016 tarihinde ortak bir toplantı yapılmıştır. Söz konusu toplantı da yapılan istişareler sonucunda; YGM hususunda yapılan düzenlemeler ile ilgili izlenecek yol haritası belirlenerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ile görüşmeler yapılması kararlaştırılmıştır.

14 Ekim 2016 Cuma Gemlik Gümrük Müdürlüğü yanındaki Azot Camii önünde Bölge Müdürlüğü ve idarecilerinin de katılımıyla Muharrem Ayı Etkinliği ve 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerini Anma Programı adı altında Aşure dağıtılmıştır; 14.10.2016 tarihinde Gemlik Gümrük Müdürlüğü yanındaki Azot Camii önünde Cuma namazı çıkışında Bölge Müdürümüz Sayın Hasan EKEN ve Gümrük Müdürlükleri idarecilerimiz, üyelerimiz ile birlikte “Muharrem Ayı Etkinliği ve 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerini Anma Programı” adı altında derneğimizce aşure dağıtılmıştır.

19 Ekim 2016 Çarşamba günü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cenap AŞCI, Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai ÜÇARMAK, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yakup SEFER ve Daire Başkanı Sayın Kadir TURSUN makamlarında ziyaret edildi; Gümrük Müşavirleri Dernekleri temsilcileri olarak 19.10.2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cenap AŞCI makamında ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette Sayın Müsteşarımıza gündemde bulunan YGM’ler ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri hakkında Gümrük Müşavirleri Derneklerinin görüşleri aktarılmış, Sayın Müsteşarımız da makul taleplerin değerlendirilmeye alınacağını belirtmiştir.

Ziyaretin devamında Müsteşar Yardımcımız Sayın Sezai UÇARMAK, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yakup SEFER ve Daire Başkanı Sayın Kadir TURSUN makamlarında ziyaret edilmiştir. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odası konuları hakkında görüşlerimiz aktarılmıştır. Aynı gün Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rasim KUTLU makamında ziyaret edilmiş ve Tek Pencere Sistemi hakkında istişare yapılmıştır. Ziyaretlere Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanımız Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.

25 Ekim 2016 Salı günü Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih ÇİFTCİ, Müsteşar Yardımcısı Sayın Remzi AKÇİN ve Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ makamlarında ziyaret edildi; Gümrük Müşavirleri Dernekleri temsilcileri 25.10.2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih ÇİFTCİ, Müsteşar Yardımcısı Sayın Remzi AKÇİN ve Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ makamlarında ziyaret edilmiştir.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde gündemde bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirliği, Gümrük Müşavirleri Odası konuları hakkında görüşlerimiz aktarılmıştır. Ziyaretlere Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanımız Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.

26 Ekim 2016 Çarşamba günü Derneğimiz ve GÜMED Gümrük Müşavirliği Eğitim Danışmanlık Eğitim Kurumu ile ortaklaşa başlayan sınavlara hazırlık kursumuz sona erdi; 14.05.2016 tarihinde Bursa OSB Meşeli park Tesisleri Eğitim ve Konferans Salonunda başlayan 2016 yılı içerisinde yapılması ihtimal Gümrük Müşavirliği ve Güm. Müş. Yardımcılığı sınavlarına hazırlık kursumuz 26.10.2016 tarihinde sona erdi.

01 Kasım 2016 Salı günü BTSO’da Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK’ın katılımıyla gerçekleştirilen Piyasa, Rekabet ve Ahlak - Rekabet Hukuku, Rekabet Kurumu Faaliyetleri konulu Konferansa katıldık; URTEB Genel Başkanı Sayın Ahmet ÖZENALP’in katkılarıyla 01.11.2016 tarihinde BTSO Toplantı Salonunda Rekabet Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ömer TORLAK’ın katılımıyla gerçekleştirilen Piyasa, Rekabet ve Ahlak - Rekabet Hukuku, Rekabet Kurumu Faaliyetleri konulu Konferansa Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanımız Orhan KATTAŞ katılmıştır. Konferans da Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sayın Ömer Torlak işadamlarının haksız rekabetle ilgili sıkıntılarını dinlemiş, BTSO ve OSB’lerin piyasada Denetim Mekanizması oluşturmasını önermiştir.

14 Kasım 2016 Pazartesi günü 2017 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret tarifesinin tespiti ile ilgili İstanbul Dernek ev sahipliğinde sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla toplantı yapıldı; 2017 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin tespiti ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden tüm Gümrük Müşavirleri Derneklerine gönderilen yazıya istinaden 14.11.2016 tarihinde İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleşmiştir.

Toplantıya TOBB’u temsilen Sayın Ersin Yaşar ÇAKMAK ve Sayın Kubilay ŞİMŞEK, TİM’i temsilen Sayın İbrahim ÖZÇELİK, derneklerimizi temsilen ise Ankara Dernek Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ, Başkan Vekili Sayın Gürkan ÇORBACI, Genel Sekreteri Sayın Erdoğan ÇELİK, İstanbul Dernek Başkanı Sayın Serdar KESKİN, Başkan Vekili Sayın Mümin GÜNLER, Genel Sekreteri Sayın Recai KARAKAZANCI, İzmir Dernek Başkanı Sayın Taşkın DALAY, Başkan Vekili Sayın Nihat KOBAŞ, Mersin Dernek Başkanı Sayın Hüseyin SARIDAĞ, Başkan Vekili Sayın Hasan YİĞİT, Genel Sekreteri Sayın Doğan AŞAR, Derneğimizi temsilen Başkanımız Sayın Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Saymanı Sayın Serdar SEVGİ katılmıştır.

Söz konusu toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerine 2017 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret tarifesi teklif gerekçelerimiz aktarılmıştır.

2016 yılı Kasım ayı içerisinde Bursa Veri Giriş Salonunun Güçlendirilmesi Tadilatı yapıldı;

 

20 Kasım 2016 Pazar günü Anatolıum Alışveriş Merkezi Raınbowl Bowling Salonunda kahvaltılı olarak organize edilen BUGÜMDER 10. Geleneksel Bowling Turnuvamız 13 takımın katılımıyla gerçekleştirildi; Meslektaşlarımız ve camiamız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla 20.11.2016 tarihinde Anatolıum Alışveriş Merkezi Raınbowl Bowling Salonunda kahvaltılı olarak “BUGÜMDER 10. Geleneksel Bowling Turnuvası” BOR GÜMRÜK-1, BOR GÜMRÜK-2, CNC-1, CNC-2, EYVAY EYVAY (Biçenler Gümrük), GÜLER DİNAMİK, GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, H.M. GÜMRÜK, İVME GÜMRÜK, MEDOSA GÜMRÜK, ÜÇ-EN GÜMRÜK, ÜNSPED-1 ve ÜNSPED-2 olmak üzere 13 takımın katılımı ve misafirlerimiz eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Bowling Turnuvamızda takım halinde başarı göstererek ilk 3’e giren takımlarımıza kupa ve çeşitli hediyeler verilmiş olup, en yüksek skor yapan bayan oyuncuya ve en yüksek skor yapan bay oyuncuya madalyaları ve hediyeleri takdim edilmiştir.

Turnuvamızın Şampiyonu ÜÇ-EN GÜMRÜK Takımı, 2.’si CNC-1 Takımı, 3.’sü ÜNSPED-2 Takımı olmuştur. En yüksek skor yapan bay oyuncu CNC-1 Takımından Yusuf ŞAŞ, Bayanlarda en yüksek skor yapan oyuncu GÜLER DİNAMİK Takımından Kübra AYAZ olmuştur. Kazanan takımlarımızı ve oyuncularımızı tebrik eder, turnuvamıza katılan tüm takımlara ve misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

16 Aralık 2016 Cuma günü İstanbul Dernek ev sahipliğinde Yeni Gümrük Kanunu Tasarısı Taslağı ile ilgili İstişare Toplantısı yapıldı; Yeni Gümrük Kanunu Taslağı hakkında ortak görüşleri belirlemek üzere İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin ev sahipliğinde 16.12.2016 tarihinde İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Başkan Vekili Sayın Turgay ŞAHİN katılmıştır.

25 Aralık 2016 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilen Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adaylarımız için Denge Tur ile Ulaşım ve Konaklama organizasyonu yapıldı; 25.12.2015 tarihinde MEB Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara’da gerçekleştirilen 2016 yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adaylara Ulaşım ve Konaklama konusunda geçmiş yıllarda olduğu gibi organizasyon yapılmış VE Denge Tur ile yapılan organizasyon devamında sınav sonrası katılımcılar ile birlikte Anıtkabir gezisi gerçekleştirilmiştir.

26 Aralık 2016 Pazartesi günü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cenap AŞCI, Müsteşar Yardımcıları Sayın Remzi AKÇİN ve Sayın Sezai UÇARMAK, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ, Daire Başkanları Sayın Kadir TURSUN ve Sayın Muhammet AYDIN makamlarında ziyaret edildi; Gümrük Müşavirleri Dernek temsilcileri olarak Ankara Dernek Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ, İstanbul Dernek Başkanı Sayın Serdar KESKİN, İzmir Dernek Başkanı Sayın Taşkın DALAY, Mersin Dernek Başkanı Sayın Hüseyin SARIDAĞ ve Bakanımız Sayın Orhan KATTAŞ’ın da katılımıyla 26.12.2016 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cenap AŞCI makamında ziyaret edilerek gündemdeki konular hakkında istişarede bulunulmuştur.

Ziyaretin devamında Müsteşar Yardımcısı Sayın Remzi AKÇİN, Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Mustafa GÜMÜŞ, Daire Başkanı Sayın Kadir TURSUN, ve Daire Başkanı Sayın Muhammet AYDIN makamlarında ziyaret edilmiş, mesleğimizi ilgilendiren konular hakkında istişare yapılmıştır.Ayrıca Risk Yönetim ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rasim KUTLU, Daire Başkanı Sayın Sultan KİBRİTOĞLU ve Uzmanlarla Tek Pencere Sistemi ve Elektronik Gümrük İşlemleri hakkında sorunlar ve önerilerimiz görüşülmüştür.

Başta Müsteşarımız Sayın Cenap AŞCI’ya ve diğer bakanlık bürokratlarına göstermiş oldukları ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederiz.

26 Ocak 2017 Perşembe günü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Gümrük Günü kutlamasında Dünya Gümrük Örgütü’nün en önemli takdir belgelerinden biri olan Liyakat Sertifikası’na Dernek Başkanımız Sayın Orhan KATTAŞ da layık görüldü; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamasında; Dünya ticaretinin %98’ini gerçekleştiren, 180 ülkenin üye olduğu Dünya Gümrük Örgütü’nün en önemli takdir belgelerinden biri olan Liyakat Sertifikası’na Dernek Başkanımız Sayın Orhan KATTAŞ da layık görülmüştür.

Dünya Gümrük Günü Programı, Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKÇİ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati YAZICI’nın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.

Dünya Gümrük Örgütü; dünya ticaretinin ve gümrüklerinin gelişmesine katkıda bulunmak için her yıl 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları çerçevesinde bir tema belirlemektedir. Belirlenen tema ile ilgili devletler, gümrük idareleri ve gümrüklerin paydaşları çalışmalar yapmakta, raporlar hazırlamaktadır.

En başarılı çalışmaları yapan kişilere Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası verilmektedir.

Başkanımız Sayın Orhan KATTAŞ’a, gümrük konusunda yapmış olduğu çalışma ve katkılarından dolayı Dünya Gümrük Örgütü Liyakat Sertifikası Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKÇİ tarafından takdim edilmiştir.

Bize yaşattığı bu gurur için Başkanımızı en içten dileklerimizle kutlarız.

27 Ocak 2017 Cuma günü Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında Bölge Müdürümüz Sayın Hasan EKEN ve beraberindeki heyet ile birlikte Hamitler Garnizon Şehitliğine ziyaret gerçekleştirdik; Bölge Müdürümüz Sayın Hasan EKEN ve beraberindeki heyet ile birlikte 27.01.2017 tarihinde Hamitler Garnizon Şehitliğine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Şehit Kabirlerine karanfil bırakıldı.

27 Ocak 2017 Cuma günü Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında Bölge Müdürümüz ve idarecilerinin de katılımıyla Şehitlerimiz anısına Fethiye İlahiyat Camii’nde Cuma namazına müteakip lokma dağıtıldı; 27.01.2017 tarihinde Cuma Namazına müteakip Şehitlerimiz anısına Fethiye İlahiyat Camiinde lokma dağıtıldı.

27 Ocak 2017 Cuma günü Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında Bölge Müdürümüzlüğümüzde kokteyl düzenlendi; Bursa Gümrük Camiası olarak Dünya Gümrük Gününü geçmişte çeşitli vesilelerle kutladık. 27.01.2017 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzle ortaklaşa Bölge Müdürlüğümüz yemekhanesinde Dünya Gümrük Günü münasebetiyle yapmış olduğumuz kokteyl etkinliği ile bir araya geldik.

Dünya Gümrük örgütü Dünya Gümrük Gününde anlamlı mesajlar yayımlamaktadır. Bu sene 67’inci kuruluş yılını kutlayan Dünya Gümrük Örgütü örgüt bünyesindeki ülkeleri ortak bir hedef etrafında birleştirip hareket etmelerini, dış ticaretin sağlıklı ve kurallar çerçevesinde büyümesini sağlamak için Brüksel’deki ilk toplantısının tarihinden esinlenerek ilan ettiği 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nü kutlamaktayız.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Ticaretin Kolaylaştırılması çalışmaları ile Tek Pencere Sistemi Tanıtım Programı” çerçevesinde ve “Etkin Sınır Yönetimi İçin Veri Analizi” teması ile kutlanan 2017 yılında mesleki sorumluluklarımızı doğru bir şekilde yerine getirebilmemizin devamlılığı ve tarafsızlığımızı koruyabilmemiz için üstlendiğimiz risklere yakışır Gümrük Müşavirleri Odaları ve Birliği’nin kurulması, asgari ücret düzenlemelerinin yapılması, mesleğimizin hak ettiği itibari kazanabilmesi için sadece bizim değil Bakanlığımızın ve hükümetimizin de önceliği olmalı.

Güçlü bir gümrük müşavirlik sistemi başta dış ticaretin gelişimine katlı vereceği gibi gümrük idarelerindeki iş akışının doğru, güvenli, verimli, hızlı yürütülmesini sağlayacaktır. Mesleki sorumluluk anlayışımız, mesleki tarafsızlığımız, ülke sevgimiz ve etik değerlerimize her zaman özen göstermeye devam etmeli, Türkiye Gümrük Müşavirleri Odaları ve Birliğinin hayata geçirilmesi adına başarmak zorunda olduğumuz bu zorlu sınavı geçeceğimize gönülden inanmalıyız.

Son yıllarda ivme kazanmış olan bu hareketin tüm meslek mensuplarımızın desteği ve gayreti ile daha da yukarılara taşınmasını temenni ediyor, bu desteği ve gayreti ile daha da yukarılara taşınmasını temenni ediyor, bu duygu ve düşüncelerle bizler için çok büyük bir anlam ifa eden bu günde gümrük camiamızın “DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜNÜ” Kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

2016-2017 yılları arasında Derneğimiz üyesi Gümrük Müşaviri Erol TAMER, Gümrük Müşaviri Emirhan KIRATLI ve Gümrük Müşavir Yardımcısı Handan ŞEKER vefat etmiştir. Merhumlara Allah’tan rahmet, Kederli Ailelerine, Yakınlarına ve Gümrük Camiamıza Başsağlığı Dileriz.

2015–2017 YILI İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ

• YÖNETİM KURULU TOPLANTI SAYISI 61 • ALINAN KARAR SAYISI 796 • DERNEKLER ORTAK 21 TOPLANTI ve ZİYARET SAYISI • 2015 yılı Gelen Evrak Sayısı 1147 • 2015 yılı Giden Evrak Sayısı 1330 • 2015 yılı Üyelere Duyuru Sayısı 349 • 2016 yılı Gelen Evrak Sayısı 1238 • 2016 yılı Giden Evrak Sayısı 1338 • 2016 yılı Üyelere Duyuru Sayısı 334

2015 YILINDA DAĞITIMI VE SATIŞI YAPILAN YAYINLAR

2016 YILINDA DAĞITIMI VE SATIŞI YAPILAN YAYINLAR

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

 

DERNEĞİN KURULUŞ AMACI VE NİTELİĞİ:

MADDE 1 - Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 838 inci maddesi hükümlerine istinaden görev yapmak ve mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Gümrük Müşavirliğinin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, mesleki disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekküldür.
DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2 - Derneğin merkezi Bursa’dır.

TABİRLER VE TANIMLAR:

MADDE 3 - Bu tüzükte geçen; a) Müsteşarlık deyimi, Gümrük Müsteşarlığını, b) Başmüdürlük deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi gereğince gümrük müşavirlerinin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğünü, c) İdare deyimi, Başmüdürlüğe bağlı gümrük birimlerini, d) Kanun deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununu, e) Yönetmelik deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre çıkarılan Gümrük Yönetmeliğini, İfade eder.
ÜYELİK:

MADDE 4 - Derneğin üyeleri Gümrük Kanunu’nun 225 ve 226 ncı maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini takip etme yetkisini haiz olan ve gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olan Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavirleri yanında çalışıp onun adına iş takip eden ve gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip Gümrük Müşavir Yardımcılarıdır. Tüm dernek üyeleri, 12 maddeden oluşan Gümrük Müşavirleri Etik Değerler Ulusal Bildirge’nde yazan, etik değerlerle ilgili kurallar manzumesini kabul etmiş sayılır. Yeni üye olan herkese Gümrük Müşavirleri Etik Değerler Ulusal Bildirgesi verilir. Üyelerin Görev ve Sorumlulukları; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelik, yürürlükteki mevzuat ve yapılan değişiklikler doğrultusunda hareket etmek, Genel Kurul toplantılarına katılmak, Dernek tarafından tertip edilen sosyal ve mesleki toplantılara katılım sağlamak, Üye aidatlarını her yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar iki eşit taksitte ya da aylık eşit taksitlerle ödemek (Her yılın sonunda ödenmesi gereken aidat borcunu ödemeyenler hakkında Dikkati Çekme cezası uygulanır. İkinci Mali Yılsonuna kadar üyelik aidat borçlarının tamamını ödemeyenler hakkında üyelikten çıkarılmasına yönelik gerekli yasal işlem başlatılır.)

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN TANIMI VE GÖREVİ:

MADDE 5 - Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Gümrük Müsteşarlığınca gümrük müşavirliği izin belgeleri verilen kişilere “Gümrük Müşaviri” denir. Gümrük Müşaviri, görevini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yürütür.

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN HAKLARI, GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI:

MADDE 6 - Gümrük Müşavirleri, 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtildiği şekilde gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırır. Gümrük Müşavirleri vekaletnameleri bulunmadıkça mal sahipleri adına beyanda bulunamayacakları gibi diğer gümrük işlemlerini de takip edemezler.

 

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARININ TANIMI VE GÖREVİ:

MADDE 7 - Gümrük Müşavir Yardımcıları, bir Gümrük Müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrükte iş takip eder. Kendilerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi verilir.

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARINI BİLDİRME ZORUNLULUĞU:

MADDE 8 - Gümrük Müşavirleri, yanlarında çalışan Müşavir Yardımcıları ile staj amacıyla çalışan personelin yanlarından ayrılmaları halinde bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa çalışmaya başlayacaklar için bu şart aranmaz. Müşavir Yardımcılarının ve staj amacıyla çalışan personelin yanlarında çalışmaya başlama ve ayrılmaları ilgili Gümrük Müşaviri tarafından ertesi gün Gümrük Müşavirleri Derneğine, Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından da Gümrükler Başmüdürlüğüne bir hafta içinde yazı ile bildirilir.

İZİN BELGESİ VERİLMESİ:

MADDE 9 – a) Gümrük Kanunu gereğince Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarına Gümrük Müsteşarlığı tarafından izin belgesi verilir. Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ancak izin belgelerini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilir. b) Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgeleri alan üyelere Dernek tarafından üyelikleri belirleyen bir kimlik kartı verilir. c) Müsteşarlıkça verilen ve ilgili Derneklere gönderilen Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgeleri, adayların Derneğe üyeliklerini müteakip Derneklerce imza karşılığı teslim edilir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM


İDARİ HÜKÜMLER

ÇALIŞMA YERİ VE VERGİ DAİRESİ HESAP NUMARASI BİLDİRME MÜKELLEFİYETİ:

MADDE 10 - Her Gümrük Müşaviri, Derneğe kayıt olduğu tarihte Dernek bölgesinde çalışma merkezi ittihaz ettikleri yeri, bu yerin değiştirilmesi halinde de yeni adresi ve vergi kimlik numarasını en geç 15 gün içinde, yazılı olarak Gümrükler Başmüdürlüğüne ve Derneğe bildirmek zorundadır.
Gümrük Müşavirliği mesleğinin tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde de durumun tüzel kişilik ortaklarınca aynı şekilde Başmüdürlüğe ve Derneğe bildirilmesi zorunludur.

SİCİL DOSYASI:

MADDE 11 - Derneğe kayıtlı bulunan her Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı için Dernekte bir sicil dosyası açılır. Bu dosyaya üye hakkındaki bütün yazışmalar konulur.
Üye gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısının çalışma yerini değiştirerek başka bir Gümrük Müşavirliği Derneğine nakli halinde, suret dosyası da naklonulan derneğe gönderilir.
Derneğe üye olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları her yılın ilk ayı içerisinde üye sicil kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Güncellenmiş sicil dosyaları Dernekçe liste halinde her yılın ikinci ayı içerisinde Başmüdürlüğe bildirilir.

İŞ TAKİBİ YETKİSİ:

MADDE 12 - Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemleri, dolaylı temsil yoluyla, eşya sahiplerince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz Gümrük Müşavirlerince takip olunur. Derneğe üye olmayan veya geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonan veya meslekten çıkarılan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları iş takibi yapamazlar. Gümrük Müşavir Yardımcıları Gümrük Müşavirinin aldığı işlerde, Gümrük Müşavirinin adına iş takibi yapabilir, Gümrük Müşavirleri adına küşad ve muayenelerde hazır bulunabilirler ve gümrük yükümlülüğü sona ermiş eşyaları bulundukları yerden teslim alabilirler. Ancak, eşya sahipleri adına sözlü, yazılı istek veya itirazlarda bulunamaz ve eşya sahipleri adına yapılacak tebligatı kabul edemezler.

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARI İÇİN ÜYE KAYIT DEFTERİ VE LİSTE DÜZENLENMESİ:

MADDE 13 - Derneğe üye olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları sıra numarası altında Müsteşarlıktan verilen izin belgesi numaraları, ad ve soyadları ile iş ve kanuni ikametgah adresleri belirtmek suretiyle ayrı ayrı özel defterlerine kayıt yapılır. Bu kayıtlar yukarıda belirtildiği şekilde gerektiğinde bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak tutulabilir.

ÜYELERİN DERNEKTEN ÇIKARILMASI VE KAYITLARININ SİLİNMESİNİ GEREKTİREN HALLER:

MADDE 14 - Aşağıda yazılı hallerde Gümrük Müşavirinin veya Gümrük Müşavir Yardımcısının dernekten kaydı silinir ve ilişiği kesilir.

a)Gümrük Müşavirliği veya Gümrük Müşaviri Yardımcılığı izin belgesinin iptali,
b)Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısının meslekten isteği ile ayrılması,
c)Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısının ölümü,

YENİDEN DERNEĞE KAYDOLMA:

MADDE 15 - Dernekten çıkarılan ve kaydı silinen Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı, dernekten çıkarılma ve kaydının silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğinin ispatı üzerine yeniden derneğe kaydolma hakkını kazanır. Derneğe yeniden kaydolmasına karar verilen Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısından tekrar giriş aidatı alınmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


DERNEK ORGANLARI

DERNEK ORGANLARI:

MADDE 16
- Derneğin organları:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
d) Disiplin Kurulu,
e) Danışma Kurulu’ndan ibarettir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 17 - Genel Kurul Derneğin en yüksek organı olup, Dernek üyelerinden oluşur.
Genel Kurul, iki yılda bir Ocak ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır gündemindeki konuları görüşür. Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulunun isteği veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakimi Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI:

MADDE 18 - Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden gündemi, yeri, günü ve saati mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Gümrük Müsteşarlığı, Genel Kurul toplantısında gözlemci görevlendirebilir. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bir yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılabilecek üyeleri gösteren liste de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre duyurulur. Ayrıca, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

ÜYELERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMASI:

MADDE 19 - Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan tüm Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşaviri Yardımcıları gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahiptir.

TOPLANTI YERİ:

MADDE 20 - Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE 21 - Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMA USULÜ:

MADDE 22 - Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler. 21 inci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler Genel Kurul Tutanağını düzenler. Bu tutanaklar Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca bir örneği Gümrük Müsteşarlığına gönderilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

MADDE 23 - Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur. Toplantıda kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 24
- Genel Kurulun görev ve yetkileri;
a) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını ve bilançoyu tetkik, tasdik ve Yönetim Kurulunun o devreye ait kararlarını ibra etmek,
b) Dernek tüzük değişiklik tekliflerini karara bağlamak, (Bu değişiklik Gümrük Müsteşarlığına bildirilir ve Müsteşarlığın tasdikinden sonra yürürlüğe girer.)
c) Derneğin ikameti, amacı ve faaliyetleri için bina satın alınması veya satılması için karar vermek,
d) Derneğin senelik bütçesini tetkik ve tasdik etmek,
e) İki yılda bir Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurullarını seçmek ve o dönem için Yönetim Kurulu üye sayısını tespit etmek,
f) Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurulları görevlilerine gereği halinde huzur hakları verilmesi için karar almak ve miktarlarını tespit etmek,
g) Gerektiğinde kendi bünyesinde yardımlaşma ve mesleki dayanışma sandığı kurulması için karar almak,
h) Mali Genel Kurulun her yıl değil, Olağan Genel Kurul ile birlikte 2 yılda bir yapılmasına,
i) Derneğin feshine dair teklifi karara bağlamak,

OYLAMA USULÜ:

MADDE 25 - Genel Kurulda Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurullarının seçimi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.
Kurullara seçilecek Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ayrı listelerde ve ayrı sandıklarda oy kullanan kendi temsilcileri tarafından seçilirler.
Oylar, oy verenin kimliğinin tespit edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde Dernek mührü bulunan ve oy verme sırasında Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilecek mühürlü zarfa konulmak suretiyle kullanılır.
Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir. Sandık Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla Sandık Kurulu bulunması halinde tutanaklar Divan Başkanlığınca birleştirilir ve sonuçlar ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.
Ayrıca, Genel Kurul toplantısında mevcut üyelerin üçte biri tarafından, gündemde yer alan hususlar hakkında gizli oy verilmesi teklif edilirse, oylama gizli yapılır.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:

MADDE 26 - Dernek başkanı ve Yönetim Kurulu, Derneğin idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu, başkan ile birlikte en az yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla üçü Gümrük Müşavir Yardımcılarından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve vekillerinin Gümrük Müşaviri olması zorunludur. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeleri Gümrük Müşavirlerinin oylarıyla, Gümrük Müşavir Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeleri ise Gümrük Müşavir Yardımcılarının oylarıyla seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Genel Kurulca her seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısı yediden az ve on birden fazla olmamak üzere tespit edilir.

DERNEK BAŞKANININ SEÇİMİ:

MADDE 27 - Yönetim Kurulu, Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyelerinden birini Dernek Başkanı seçer.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ:

MADDE 28 - Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi birlikte yapılır. Asil üyelikler için en çok oy alanlar Yönetim Kuruluna girer. Yedek üyelikte en çok oy alanlar sırasıyla yedek üye olurlar.
Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinden en fazla üçer adedi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir.
Yönetim Kurulunda boşalma oldukça Gümrük Müşavirlikleri Yönetim Kurulu Üyeliklerine yedek Gümrük Müşavirlerinden, Gümrük Müşavirleri Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeliklerine yedek Gümrük Müşavir Yardımcılarından birisi göreve başlar. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeliği, Gümrük Müşavir Yardımcıları tarafından doldurulamaz.
Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerle doldurulmasından sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi tarafından Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.
Müşavir Yardımcısının, Müşavir olması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği düşer.

DERNEK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 29 - Derneği bütün resmi dairelerde ve üçüncü şahıslara karşı Dernek Başkanı temsil eder.
Derneğe karşı veya Dernekçe açılan davalarda Dernek Başkanı davacı veya davalı olarak bizzat veya temsilen bulunur.
Başkan, bu yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına verebilir. Başkanın bulunmadığı toplantıya başkan vekillerinden biri Başkanlık eder.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 30
- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu seçimi müteakip üç gün içerisinde toplanarak görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. İlk toplantısında Başkan, iki Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar, Kurul üyeleri tarafından seçilir.
b) Derneğin amaçlarına ve tüzüğüne uygun çalışma programı yapar.
c) Derneğin genel işlemlerinden ve bunların tüzüğe uygunluğundan sorumludur.
d) Dernek personelini tayin eder ve işten çıkarır.
e) Yıllık çalışma raporunu, bilançosunu, yeni yıl bütçesini ve personel kadrosunu düzenler ve Genel Kurula sunar.
f) Derneğin gelişmesi ve gelirlerinin artırılması için gerekli her türlü çalışmaları yapar.
g) Disiplin Kurulunca alınmış kararları uygular.
h) Dernek üyelerinden, bu tüzük hükümlerine uymayanları Disiplin Kuruluna sevk eder.
i) Derneğin değişik konularındaki çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında danışman olarak yeteri kadar üyeyi yardımcı olarak seçer ve değişik konular için gerekli komisyonları kurar.
j) Kanunen tutulması gerekli defterleri usulüne uygun olarak tutar.
k) Dernek personelinin kanunen tabi oldukları veya olacakları sigorta veya sosyal kurumlarla olan ilişkilerini düzenler.
l) Kanun ve tüzüğün gerektirdiği bütün işleri yapar.
m) Dernek üyelerinin meslek icrası yönünde uğradıkları haksız işlem ve uygulamalarda veya gerektiğinde kanuni kovuşturmalarda idari ve hukuki yardımı sağlar.
n) Her mali yıl itibariyle gümrük işlemlerinin takibine ilişkin asgari ücretlerini tespit eder. Genel Kurulca kabul edildikten sonra Gümrük Müsteşarlığının tasdikini müteakip uygulamaya koyar.
o) 14 üncü madde ile ilgili kararları alır.
p) Amacına uygun davalar açar ve açılan davalara müdahil olur.
r) Dernek üyeleri arasındaki ilişkileri düzenler ve sektörel ve mesleki konularda haksız rekabeti önlemeye yönelik çalışmalar yapar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE 31- Yönetim Kurulu, üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve gündeminde bulunan maddeleri görüşüp çoğunlukla karara bağlar. Yönetim Kurulu toplantılarına, aksine karar verilmedikçe, kurul üyelerinden başka kimse katılamaz. Geçerli mazereti olmadan üst üste üç toplantıya gelmeyen üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

DİSİPLİN KURULU:

MADDE 32 - Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden kurulur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla dernek üyeleri arasından seçilir. Asıl ve yedek üyelerden birer tanesi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir. Disiplin Kuruluna seçilmek için üyelerin 40 yaşını doldurmuş ve en az 5 yıldır Gümrük Müsteşarlığı’nca verilmiş izin belgesi sahibi olmaları gerekir.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ:

MADDE 33 - Disiplin Kurulu, bu tüzükte kayıtlı amaçlara uymayan, üyelik görevlerini yerine getirmeyen, mesleğin onur ve itibarını zedeleyici şekilde icraatta bulunanlar hakkında tüzükte belirtilen cezaları vermekle yükümlüdür.

DİSİPLİN KURULU KARARLARI:

MADDE 34 - Disiplin Kurulu, kendi arasında, gümrük müşavirlerinden bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulunca kendilerine bildirilen konular hakkında en geç onbeş gün içinde ve çoğunlukla karar verir. Bu kararlar toplantı sırasında karar defterine yazılır ve Kurul üyeleri tarafından imzalanır.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

MADDE 35 - Denetleme Kurulu Gümrük Müşaviri Dernek üyeleri arasında, üç asıl ve üç yedek üyeden kurulur. Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Denetleme Kurulunun başlıca görevleri şunlardır.

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerlerine getirilip getirilmediğini araştırmak.
b) Dernek işlerinin mevzuat ve Tüzük esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek.
c) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde, altı ayı geçmeyen sürelerde kontrol etmek.
d) Derneğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek.
e) Lüzumunda Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu, her türlü defter, kayıt ve dosyalarını Denetleme Kurulu üyelerine göstermek zorundadır.

DANIŞMA KURULU:

MADDE 36 - Danışma Kurulu, Gümrük Müşavirliği mesleğinde en az onbeş yılını doldurmuş Dernek üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen en az üç asil ve üç yedek, en fazla altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Üyelerin 1 asil ve 1 yedek üyesi Gümrük Müşaviri Yardımcıları arasından seçilir.
Geçmiş yıllarda Dernek Başkanlığı yapmış olanlar ve mevcut Dernek Başkanı bu kurulun doğal üyesidir.

KURUL VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE 37 - Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Dernek Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri ve kanuni ikametgahları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına yazı ile bildirilir.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


MALİ HÜKÜMLER

GELİRİN KAYDI:

MADDE 38 - Derneğin bütün geliri; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış, Sayman ve Veznedar tarafından imzalanmış makbuzlar karşılığında, günü gününe vezneye teslim ve irad kaydolunur. Bu makbuzlar dip koçanlıdır. Cilt ve varak numaraları ihtiva eder. Mühürlü olarak kullanılması gerekir.

GİDERLERİN KAYDI:

MADDE 39 - Derneğin bütün giderleri, hukuki kıymeti haiz olan fatura, makbuz ve benzeri belgeler karşılığında yapılır. Müsbit evrakı bulunmayan giderler kabul olunmaz.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 40 - Derneğin gelirleri şunlardır.

a) Giriş aidatı,
b) Üye aidatı,
c) Yardım ve bağışlar,
d) Düzenlenecek balo ve eğlence gelirleri,
e) Mesleki basılı evrak ve yayınların satış bedelleri,
f) Sair gelirler.

GİRİŞ ÜYE AİDATI MİKTARLARI:

MADDE 41 - Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının kayıt ücreti ile yıllık aidatları her mali yıl Genel Kurulca tespit ve ilan edilir.

DERNEĞİN GİDERLERİ:

MADDE 42 - Derneğin giderleri şunlardır.

a) Derneğin normal faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli giderler,
b) Personel giderleri,
c) Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının çalışma mekanlarının iyileştirilmesi için yapılacak giderler,
d) Çeşitli giderler,
e) Yardımlar.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM


DİSİPLİN İŞLEMLERİ VE CEZALARI

DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER:

MADDE 43 - Gümrük Müşavirliğinin veya Gümrük Müşavir Yardımcılığının onur ve itibarına veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan davranışları bulunanlara mesleki çalışmalarda görevini kötüye kullanan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar ile genel kurul kararlarına ve tüzük hükümlerine uymayanlar, asılsız iddia ve isnatlarda bulunarak Derneğin manevi şahsiyetini sarsan ve küçük düşürenler hakkında bu tüzükte yazılı disiplin cezaları uygulanır.
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Yönetmelikte yer alan cezaların uygulanmış olması, bu Bölümde yer alan cezaların uygulanmasını engellemez.

DİSİPLİN CEZALARI:

MADDE 44 - Dernek tarafından uygulanacak disiplin cezaları şunlardır.

a) Dikkati çekme.
b) Kınama.
c) Teşhir.

DİSİPLİN CEZALARININ MAHİYETİ:

MADDE 45 - Disiplin cezalarının mahiyetleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Dikkati Çekme: Gümrük Müşavirinin veya Gümrük Müşavir Yardımcısının, mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin, Dernek Başkanı tarafından Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşaviri Yardımcısına yazılı olarak bildirilmesidir.
b) Kınama: Kanun, kural ve nizamlara aykırı davranılması meslek onur ve itibarını veya düzen ve geleneklerine uymayan davranışlarda bulunulması, dernek üyeleri aleyhine asılsız ve haksız isnatlarda veya müşterilerine karşı hukuk dışı davranışlarda bulunması gibi durumlarda verilen cezadır.
c) Teşhir: a ve b bentlerindeki suçların tekerrürü veveya 47. maddedeki suçların vuku bulması halinde Yönetim Kurulunun teklifi ile yazılı olarak üyelere tüm Derneklere, Başmüdürlüklere ve duyuru panolarına asılarak yapılmasıdır. Cezalar üyenin gizli sicil dosyasına işlenir.

SAVUNMA HAKKI:

MADDE 46 - Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısına isnat olunan suç, yazılı olarak bildirilir. Savunma, yazılı veya zapta geçirmek suretiyle yapılır. Savunmanın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılması gereklidir. Ancak, Disiplin Kurulu lüzum görürse bir ay ek süre verebilir.

CEZAYI GEREKTİREN DİĞER HALLERİN MÜSTEŞARLIĞA BİLDİRİLMESİ:

MADDE 47 - Disiplin Kurulu, yukarıdaki cezalardan ayrı olarak “başkalarına ait evrakı almak; evrakta tahrifat; suistimal gibi” kanunlara aykırı bir fiil ve suç işlenmesi halinde bunu yapan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısını gereği için T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına bildirir.

KOVUŞTURMA YETKİSİ:

MADDE 48 - Disiplin cezalarını gerektiren hallerde kovuşturma yetkisi, Disiplin Kuruluna aittir. Disiplin Kurulu üyeleri, kendi haklarındaki kovuşturmalarla ilgili görüşmelere katılamazlar. Bu halde üye sayısı yedek üyelerle tamamlanır.

KOVUŞTURMANIN AÇILMASI:

MADDE 49 - Disiplin kovuşturması, şikayet veya ihbarlarla ilgili evrakın Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna havale edilmesiyle başlar. Bu evrak, en geç bir ay içinde Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. Disiplin Kurulu en kısa zamanda toplanarak incelemeye başlar ve karara bağlar.

İTİRAZLAR:

MADDE 50 - Disiplin Kurulu kararlarına karşı ilk olağan Genel Kurul toplantısında gündeme alınmak üzere itiraz edilebilir.
 

ALTINCI BÖLÜM


SON HÜKÜMLER

FESİH:

MADDE 51 - Dernek üyeleri tarafından derneğin feshine karar verilemez. Ancak, dernek üye sayısı, Kanunun belirlediği üye sayısının altına düşmesi halinde, dernek fesholunmuş sayılır. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde Gümrük Müsteşarlığına ve en büyük Mülki İdare Amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin feshine karar verilmesi halinde, malvarlığının intikal edeceği yeri Genel Kurul tayin eder.

YÜRÜRLÜK:

MADDE 52 - İşbu Tüzük 1615 sayılı Gümrük Kanununu yürürlükten kaldıran 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve bu Kanuna bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri için geçerli olmak üzere T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca tasdik edilmiş 25.09.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_1662_1489786499_1.pdf